ggg ggg ggg

Strażacy ze Słupna pod opieką Świętego Floriana!

Za nami walne zebranie sprawozdawcze za 2018 rok w OSP Słupno, na którym strażacy najmłodszej jednostki w gminie Radzymin podsumowali kolejny rok prężnej i aktywnej działalności. Wszystkie założenia zostały zrealizowane w 100 procentach, a dowodem na to, że wspólne sukcesy cieszą jest udzielone jednomyślnie i bezdyskusyjnie absolutorium dla Zarządu.

Świętująca w marcu dopiero trzecie urodziny jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupnie, nie tylko świetnie się rozwija, ale już zaskakuje stabilnym funkcjonowaniem i poziomem wielopłaszczyznowej aktywności.
Można było przekonać się o tym podczas walnego zebrania sprawozdawczego za 2018 rok, które odbyło się w sobotę, 23 lutego br. w gościnnym budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. M. Chełmońskiej-Szczepankowskiej w Słupnie.
Obok druhen i druhów, w oficjalnej części zebrania udział wzięli zaproszeni goście, a wśród nich: Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP w Radzyminie dh Artur Kacperczak, reprezentujący Komendanta Powiatowego PSP w Wołominie mł. bryg. Marcin Żwirkowski, Inspektor ds. Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Radzymin st. asp. sztab. Dariusz Dąbkowski wraz z dyżurnym GCRK Tomaszem Bielcem oraz delegacja zaprzyjaźnionej jednostki OSP Nadma na czele z prezesem dh Dariuszem Wojdą. Samorząd Gminy Radzymin reprezentowany był przez radną, a zarazem druhnę OSP Słupno Agnieszkę Kacprzak oraz radnego Przemysława Śledzia.
Otwarcia obrad i oficjalnego powitania uczestników dokonał prezes Zarządu jednostki dh Adam Łupiński, którego wybrano również przewodniczącym zebrania. Wraz z przystąpieniem do realizacji formalnej części obrad dokonano wyboru protokolanta, a następnie wyłoniono komisję uchwał i wniosków. Następnie, sprawozdanie z działalności OSP Słupno w 2018 r. przedstawił zebranym naczelnik dh Mariusz Burakowski.
W okresie sprawozdawczym jednostka OSP Słupno zrzeszała 37 członków zwyczajnych, w tym 8 kobiet. Przy jednostce funkcjonuje 9-osobowa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.
W 2018 r. nastąpiły zmiany w Zarządzie. Z funkcji Gospodarza zrezygnował Dariusz Lisiecki, a z funkcji Skarbnika Ewa Czarnecka, wobec czego na walnym zebraniu zatwierdzone zostały nowe nominacje na te stanowiska. Tym samym, Zarząd OSP Słupno po zmianach pracuje w następującym składzie: dh Adam Łupiński – Prezes Zarządu, dh Sławomir Wardak – Wiceprezes, dh Mariusz Burakowski – Naczelnik, dh Krzysztof Ostrowski – Zastępca Naczelnika, dh Andrzej Giera – Sekretarz, dha Agnieszka Ostrowska – Skarbnik, dh Włodzimierz Wróblewski – Gospodarz, dh Dariusz Sieradzki – Kronikarz.
Warto w tym miejscu podkreślić, iż dla strażaków ze Słupna miniony rok był rokiem bardzo pracowitym. Dość wspomnieć, jednostka w rekordowym tempie osiągnęła zdolność bojową i w 2018 r. tylko z ramienia KP PSP Wołomin dysponowana była aż do 27 wyjazdów ratowniczo-gaśniczych, w tym m.in. do 18 pożarów i 8 zagrożeń miejscowych. Druhowie raz interweniowali poza terenem własnej gminy, podejmując działania na terenie sąsiedniej Gminy Nieporęt.
W okresie sprawozdawczym aktywną działalnością wyróżnił się dh Artur Winek, który otrzymał pochwałę naczelnika z wpisem do akt. Druhowie, którzy w minionym roku uczestniczyli w największej liczbie akcji to m.in.: Sebastian Sobolewski – 19, Adam Łupiński – 17, Paweł Waś – 16, Krzysztof Ostrowski – 15, Mariusz Burakowski – 14, Zbigniew Wróblewski – 14, Artur Winek – 14, Bartek Kaczorek – 12.
Ponadto, druhowie przeprowadzili 10 pogadanek prewencyjnych, a także zorganizowali szkolenie dla młodzieży szkolnej z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W ramach prac społecznych strażacy wykonywali koszenie trawy i sprzątanie poboczy przy ul. Żeromskiego, ul. Poprzecznej oraz na placu zabaw, a także zlikwidowali dzikie wysypiska śmieci przy ul. Gościniec i ul. Wspólnej.
Jednostka brała udział w wydarzeniach i uroczystościach o charakterze patriotycznym, religijnym i kulturalnym na terenie parafii, sołectwa i gminy, podejmowała aktywną współpracę z Instytutem Tradycji Narodowej i WOŚP, uczestniczyła w Powiatowym Przeglądzie Pieśni Patriotycznej „Rozśpiewana Niepodległa”. W okresie sprawozdawczym, wydarzeniem o szczególnej randze była uroczystość poświęcenia i przekazania sztandaru dla jednostki, połączona z gminnymi obchodami Dnia Strażaka.
W ubiegłym roku, kontynuowano proces szkolenia druhen i druhów (szkolenie podstawowe I i II stopnia, szkolenie KPP). Jednostce udało się także pozyskać dodatkowe umundurowanie, wyposażenie i sprzęt w tym m.in.: dwa agregaty prądotwórcze, 2 najaśnice ledowe, 2 szt. aparatów powietrznych, 2 szt. parawanów osłaniających, pompę do kompletowanego obecnie zestawu Holmatro, zestaw do podawania piany, zestaw do tlenoterapii.
Słuchający sprawozdania z działalności nie mieli wątpliwości, że Zarząd skutecznie i umiejętnie zabiega o fundusze na rozwój jednostki, a strażakom nie brakuje zapału do społecznej pracy i służby. – Nasza działalność obejmuje coraz szerszy zakres, niemniej tego jest coraz więcej głównie dzięki aktywności druhów – ocenił z dumą dh prezes Adam Łupiński, który po wystąpieniu naczelnika przedstawił sprawozdanie finansowe.
W dalszej części zebrania zgromadzeni wysłuchali sprawozdania Komisji Rewizyjnej, które odczytała dha Agnieszka Kacprzak. (W związku z tym, iż realizację planu działalności za ubiegły rok oceniono na poziomie bardzo dobrym, udzielenie absolutorium dla Zarządu przebiegło bez dyskusji i było jednomyślne).
Ostatnim punktem formalnej części obrad było przedstawienie planu działalności na rok bieżący, który przedstawił Zastępca Naczelnika dh Krzysztof Ostrowski oraz podjęcie uchwał walnego zebrania.
Na zakończenie głos oddano przybyłym gościom. Jako pierwszy wystąpił Komendant Miejsko-Gminny dh Artur Kacperczak, który złożył gratulacje dla Zarządu i wyraził słowa pochwały dla strażaków. W podobnym tonie wypowiedział się również mł. bryg. Marcin Żwirkowski, który pogratulował druhom ze Słupna zgodności w szeregach, jednomyślności w głosowaniach a przede wszystkim dużej aktywności w działaniach ratowniczo-gaśniczych.
Z kolei, radny Przemysław Śledź komplementując działalność Zarządu i jednostki, przekazał na ręce prezesa dh Adama Łupińskiego szczególny upominek, mający nieocenioną wartość dla lepszego poznania historii ruchu pożarniczego na terenie Słupna. Okazała się nim reprodukcja pieczęci Straży Ogniowej Ochotniczej w Słupnie z 1926 roku, odnaleziona na jednym z przedwojennych dokumentów podczas prowadzonej we współpracy z historykami kwerendy.
– Jednostka w Słupnie, choć jest młodą jednostką – ma wspaniałe tradycje historyczne swojej poprzedniczki, na których, niczym na solidnym fundamencie można budować przyszłość. Jako ciekawostkę powiem, że pieczątka przedwojennej Straży Ogniowej Ochotniczej w Słupnie była wyjątkowa. Wyróżniała się na tle pieczęci innych okolicznych jednostek wizerunkiem Świętego Floriana – mówił radny Przemysław Śledź, dodając na zakończenie: – Mam nadzieję i ufność, że św. Florian nadal będzie czuwał nad Waszą jednostką.
Ze swej strony również przyłączamy się do gratulacji dla Zarządu i Druhów OSP Słupno życząc, aby za wstawiennictwem Patrona jednostka nadal rozwijała się tak prężnie, rosła w siłę i była dumą dla całej społeczności lokalnej. Bogu na Chwałę, ludziom na Pożytek!

/R. S. Lewandowski/

2 270 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Anna Król powołana na funkcję Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Piastując funkcję zastępcy prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej koordynowałam i wprowadziłam w życie prospołeczny system dopłat w...

Zamknij