ggg ggg

SPOTKANIE BURMISTRZA MIASTA PUŁTUSK Z MIESZKAŃCAMI

W miniony czwartek, 6 lutego 2020 r. burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk zaprosił mieszkańców na spotkanie poświęcone podsumowaniu działań samorządu gminy Pułtusk, które zostały zrealizowane w 2019 roku oraz zaprezentował plany na 2020 rok.

Spotkanie burmistrza Wojciecha Gregorczyka odbyło się 6 lutego br. (czwartek) o godz. 18:00 w sali kina Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku przy placu Teatralnym 4. Zainteresowani mieszkańcy dopisali i w skupieniu wysłuchali wypowiedzi swojego włodarza na temat ubiegłego roku oraz planów na przyszły rok. Podsumowanie miało postać multimedialną, gdyż wszystkie zadania były ilustrowane zdjęciami i szczegółowymi danymi dotyczącymi przedsięwzięć. Chociaż burmistrz Wojciech Gregorczyk deklarował szybkie, niewiele ponad półgodzinne podsumowanie, okazało się, że dokonań za ubiegły rok było naprawdę dużo. Było wiele obszarów działania samorządu, które jednak wymagały bardziej szczegółowego przedstawienia. Poza tym burmistrz doprecyzowywał i dopowiadał wiele jego zdaniem ważnych informacji. Zebrani z zaciekawieniem słuchali i nikt nie wykazywał chęci opuszczenia miejsca spotkania. Burmistrz Miasta Pułtuska rozpoczął od informacji urzędowych, m.in. przedstawienia władz, składu radnych Rady miejskiej, urzędników, a następnie podzielił się informacjami statystycznymi za rok 2019 dotyczącymi mieszkańców. Łącznie liczba mieszkańców miasta i gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła 24 286 osób i wzrosła o 15 osób w porównaniu do 31 grudnia 2018 roku. Zostały również podane dane dotyczące budżetu za 2019 r. oraz przyjętego budżetu na 2020 rok. Najbardziej mieszkańcy interesują się inwestycjami, gdyż z jednej strony to utrudnienia, a z drugiej podniesienie jakości życia całej społeczności miasta i gminy. Samorząd pułtuski mógł się pochwalić w 2019 roku dużą ilością wykonanych zadań i to w różnych obszarach. Inwestycje te to m.in.: przebudowa ul. Kombatantów (całkowicie z budżetu gminy), zakończenie przebudowy ulic: Jakuba Wujka, Andrzeja Noskowskiego, Józefa Ossolińskiego, Józefa Hornowskiego, Antoniego Madalińskiego, Piotra Koczary, Pawła Giżyckiego, przebudowa ulicy Stanisława Suleja o długości 86 m oraz ulicy Jana Tarnowskiego o długości 200 m, poprawa komunikacji pieszej i rowerowej (odcinki dróg gminnych w ulicy Słowackiego i Gajkowicza oraz odcinki dróg w ulicy Jana Pawła II i al. Tysiąclecia), przebudowa ul. Rynek poprzez wyrównanie powierzchni jezdnej Rynku od strony zachodniej, prace remontowe na ulicach: Jacka Soplicy, Żwirki i Wigury oraz Generała Kleeberga, przebudowa drogi w m. Płocochowo o łącznej długości 3922 m, budowa drogi gminnej w Trzcińcu, przebudowa ulicy Adama Mickiewicza (wspólnie z powiatem). Inwestowano w strefy zieleni i rekreacji, wśród tych najważniejszych należy wymienić: wykonanie sześciu terenów zieleni o powierzchni ok. 6 ha tj.: pasażu Klenczona, parku Narutowicza, bulwarów wraz z Aleją Wiktora Gomulickiego i parków osiedlowych „Wyszkowska”, „na Skarpie”, zagospodarowano teren wiejski w miejscowości Grabówiec oraz dokonano nasadzenia drzew i krzewów. Były też inne inwestycje, np. remont hali gimnastycznej wraz z zapleczem i boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 4, zbudowano sztuczne lodowisko, nowe boisko sportowe przy ulicy Macieja Sarbiewskiego, tworzono dodatkowych 26 miejsc dla dzieci w Żłobku Miejskim, przebudowano Przedszkole nr 5 i wyremontowano nr 4, remontu wieży ratuszowej, zabezpieczono budynek koszarowy przy ul. Tysiąclecia. Aktywizowano sołectwa i dokonano przebudowy świetlicy w Grabówcu i w Przymiarowie. Były też nowości – montaż trzech ławek solarnych z funkcją ładowania urządzeń przenośnych poprzez USB oraz indukcją QI (dofinansowanie 80%). Powstały ścieżki edukacyjno-przyrodnicze przy PSP Nr 3 i ZS Nr 2. Projekty edukacyjne realizowane w 2019 roku – łączna wartość projektów 3 310 288,56 zł dofinansowanie w kwocie 2 939 183,04 zł.
Środki na inwestycje skierowano też na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Ochotniczych Straży Pożarnych, ale też Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp z o.o. w Pułtusku (przyłącza i węzły cieplne) oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o, gdzie największe inwestycje wyniosły ponad 20 mln 630 tys. zł. Planuje się zakup pojazdu specjalistycznego do konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej o wartości 1.226.310,00 zł.
Pułtusk może pochwalić się wieloma wydarzeniami kulturalnymi, społecznymi, edukacyjnymi, sportowymi i rekreacyjnymi, wśród których należy wymienić: obchody Rocznicy powodzi w Pułtusku w 1979 r. „WIELKA WODA… WSPOMNIENIA PO 40 LATACH”, Święto szachów w PUŁTUSKU VII Mazowiecki Memoriał Szachowy im. Zbigniewa Tyszkiewicza, 61. Finał Ogólnopolskiego Turnieju „O Złotą Wieżę”, Ogólnopolski Rajd Rowerowy Grand Prix Amatorów na Szosie „Rowerem przez Polskę”, Piknik ekologiczny, Pułtuski Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych, III Ogólnopolski Konkurs Piosenek Krzysztofa Klenczona i innych polskich wykonawców „W sześciu strunach zaklęta muzyka”, Spektakl teatralny „O wolną i niepodległą Polskę”, XVII Wielki Jarmark Średniowieczny, Rozśpiewana Zatoka, Otwarcie plaży miejskiej – 22 czerwca 2019 r., Wianki, Klasyki nad Narwią. Festiwal Zabytkowej Motoryzacji w Pułtusku, Święto Plonów Gminy Pułtusk w Przemiarowie, Piknik militarny, XXII Dni Patrona Pułtuska św. Mateusza, Spotkajmy się pod Jarzębiną- rodzinne wydarzenie plenerowe, Jarmark Bożonarodzeniowy i spotkanie wigilijne dla mieszkańców Pułtuska i powiatu pułtuskiego, Tradycje teatralne Pułtuska, wystawę w budynku starego szpitala „Spacerkiem po Pułtusku”. Wiele wydarzeń kulturalnych odbywa się w Pułtuskiej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela. Samorząd gminy Pułtusk wspierał sport i kulturę fizyczną nie tylko poprawą infrastruktury, ale też dofinansowaniami na różne imprezy i wyjazdy, przyznawano stypendia, nagrody podczas Pułtuskiej Gali Sportu ’2019.
Burmistrz omówił również inne ważne przedsięwzięcia: aktualizację podatkowej bazy danych, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i uprawnienie do bonifikaty w wysokości: 99 % – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie i zmniejszenia (informacja w UM), likwidacja gimnazjów, działania związane z projektem obwodnicy Pułtuska, oddanie do użytku nowego bloku TBS na 48 rodzin oraz przeprowadzenie sprzedaży mieszkań komunalnych. Samorząd zajął się również problemem smogu w Pułtusku i zainstalowaniem sieć trzech czujników do pomiaru jakości powietrza oraz usuwaniem azbestu – usunięto w gminie Pułtusk i przekazano do unieszkodliwienia 298,27 Mg (ton) wyrobów zawierających azbest na łączną kwotę 91.751,77 zł.
Wiele działań wiązało się z powierzeniem realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym, którym przyznano dotację na kwotę 190.000,00 zł oraz działań realizowanych w ramach konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego – łącznie 94.200,00 zł. Gmina otrzymywała także dotacje celowe na ochronę i opiekę nad zabytkami.
Sprawami do rozwiązania okazały się nowe zasady obowiązkowej segregacji i nowe stawki opłat za usuwanie odpadów obowiązujące od 1 stycznia 2020 roku.
Nowością wprowadzoną przez samorząd jest współpraca Straży Miejskiej z wolontariuszami na rzecz adopcji bezpańskich zwierząt, dzięki czemu od połowy 2019 r. do schroniska nie trafił już żaden.

Burmistrz Pułtuska omówił potrzeby i plany inwestycyjne na rok 2020

Plan budżetu na rok 2020
Dochody 142 900 000,00zł
Wydatki 145 900 000,00 zł
Wynik – 3 000 000,00 zł
Plan wydatków inwestycyjnych
23 082 704,48zł,
w tym finansowane :
– środkami pozyskanymi ze źródeł krajowych 1 882 855,00zł
– środkami unijnymi
7 343 424,38zł
Plan wydatków w największych obszarach działalności
Oświata i wychowanie
39 783 797,02zł
Pomoc społeczna 5 239 932,00zł
Rodzina 37 866 288,10zł
Transport i łączność
18 711 803,18zł
Gospodarka komunalna 10 861 014,78zł
Przychody, w tym: 9 239 907,24 zł
kredyty, obligacje 8 700 000,00 zł
wolne środki 369 907,24 zł Rozchody 6 239 907,24 zł

Imprezy planowane na rok 2020
W 2020 r. planowana jest organizacja cyklicznych imprez miejskich cieszących się zainteresowaniem tj.: Gminnych Obchodów Dnia Ziemi, Pułtuskiego Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych, Wielkiego Jarmarku Średniowiecznego, Ogólnopolskiego Konkursu Piosenek Krzysztofa Klenczona i innych polskich wykonawców „W sześciu strunach zaklęta muzyka”, Wianków, Otwarcia plaży, Holi Święta Kolorów, zlotu FoodTrucków, Klasyków nad Narwią – Festiwalu Zabytkowej Motoryzacji, Święta Plonów Gminy Pułtusk, Dni Patrona Pułtuska św. Mateusza, Kiermaszu Bożonarodzeniowy, Wigilii dla mieszkańców, Rozśpiewanej zatoki.
Odbędą się również wydarzenia związane z obchodami: 80. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, Patrona 2020 roku – świętego Jana Pawła II pt. „Człowieka trzeba mierzyć miarą serca”, 30-lecia samorządu gminnego, 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, jubileuszy 140 – lecia OSP Pułtusk i 120 – lecia Orkiestry OSP Pułtusk.
Remont dróg „Starego Miasta” z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych zaplanowanego na lata 2019-2020
Na wniosek złożony do Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie remontu ciągu ulic „Starego Miasta” o długości 1523 m.b. wraz z mostem Świętojańskim, Wojewoda Mazowiecki umieścił to zadanie na liście inwestycji z przyznanym dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie w 2019 r. wyniosło 2.146.514,00 zł, a na rok 2020 – 3.609.363,00, co daje łącznie 5.755.877,00 zł. Koszt całości inwestycji jest planowane na 9.626.150,00 zł.
Zadanie obejmuje remont następujących ulic: Nowy Rynek, Panny Marii, Nadwodnej, Świętojańskiej, Placu Teatralnego, Marii Konopnickiej, Piotra Skargi, Benedyktyńskiej. Ulice Benedyktyńska, Marii Konopnickiej i Świętojańska zostaną wykonane w całości z kostki granitowej, a chodniki z płyty granitowej. W ramach zadania wyremontowany zostanie również most Świętojański. Nawierzchnie pozostałych ulic zostaną wykonane z masy bitumicznej, a chodniki z kostki brukowej betonowej. W roku 2019 rozpoczęto pierwszy etap ww. prac na ulicach Marii Konopnickiej i Benedyktyńskiej.
Przebudowa mostu Świętojańskiego
W ramach przewidzianych na lata 2019-2020 remontów dróg „Starego Miasta” rozpoczęła się przebudowa znajdującego się w złym stanie technicznym mostu Świętojańskiego.
Termomodernizacja budynku przy ulicy 17 Sierpnia 58
Pod koniec 2019 roku rozpoczęto prace mające na celu docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 17 Sierpnia 58. Termin zakończenia robót przewidziano na dzień 30 maja 2020 r. Całkowity koszt robót budowlanych został obliczony na kwotę 197.777,76 zł i zostanie sfinansowany w całości ze środków własnych Gminy.
Remont kamienicy przy ul. Rynek 13
Planowany jest remont kamienicy przy ul. Rynek 13 i adaptacja budynku do aktualnych potrzeb i funkcji użytkowych oraz kulturowych.
Budowa przedszkola w Przemiarowie
W tym roku rusza budowa nowoczesnego przedszkola w Przemiarowie o powierzchni zabudowy 587 m², kubaturze 2780 m³, z nowoczesnym wyposażeniem dydaktycznym i zapleczem kuchennym. Liczba pomieszczeń – 34. Przewidywany koszt inwestycji – 4.254.935,08 zł.
Inwestycje z planowanym dofinansowaniem spoza budżetu gminy
1. Remont piwnic pod Ratuszem oraz pod Wzgórzem Abrahama.
2. Kontynuacja poprawy warunków komunikacji pieszej i rowerowej ulic: Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Baltazara, Bartodziejskiej, Granicznej, Sarbiewskiego w ramach programu konkursowego Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.
3. Podjęcie kolejnych inwestycji w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020: „Zagospodarowanie terenu wiejskiego wraz z budową altany drewnianej w Olszaku”, „Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Grominie”, „Zagospodarowanie placu przy remizie OSP w Głodowie”, „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Białowieży” oraz „Ogrodzenie terenu wiejskiego w Grabówcu”.
4. Rozpoczęcie prac remontowych budynku koszarowego przy ul. Tysiąclecia przy wsparciu dotacyjnym Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Gmina Pułtusk planuje złożyć wniosek o dofinansowanie do dn. 28 lutego 2020 r.
5. Nowoczesne zagospodarowanie nowych stref zieleni w mieście: amfiteatru przy ul. Baltazara – zielona ściana, Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, przystani oraz okolic remontowanych w br. ulic Starego Miasta: Nowy Rynek, Panny Marii, Nadwodnej, Świętojańskiej, Placu Teatralnego, Marii Konopnickiej, Piotra Skargi i Benedyktyńskiej.
6. Budowa drogi Przemiarowo – Głodowo o długości 2.074 m. z dofinansowaniem w ramach programu PROW Mazowsze.
7. Wykonanie kolejnych projektów ulic: Krajewskiego, Sienkiewicza, Wygon II, Sukienniczej-Wyszkowskiej i Gnojno.
8. Realizacja projektu redukcji emisji zanieczyszczeń: wykonanie 100 urządzeń grzewczych (po wyczerpaniu limitu uruchomimy listę rezerwową) i termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 13 A. 9. Ciąg dalszy remontów Przedszkoli Nr 5 i Nr 4
– w tym placu zabaw przy ulicy Marii Konopnickiej 7.
10. Rozbudowa nowych odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. W planach jest realizacja zadań pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Białowiejska i ul. Zielona Dróżka wraz przepompownią ścieków” i „Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Pod Wróblem”.
11. Rozbudowa monitoringu miejskiego.
12. Rozbudowa oświetlenia ulicznego.
13. Działania na rzecz rozwoju Systemu Informacji Miejskiej.
Celem władz miasta Pułtuska jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej Wyspy i sąsiednich przestrzeni, w tym: Rynku, piwnic wieży Ratuszowej i Wzgórza Abrahama, Zamku, Bazyliki i innych zabytkowych budowli sakralnych oraz uliczek Starego Miasta. W tym celu niezbędna będzie adaptacja tych przestrzeni do nowych funkcji kulturowych, rekreacyjnych i edukacyjnych. Będziemy prowadzili wielowymiarową promocję turystyczną i kulturalną. Zamierzamy uruchomić interaktywne centrum nauki i rozrywki. Mamy również w planach zagospodarowanie nabrzeża Narwi i udrożnienie szlaku żeglownego zwanego „Szlakiem Batorego”. Urząd będzie prowadził bieżącą aktualizację informacji o terenach inwestycyjnych przydatnych do prowadzenia działalności gospodarczej.
Uczestnicy spotkania mieli możliwość zabrania głosu w dyskusji dotyczącej przyszłości naszej gminy i padały głosy bardzo szczegółowe oraz odnoszące się do spraw, na których zależało mieszkańcom. W miarę możliwości i wiedzy burmistrz Wojciech Gregorczyk wyjaśniał i tłumaczył zagadnienie, o które pytano.
Wieczór uświetnił koncert Artystycznego Zespołu Estradowego MCKiS w Pułtusku oraz impresja filmowa z V edycji projektu „Tradycje teatralne Pułtuska 2019”.

/Janina Czerwińska/

524 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
„I MY WINNIŚMY IM CZEŚĆ…”

W przededniu 78. rocznicy utworzenia Armii Krajowej, zaledwie dwa tygodnie po pogrzebie Mieczysława Chojnackiego ps. „Młodzik”, Towarzystwo Przyjaciół Radzymina ze...

Zamknij