ggg ggg
ggg ggg

V SESJA RADY MIEJSKIEJ

30 stycznia, w sali konferencyjnej Dworca Kolejowego, odbyła się pierwsza w tym roku, a V Sesja Zwyczajna Rady Miejskiej w Łochowie.

W obradach, które tradycyjnie otworzył Przewodniczący Rady Sławomir Ryszawa, uczestniczyli: Burmistrz Robert Gołaszewski, Wiceburmistrz Małgorzata Łotarska, Skarbnik Gminy Łochów Maria Komuda, Sekretarz Katarzyna Kulik, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Krzysztof Szulim, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy oraz Sołtysi. Po sprawozdaniu Burmistrza Łochowa z działalności w okresie między sesjami, radni podjęli następujące uchwały:
• w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łochów na lata 2019 – 2038.
• w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2019r;
• w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 181/1, 181/2, 181/3, położonych w obrębie wsi Twarogi, gmina Łochów;
• w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Ostrówek, gmina Łochów;
• w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gwizdały i Łazy;
• w sprawie zmiany uchwały nr IV/27/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia
28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Łochów;
• w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok;
• Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”;
• w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
• w sprawie ustanowienia w Gminie Łochów wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;
• w sprawie ustanowienia służebności przesyłu dla przebiegu linii kablowej SN 15 kV i ustawienia kontenerowej stacji transformatorowej;
• w sprawie ustanowienia służebności przesyłu dla przebiegu linii kablowej SN 15 kV i ustawienia kontenerowych stacji transformatorowych;
• w sprawie obchodów jubileuszu 50-lecia nadania praw miejskich Miasta Łochów.

/Info/

507 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
INFORMACJA NA TEMAT INWESTYCJI GMINY PUŁTUSK REALIZOWANYCH I ZAKOŃCZONYCH W OKRESIE OD LISTOPADA 2018 r. DO KOŃCA STYCZNIA 2019 r.

Przebudowa drogi gminnej Białowieża - Olszak Zakres inwestycji: przebudowa drogi gminnej o długości 2575 m poprzez ułożenie mieszanki mineralno-bitumicznej i...

Zamknij