ggg ggg

Radni uchwalili nowe stawki podatku od nieruchomości na 2020 rok

We wtorek, 26 listopada odbyła się piętnasta sesja Rady Miejskiej w Wołominie, podczas której radni większością głosów podjęli uchwałę, stanowiącą o podwyższeniu stawek podatku od nieruchomości względem dotychczas obowiązujących. Średnie zwiększenie stawek podatkowych wynosi 7%.

W ostatni wtorek listopada, wołomińscy radni podjęli uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.
Pomimo, iż podjęta uchwała przewiduje podwyżki, to i tak Wołomin pozostanie w gronie gmin o najniższych stawkach podatkowych w naszym regionie.
Jak poinformowano podczas sesji, ostatnia zmiana stawek podatkowych w Wołominie miała miejsce w 2011 roku, a więc osiem lat temu. (Ponoć tylko trzy gminy w Polsce mają obowiązujące uchwały w tej sprawie z roku 2011 i lat wcześniejszych). W 2011 r. Rada Miejska podniosła stawki średnio o ok. 20% w stosunku do uchwały z 2007 r. Obecnie uchwalone podwyżki nie są tak drastyczne i wyniosą średnio ok. 7% w stosunku do aktualnie obowiązujących.
Uchwała nr XV-183/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 listopada 2019 r. określa następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Wołomin:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,85 zł od 1 m² powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,28 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,31 zł od 1 m² powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz 2019r. poz. 730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,89 zł od 1 m² powierzchni.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,64 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,21 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –8,71 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 3,85 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,28 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.
3) od budowli: 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Zgodnie z podjętą uchwałą nowe stawki podatku od nieruchomości, będą obowiązywać na terenie Gminy Wołomin od dnia 1 stycznia 2020 r.

/opr. R.L./

698 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Pierwsza Dama RP z wizytą w Zespole Szkół Publicznych nr 2 w Kobyłce

28 listopada 2019 r. to data, która już na zawsze zapisze się w historii Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w...

Zamknij