ggg ggg
ggg ggg

Radzymińskiej oświacie poświęcam całe swoje serce, doświadczenie i wiedzę…

– wywiad z Krzysztofem Czuba, dyrektorem Centrum Usług Wspólnych w Radzyminie.

 „K.W.”: Panie Dyrektorze, nieprzypadkowo spotykamy się po pierwszym roku funkcjonowania zrestrukturyzowanego CUW a jednocześnie w przededniu Dnia Edukacji Narodowej. Czas na pierwsze podsumowania i pochwalenie się sukcesami. Czym właściwie jest Centrum Usług Wspólnych?

 Krzysztof Czuba: Centrum Usług Wspólnych (CUW) w Radzyminie powstało z dniem 1 stycznia 2017 r. na bazie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Radzyminie. Jest jednostką organizacyjną gminy Radzymin, działającą w formie jednostki budżetowej. Głównym celem CUW jest poprawa efektywności wydatkowania środków publicznych w szkołach i przedszkolach (m.in. wspólne zakupy towarów i usług, realizacja remontów i inwestycji, wsparcie IT), dla których gmina Radzymin jest organem prowadzącym, poprzez przejęcie obsługi rachunkowości i sprawozdawczości, obsługi finansowej i kadrowo-płacowej. CUW również ma za zadanie stworzenie jednolitych standardów, dzięki konsolidacji tego samego rodzaju procesów w jednym podmiocie,  łatwiejsza i skuteczniejsza jest kontrola i nadzór nad danym obszarem oraz wymiana wiedzy i dobrych praktyk.

Centrum Usług Wspólnych w Radzyminie prowadzi także sprawy związane z „Bonem Malucha”. Gmina Radzymin przez rok funkcjonowania świadczenia przeznaczyła na ten cel kwotę 365 044,95 zł. Do dnia 27 sierpnia 2018 r. złożono w Centrum Usług Wspólnych w Radzyminie 158 wniosków o przyznanie świadczenia pieniężne „Bon Malucha”. Rodzice, korzystający z „Bonu Malucha”, w większości decydują się na korzystanie z usług żłobka/klubu dziecięcego, który zapewnia opiekę i bezpieczeństwo ich pociechą. Przy okazji, nie można nie wspomnieć o publicznych przedszkolach i  o realizacji w 100% potrzeb naszych mieszkańców pod względem miejsc w przedszkolach. W roku szkolnym 2018/2019 przygotowano ponad 1600 miejsc dla dzieci. Podczas rekrutacji na nowy rok szkolny – rekrutacji zasadniczej jak i uzupełniającej w naszej Gminie pozostały wolne miejsca.

Reasumując miniony rok działalności Centrum Usług Wspólnych w Radzyminie był bardzo dynamiczny, wprowadzający nową jakość w Radzymińskiej Oświacie. Sama jednostka przeszła metamorfozę zmieniając swoją strukturę zatrudnienia, powstały nowe stanowiska pracy oraz powiększyła się  powierzchnia biura, która  podniosła standard obsługi mieszkańców gminy oraz interesantów z obsługiwanych jednostek.

 

Wiemy, że w celu realizacji zadań statutowych CUW, prowadzi także pracę nad uchwałami, które następnie przedkłada Radzie Miejskiej.

To prawda, uporządkowaliśmy uchwały istniejące, przygotowaliśmy kilkanaście nowych, które mają na celu usprawnienie działalności Centrum oraz dostosowanie przepisów prawa miejscowego do aktów nadrzędnych. W 2018 r. na szczególną uwagę zasługują dwie uchwały, tj.: Uchwała w sprawie stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół. która gwarantuje uczniom stypendium na równych zasadach w całej Gminie Radzymin oraz Uchwała w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Radzymin.

Pierwsza z uchwał wprowadza ujednoliconą formę przyznawania stypendiów za wyniki w nauce we wszystkich szkołach prowadzonych przez gminę Radzymin. Należy podkreślić, że uczeń ze średnią 5.0 i osiągnięciami sportowymi może otrzymać stypendium dwa razy w roku, po każdym semestrze, co jest nowością w naszej gminie. Z kolei druga uchwała, która moim staraniem została przedłożona i cieszę się, że również podjęta przez Radę Miejską jest istotna dla dyrektorów i nauczycieli, ponieważ podnosi wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli do poziomu 8 %, wzrasta również dodatek funkcyjny i motywacyjny dla dyrektorów oraz dodatek za wychowawstwo dla nauczycieli. Nowy regulamin  wprowadza dodatek za opiekuna świetlicy oraz zmienia korzystnie zasady wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycielom. To oznacza, że nauczyciel otrzyma wynagrodzenie za czas ponadnormatywny, nawet jeżeli zajęcia się nie odbędą z powodu np. choroby ucznia, czy wyjazdu uczniów na wycieczkę. Do tej pory tego nie było. Oczywiście, chciałoby się więcej, ale to już jest jakiś krok do przodu.

 

Wg zapowiedzi, działania CUW miały również przynieść oszczędności w wydatkach oświatowych. Czy ten cel udało się już osiągnąć?

Zmiana struktury CUW i zatrudnienie przeze mnie zastępcy do spraw ekonomicznych a także powstanie działu zakupowego oraz techniczno-gospodarczej obsługi placówek oświatowych, pozwoliło na zajęcie się tym tematem. Przystąpiliśmy do renegocjacji stawek i opłat stałych np. za energię. Oszczędności z tytułu wspólnych zakupów wynoszą na ten moment już ok. 120 tys. zł a do końca roku wyniosą min. 150 tys. zł.

Obecnie, wspólne zakupy dla placówek realizowane są we wszystkich możliwych płaszczyznach: od BHP, chemii i środków czystości, artykułów biurowych, tonerów, papieru xero, po obsługę IT i obsługę prawną. W poprzednim roku szkolnym w radzymińskich szkołach tylko 40% uczniów i rodziców mogło korzystać z dziennika elektronicznego SYNERGIA firmy LIBRUS. Podpisanie wspólnej umowy na korzystanie z dziennika elektronicznego przez Centrum od lutego 2018 r., wprowadziło pozytywną zmianę dla Rodziców uczniów naszych szkół. Uruchomienie w nowych roku szkolnym 2018/2019 wyłącznie dziennika elektronicznego spowodowało także ułatwienie pracy nauczycielom, którzy mogą być w stałym kontakcie z rodzicem oraz mogą poświęcić więcej czasu dla swoich uczniów. Przy nowych przetargach na dowóz dzieci, zamówiliśmy usługę dowozu łącznie z usługą opieki dla dzieci, którą zapewnia sam przewoźnik. Nowy kontrakt daje nie tylko oszczędności ale w bonusie otrzymaliśmy limit dodatkowych 120 km miesięcznie, co pozwala na przewóz dzieci np. na jedną większą uroczystość lub zawody sportowe. Ponadto, udało się nam od 1 października wdrożyć ujednolicenie domen internetowych dla szkół, adresów stron www i e-mail.  Dodam jeszcze, że gmina Radzymin jeszcze w tym roku szkolnym realizować będzie projekt unijny o wartości prawie  2 mln zł,  gdzie przy okazji zajęć dodatkowych, rozwijających kompetencje kluczowe uczniów zakupiony będzie  sprzęt oraz  pomoce dydaktyczne dla szkół.

 

To świetne informacje zważywszy, że oświata w gminie Radzymin obecnie jest na etapie dużych zmian i związanych z nimi wydatków.

Istotnie, wzrost liczby mieszkańców w gminie przyczynił się m. in. do budowy obiektów oświatowych oraz rozbudowy już istniejących tj.: dobudowa II piętra w Szkole Podstawowa nr 2 im. księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie,  rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 im. Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej w Słupnie wraz z budową sali gimnastycznej, budowa oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Starych Załubicach. Powyższe zmiany w infrastrukturze szkół mają na celu dostosowanie szkół do wciąż rosnącej liczby uczniów, oraz do poprawy warunków kształcenia. Dążymy do tego, aby uczniowie w szkołach prowadzonych przez gminę, mogli uczyć się w systemie jednozmianowym.

 

Rok szkolny 2018/2019 rozpoczął się od rewolucyjnych zmian na stanowiskach dyrektorów placówek, prowadzonych przez gminę Radzymin. Wzbudziło to liczne kontrowersje mieszkańców.

Zmiany te wynikały przede wszystkim z kończących się 5-letnich kadencji oraz w przypadku dwóch placówek z powodu rezygnacji dyrektorów z pełnienia funkcji. Kadencje skończyły się: w Szkole Podstawowej nr 1 im. M. Konopnickiej w Słupnie – p. Elżbiecie Bielec, w Szkole Podstawowej nr 2 im. M. Chełmońskiej-Szczepankowskiej w Słupnie – p. Annie Madoń, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. J. Januszewskiej w Ciemnem – p. Grażynie Wardak- Dymek. Zrezygnowali ze stanowisk dyrektorzy: w Szkole Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie Krzysztof Czuba, czyli ja z powodu wygrania konkursu na dyrektora CUW w Radzyminie oraz w Szkole Podstawowej nr 2 im. ks. E. Czartoryskiej w Radzyminie – p. Małgorzata Osiecka – Chmielewska z powodu przejścia na emeryturę.

Tym samym, od stycznia do lipca 2018 r. odbyło się sześć konkursów na stanowisko dyrektora placówek Gminy Radzymin.  W wyniku konkursów i powierzeń od września 2018 r  stanowiska dyrektorów objęły: Wiesława Świeczak – od lutego 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie; Magdalena Jarzębska-Kopka – Przedszkole nr 2 w Radzyminie; Agnieszka Deptuła – w Szkole Podstawowej nr 2 im. ks. E. Czartoryskiej w Radzyminie; Renata Majewska – w Szkole Podstawowej nr 1 im. M. Konopnickiej w Słupnie; Barbara Moczulska – w Szkole Podstawowej nr 2 im. M. Chełmońskiej-Szczepankowskiej w Słupnie; Marta Komsta – w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. J. Januszewskiej w Ciemnem. Nowi dyrektorzy to specjaliści wysokiej klasy, dobrzy pedagodzy mający świetny kontakt z uczniem i rodzicem, co powinno gwarantować rozwój placówek oświatowych w naszej Gminie. Dyrektor placówki oświatowej  to bardzo ważna i odpowiedzialna funkcja, a wyżej wymienione osoby, moim zdaniem sprostają temu zadaniu, co widać po pierwszych działaniach i konsultacjach.

 

Mimo to, przebieg konkursów a ostatecznie powierzenia funkcji dyrektorów wywołały dyskusję wśród mieszkańców.

Proszę zwrócić uwagę, że Komisja Konkursowa liczy 12 osób. Z gminy zasiadają w niej tylko 3 osoby, z kuratorium 3, z Rady Rodziców 2, z Rady Pedagogicznej 2 i ze związków zawodowych 2. Kandydat w tajnym głosowaniu musi uzyskać bezwzględną większość głosów. Tu nie może być mowy o faworyzowaniu danego kandydata przez gminę.

W okresie wakacyjnym nie mieliśmy możliwości ponawiania konkursów, dlatego powierzyliśmy niektórym dyrektorom stanowiska. Tak się złożyło, że były to osoby wyróżnione w minionym roku nagrodą burmistrza. W dwóch szkołach w Słupnie są to powierzenia 5-letnie. W Ciemnem jest to powierzenie na 10 miesięcy na prośbę samego dyrektora. W moim przekonaniu, były to decyzje trafione.  W przyszłym roku czekają nas kolejne trzy konkursy na dyrektorów: w Szkole Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. M. Pisarka w Radzyminie, w Szkole Podstawowej im. AK w St. Załubicach oraz we wspomnianym ZSP w Ciemnem.

 

Proszę nam zatem powiedzieć, jak obecnie układa się Panu współpraca z dyrektorami szkół?

Jestem zadowolony ze współpracy ze wszystkimi dyrektorami naszych szkół. Organizuję wspólne spotkania, razem omawiamy plan organizacji danej szkoły. Wprowadziliśmy też służbowe telefony komórkowe dla dyrektorów, mają je wszyscy a nie tyko wybrańcy, jak w poprzednich kadencjach.

Należy powiedzieć, że do tej pory brakowało dobrej współpracy nie tyle pomiędzy mną a dyrektorami ale pomiędzy szkołami. Teraz to się zmieniło.  Ustaliliśmy, że na wszystkich uroczystościach patriotycznych będziemy reprezentować oświatę jednym wieńcem, a nie każda szkoła osobno, co też będzie symbolicznym przejawem naszej współpracy. Planujemy z nowymi dyrektorami szereg nowych przedsięwzięć. Chcemy, żeby powstały kolejne kluby międzyszkolne, chcemy realizować wspólne inicjatywy np. w październiku przy uniwersytecie dziecięcym odbędą się szkolenia z nauczania poprzez eksperymenty, adresowane do nauczycieli chemii, biologii, przyrody ze wszystkich szkół. W przyszłości chcemy zintegrować także nauczycieli WF-u, żeby zorganizować międzyszkolne zawody. Już wiemy, że odbędzie się powiatowy turniej warcabowy, powiatowy konkurs piosenki religijnej i patriotycznej. Inicjatyw od dyrektorów jest coraz więcej, a CUW będzie to koordynował.

Ponadto, w  szkołach wprowadziliśmy już możliwość wynajmu sal sportowych i lekcyjnych na cele związane z edukacją, sportem, rekreacją. Dyrektorzy mogą wynajmować powierzchnie reklamowe. Co istotne, te pieniądze w całości zostają w szkole. Daliśmy zielone światło na taką działalność, zobaczymy, który dyrektor jest dobrym menadżerem.

 

Czego jeszcze możemy spodziewać się w przyszłości, jakie plany i wyzwania przed CUW?

Wiele jeszcze wyzwań przed nami. Np. nowe rozporządzenia wprowadzające dostęp do wody pitnej i szafki dla uczniów, do których musimy się dostosować. Co prawda, z dostępem do wody pitnej w formie poidełek mieliśmy własny projekt już w czerwcu, a więc wyprzedziliśmy plany ministra. Niestety, budżet nie pozwolił nam tego pomysłu wdrożyć. Woda będzie w przyszłym roku.

Ponadto, będę nadal starał się, aby scalić środowisko oświatowe. Jest kilka inicjatyw podjętych w tym celu w obecnym roku szkolnym tj.: Uniwersytet Dziecięcy przy SP nr 2 Radzymin, wcześniej szkolenie dla nauczycieli z całej gminy o nauczaniu przez eksperymenty. Konferencja o cyberprzemocy dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Niewątpliwie, integracji nauczycieli przysłuży się zorganizowany po raz pierwszy na takim poziomie Gminny Dzień Edukacji, który odbędzie się w SP nr 1 w dn. 15 października 2018 r.. Mam osobistą satysfakcję, gdyż jestem inicjatorem i koordynatorem tego przedsięwzięcia, w którym wraz z emerytowanymi nauczycielami udział weźmie kilkaset osób. Mało tego, mam zaplanowane wyjazdy szkoleniowo-integracyjne zarówno dla dyrektorów, jak też nauczycieli wszystkich szkół. Na pewno, będziemy wspierać inicjatywy UKS-ów, podejmuję także drugą próbę wprowadzenia Kart Multisport dla nauczycieli.

Z rzeczy bardziej przyziemnych, wkrótce uruchomimy stronę internetową CUW. Poza tym, jako dyrektor Centrum będę starał się nadal aktywnie uczestniczyć w inicjatywach szkolnych, aby przysłużyć się ich promocji. Rozpoczynam także cykl wizyt gospodarczych w szkołach. Chcę rozmawiać z nauczycielami, uczniami i rodzicami o potrzebach danej placówki. Zastrzegam, że to nie jest kontrola ale wsparcie dla nauczycieli i dyrektorów, gdyż zależy mi na poprawie warunków pracy nauczycieli i dyrektorów, żeby mogli uczniom dawać z siebie jak najwięcej.

Słowem, pomysłów jest dużo. Kolejne będą się tworzyć, bo jako typ społecznika organizowanie mam we krwi. Wkładam serce i mam duże poczucie odpowiedzialności za sprawy radzymińskiej oświaty. Jestem radzyminiakiem, absolwentem „Stalowej Jedynki” i liceum, rodziców mam oświatowców a to przecież zobowiązuje.

 

Dziękuję za rozmowę.

2 031 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
RĘKA W GÓRĘ, GŁOWA W DÓŁ

Panie Burmistrzu za Panem intensywne ponad 2,5 roku, teraz kampania wyborcza, więc chyba trochę się dookoła Pana dzieje ? No...

Zamknij