ggg ggg ggg

Stulecie rozwoju i ekspansji Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie:

Od Spółdzielni Oszczędnościowo – Pożyczkowej z 1923 r. po Polski Bank Spółdzielczy 2023 r.

Wywiad ze Sławomirem Chmielakiem Prezesem Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie

KURIER W…
Dzień Dobry. Witamy Pana Prezesa PBSw Wyszkowie i prosimy o kilka słów w związku z wyjątkowym jubileuszem, jakim jest 100-lecie Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie.

Prezes Sławomir Chmielak:
Szanowni państwo nie ukrywamy, że w okresie stuletnim prowadzenia naszej bankowości było wiele wydarzeń historycznych, które wpływały na nasze funkcjonowanie. Pomimo tragicznych losów Polski, okresu wojennego, przemian w okresie PRL-u i transformacji ustrojowych, to przede wszystkim w roku 1989 udało się naszą instytucję stosownie przekształcić. Udało nam się wprowadzić nowe zasady działania a tym samym bardziej doprowadzić do rozwoju naszego banku. Nie ukrywamy, że były to ciężkie czasy, ale (w cudzysłowie) możemy powiedzieć, że przeszliśmy to suchą nogą. Udało nam się wszystko odpowiednio zorganizować, zmienić strukturę organizacyjną i na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie jest jedną z największych instytucji sektora bankowości spółdzielczej.

KURIER W…:
Często Pan Prezes pytany o swoją pracę powtarza, że receptą na istnienie Banku jest: rozwój, rozwój i rozwój…

Prezes Sławomir Chmielak :
Oczywiście, potwierdzam te słowa, ale jednocześnie zawsze mówię, że bez wysokich funduszy własnych banku działalność jest trudna. Żeby każde przedsiębiorstwo funkcjonowało jednak musi być kapitał i to jest konieczne. Tu, więc między innymi dochodzimy do sytuacji Banku. Dzięki wysokim funduszom własnym stać nas było na wszelkiego typu inwestycje, modernizacje, procesy łączeniowe, bo również takie elementy były dokonywane w naszej działalności, i oczywiście wprowadzanie nowoczesnych kanałów dystrybucji naszych produktów.
Historię Banku i najważniejsze fakty przytaczamy na stronie obok.


KURIER W…:
Co uważa Pan za wyłącznie Pana wkład w długiej historii banku, a pełni Pan funkcję prezesa, od 1997, czyli 26 lat?

Prezes Sławomir Chmielak :
Proszę państwa wiadomo samemu nie uda się zbudować i rozwinąć danej instytucji bez pomocy pracowników, zgranej kadry kierowniczej i kompetentnych Członków Zarządu. To nasi pracownicy posiadający doświadczenie, odpowiednie wykształcenie i wielką ambicję przyczynili się do rozwoju PBS w Wyszkowie. Wszyscy wspólnie zbudowaliśmy bezpieczną instytucję bankową, która konsekwentnie realizuje cele określone w swojej strategii rozwoju.

KURIER W…:
Z okazji 100-lecia m.in. odbył się konkurs „Jak wyobrażasz sobie bank za 100 lat”, która wizja najbardziej spodobała się Panu Prezesowi?

Prezes Sławomir Chmielak :
Najbardziej spodobała mi się wizja bankowości mobilnej, kosmicznej, która w konsekwencji umożliwi bezpośredni kontakt klientów z naszymi pracownikami oraz naszych pracowników z Klientami..

KURIER W…:
Dziękujemy za wypowiedz i gratulujemy Polskiemu Bankowi Spółdzielczemu pięknego jubileuszu 100-lecia istnienia.

/Z Prezesem PBS w Wyszkowie rozmawiała Janina Czerwińska/

Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie – historia

Zaczątki organizacji spółdzielczej w Wyszkowie sięgają roku 1923, kiedy to rozpoczęła działalność Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa w Wyszkowie. Siedzibą Banku był piętrowy dom przy ulicy Kościuszki, w którym mieściła się również poczta i posterunek policji. Z niewielu dokumentów, jakie zachowały się, wynika iż w 1927 r. Spółdzielnia posiadała 150 wkładców i 6054 wkładów, 141 dłużników z zadłużeniem 33.167 zł, 6.27 zł udziałów, 168 zł czystej nadwyżki, udzielonych zostało 99 pożyczek, a największy kredyt udzielony jednej osobie fizycznej wynosił 1.000 zł, zaś osobie prawnej – 2.000 zł. Rocznik statystyczny Spółdzielni Związkowych z 1936 r. podaje, iż liczba członków wyszkowskiej spółdzielni w tymże roku wynosiła 123 osoby, fundusz udziałowy – 5.190 zł, stan pożyczek – 36.049 zł, wkłady – 3.779 zł. Odnotowano stratę bilansową w wysokości 768 zł. W tym okresie (od ok. 1933-50 r.) funkcję Prezesa Spółdzielni pełnił Piotr Płochocki, zaś pracownikami byli Władysław Ciach, Henryk Niżnicki, Władysław Celiński. Siedzibą Banku do wybuchu II wojny światowej był piętrowy budynek przy ul. Kościuszki, dzielony z Urzędem Pocztowym i Posterunkiem Policji.
Wraz z wybuchem II wojny światowej praca Spółdzielni została przerwana. Majątek i księgi ukryto w posesji Wł. Celińskiego przy ul. Zakolejowej 25. Na mocy zarządzenia władz nadzorczych w Generalnej Guberni działalność została podjęta 1 maja 1940 r., a 20 czerwca 1941 r. odbyło się pierwsze Walne Zebranie. Przewodniczącym Rady Nadzorczej był ówcześnie (do 1948 r.) Michał Nawrocki. Kolejne Walne Zebrania odbyły się w 1942 i 1943 r.
Po kolejnej, krótkiej przerwie w działalności (wyzwolenia miasta) prace Spółdzielni zostały wznowione w 1944 r., w siedzibie przy ul. Wąskiej 14, natomiast pierwsze Walne Zebranie po wyzwoleniu datuje się na 9 czerwca 1946 r. Do Rady wybrany został m.in. Jan Piotrkowski, w latach 1948-50 pełniący obowiązki Przewodniczącego. Po przekształceniu spółdzielni kredytowych w Gminne Kasy Spółdzielcze w 1950 r. siedzibą wyszkowskiej spółdzielni przeniesiono na
ul. Pułtuską (zdjęcie nr 1)

Zdjęcie nr 1

i dokonano połączenia z Kasą Stefczyka w Zdzieborzu. Teren działania odnowionej GKS w Wyszkowie obejmował miasto i gminę Wyszków oraz gminę Somianka. Przewodniczącym Zarządu i kierownikiem Kasy został Wiktor Wiśniewski ze Zdzieborza. Funkcje dotychczasowej Rady Nadzorczej przejęła Komisja Rewizyjna, której przewodniczącym został Wacław Mieszkowski – zasłużony działacz spółdzielczy. W latach 1952-58 stanowisko kierownika GKS w Wyszkowie pełnił Tadeusz Suszycki. W tym czasie Kasa zatrudniała sześciu pracowników, w tym jednego w Punkcie Kasowym w Somiance.
Po reformie administracyjnej i utworzeniu powiatu wyszkowskiego, GKS objęła swym zasięgiem teren całego powiatu i posiadała Punkty Kasowe w Brańszczyku, Kamieńczyku, Długosiodle i Somiance. W 1956 r. wraz z rozszerzeniem samodzielności i powrotem do samorządności spółdzielni bankowych wybrano Radę Kasy Spółdzielczej w Wyszkowie z Gustawem Żebrowskim na czele. W rok później członkiem Zarządu wybrany został Wacław Wrzesiński z Wyszkowa, długoletni działacz samorządowy w latach 1975-78 Prezes Zarządu Banku. Z nadejściem 1958 r. GKS przemianowana została na Spółdzielnię Oszczędnościowo – Pożyczkową, a jej kierownikiem został Stanisław Lewandowski.
W 1964 r. siedziba Kasy Spółdzielczej w Wyszkowie została przeniesiona do nowego lokalu przy ul. Armii Czerwonej. (Zdjęcie nr 2)

Zdjęcie nr 2

W czasie kadencji Stanisława Lewandowskiego (do 1969 r.) została wybudowana i oddana do użytku obecna siedziba Banku w Wyszkowie przy ul. Kościuszki 5. (zdjęcie nr 3)

Zdjęcie nr 3

W tym czasie tworzone są nowe Punkty Kasowe w Rząśniku, Bosewie Starym i Wyszkowie, a jednocześnie powstają samodzielne SOP-y z dotychczasowych Punktów Kasowych w Długosiodle (1961 r.), Somiance i Brańszczyku (1973 r.)
W 1964 r. Prezesem Zarządu zostaje Stanisław Loń, pełniący tę funkcję do 1975 r., natomiast następcą St. Lewandowskiego na stanowisku kierownika Banku zostaje Tadeusz Dubniak, który piastuje je do 1986 r. Walne Zgromadzenie Przedstawicieli w dniu 7 czerwca 1970 r. uchwaliło dla placówki w Wyszkowie nową nazwę – Bank Spółdzielczy. Pięć lat później wraz z nowym podziałem administracyjnym kraju BS w Wyszkowie znalazł się w granicach woj. ostrołęckiego i pod kuratelą tamtejszego Oddziału Wojewódzkiego BGŻ. Równocześnie przejęte zostały Oddziały
BS w Dąbrówce z/s w Trojanach i w Zabrodziu z/s w Zazdrości.
Na początku lat 80-tych BS w Wyszkowie przyjmuje nowy statut. Bank poprawia warunki lokalowe w Oddziałach i jednostce macierzystej, rozwija działalność, likwiduje nierentowny PK w Józefowie. W końcu 1987 r.
BS w Wyszkowie wraz z Oddziałami (Rząśnik, Zabrodzie, Dąbrówka) i Punktami Kasowymi (Lubiel, Kamieńczyk, Wyszków) posiadał 54,7 etatu, a wyniki finansowe wskazują na dobrą kondycję placówki. W 1987 r. skład Zarządu stanowił: Antoni Abramczyk – Prezes, Tadeusz Dubniak – Z-ca Prezesa, Kazimierz Gryc, Czesława Abramczyk, Jan Pakuła – Członkowie. Przewodniczącym Rady Nadzorczej był Czesław Kowalski.
Zmiany w statucie dokonane w 1989 r. na podstawie ustawy o prawie bankowym przyniosły rozszerzenie terenu działania BS na cały kraj. Zwiększenie zakresu obsługi kredytowej na wszystkie podmioty gospodarcze oraz poszerzenie zakresu działalności o usługi pozabankowe. Okres transformacji lat 90-tych i przejścia w gospodarkę rynkową BS w Wyszkowie przeszedł pomyślnie. Zredukowano liczbę etatów, zmniejszono liczbę członków, zakresy kredytowania, obsługi kasowej oraz rozliczeniowej. Obsługę klientów w jednostce macierzystej wydłużono do godz. 17-tej. Rozpoczęto komputeryzację Banku, zakupiono w Trojanach budynek na potrzeby oddziału, Bank w każdym roku uzyskiwał nadwyżkę bilansową. Decyzją Rady z dnia 17 kwietnia 1991 r.
BS w Wyszkowie stał się akcjonariuszem – założycielem BUG SA w Warszawie. W skład Rady BUG SA weszła Prezes Zarządu Małgorzata Dziubłowska. W tym też roku Bank znalazł się w grupie założycielskiej, a jego delegacja uczestniczyła w I Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w Warszawie.
W związku z odejściem prezesa M. Dziubłowskiej w 1992 r. na stanowisko dyrektora Banku i Prezesa Zarządu Rady Nadzorczej powołała dotychczasowego zastępcę dyrektora – Romana Ładę, który funkcję tą pełnił do końca 1997 r. Po tym okresie w skład Zarządu wchodzili: Sławomir Chmielak – Prezes Zarządu, Zofia Kuchta, Barbara Bernat – Wiceprezes Zarządu, Tadeusz Abramczyk – Członek Zarządu.
W 1993 r. budynek banku przy ul. Kościuszki 5 został rozbudowany i zmodernizowany (zdjęcie nr 4)

Zdjęcie nr 4

18 marca 2002 roku Bank podpisał umowę zrzeszenia z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A w Warszawie, który powstał z połączenia banków tzw. grupy G-6 tj. Bank Południowo – Zachodni S.A. we Wrocławiu, Dolnośląski Bank Regionalny S.A. we Wrocławiu, Bank Unii Gospodarczej S.A. w Warszawie, Warmińsko – Mazurski Bank Regionalny S.A. w Olsztynie, Bank Regionalny S.A. w Lublinie, Bank Regionalny S.A. w Rzeszowie i Małopolski Bank Regionalny S.A. w Krakowie.
31 stycznia 2007 r. Bank zmienił nazwę na Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie.

31 marca 2014 roku nastąpiło połączenie Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie jako banku przejmującego, z Bankiem Spółdzielczym w Grodzisku Mazowieckim, natomiast 30 czerwca 2014 roku nastąpiło połączenie z Bankiem Spółdzielczym w Pruszkowie. Wówczas skład Zarządu powiększył się o Wiceprezesa Zarządu Pana Wojciecha Brzuszkiewicza.
W związku z odejściem na emeryturę Wiceprezesa Zarządu Pani Zofii Kuchty, od września 2016 r. funkcję tą pełni Pan Dariusz Sawko.
W 2017 r. PBS Bank zakończył inwestycję polegającą na rozbudowie i modernizacji budynku Centrali w Wyszkowie, mającą na celu polepszenie wizerunku Banku i poprawieniu warunków obsługi klientów. (zdjęcie nr 5)
Obecnie Bank zatrudnia 179 pracowników, zrzesza 926 członków. W strukturze organizacyjnej Banku znajduje się 21 placówek zlokalizowanych na terenie miasta Wyszkowa, Warszawy, Pułtuska, Serocka, Legionowa, Mińska Mazowieckiego, Pruszkowa, Grodziska Mazowieckiego, Piastowa oraz gmin Dąbrówka, Długosiodło, Rząśnik, Zabrodzie, Stare Babice, Ożarów Mazowiecki, Leszno. Większość wyposażona jest w bankomaty dostępne przez całą dobę. Bank w swojej sieci posiada 21 bankomatów, w tym 3 z funkcją wpłatomatu.

1 324 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Noc Świętojańska

Noc Świętojańska, nazywana również Nocą Kupały to wiekowe polskie święto, które ma swoje korzenie w dawnych obrzędach słowiańskich, obchodzone jest...

Zamknij