ggg ggg ggg ggg ggg ggg

Wójt Gminy Zaręby Kościelne z absolutorium

30 czerwca 2020 r. podczas XVII Sesji, Radni Gminy Zaręby Kościelne podjęli uchwały w sprawie wotum zaufania i udzielenia absolutorium za realizację budżetu gminy za rok 2019 Wójtowi Gminy.

Ze względu na zachowanie odpowiednich zasad bezpieczeństwa oraz odpowiednich odległości między osobami sesja odbyła się w sali sportowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych.
Podczas debaty nad raportem o stanie gminy za 2019 rok Pani Wójt Urszula Wołosiewicz przygotowała prezentację multimedialną obrazującą wszystkim realizacje inwestycji w 2019 roku. Był to rok bardzo kosztownych i znaczących inwestycji dla Gminy takich jak: budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w miejscowości Zaręby Kościelne, przebudowa dróg gminnych i powiatowych, budowa placów zabaw, ścieżki edukacyjnej, sieci wodociągowej, budowa nowych punktów świetlnych, termomodernizacja budynku komunalnego oraz wiele innych remontów. Gmina dofinansowała również zakup radiowozu dla Policji oraz zakup aparatury medycznej dla szpitala. Wydatki Gminy były na wysokim poziomie, co pociągnęło za sobą wzrost zadłużenia gminy. Wspomniała również o wielu zorganizowanych imprezach plenerowych, spotkaniach z politykami, uroczystościach gminnych i parafialnych oraz znaczącym zaangażowaniu społeczeństwa, czego dowodem są nowopowstałe Koła Gospodyń Wiejskich. Na terenie gminy działa już 9 KGW. Po raz pierwszy dla naszych dzieci były zorganizowane półkolonie letnie. Została też uruchomiona nowa linia autobusowa z Gąsiorowa przez Złotorię do Ostrowi Mazowieckiej.
Dla Gminy Zaręby Kościelne plan dochodów budżetowych na koniec roku wynosił ogółem 19.575.346,51 zł a wykonanie 19.790.129,72 zł, co stanowi 101,10 % planu. Na realizację zadań zaplanowano wydatki w kwocie 27.204.316,31 zł zrealizowano w kwocie 25.195.215,40 zł co stanowi 92,61 % wykonania planu.
Podczas głosowania nad najważniejszym punktem XVII Sesji Rady Gminy, czyli udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy, jeden Radny się wstrzymał, pozostali głosowali „ZA”. Przewodniczący Rady pogratulował Pani Wójt, która również podziękowała wszystkim Radnym, Sołtysom i pracownikom Urzędu Gminy oraz jednostkom organizacyjnym Gminy za współpracę i pomoc w realizacji budżetu Gminy Zaręby Kościelne za 2019 r.

/Info Gmina Zaręby Kościelne/

1 074 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Rada jednogłośnie udzieliła absolutorium Wójtowi

23 lipca br. odbyła się sesja absolutoryjna Rady Gminy Wąsewo. Porządek posiedzenia obejmował m. in. przedstawienie „Raportu o stanie Gminy...

Zamknij