ggg ggg ggg ggg

Prawie 57 mln zł na inwestycje uchwaliła Rada Miasta Ostrów Mazowiecka w budżecie na 2020 rok

Budżet przyjęty przez radnych 18 grudnia zakłada, że dochody wyniosą 132,2 mln zł, a wydatki 157,7 mln zł. Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 30,8 mln zł, zaś wydatki majątkowe na 56,8 mln zł. Jak widać na inwestycję zostanie w 2020 r. przeznaczona znacząca kwota.

Przed podjęciem dyskusji i uchwaleniem budżetu radni obejrzeli przygotowaną prezentację na temat już zrealizowanych inwestycji oraz wysłuchali burmistrza Ostrowi Mazowieckiej Jerzego Bauera. Jak podkreślał burmistrz Jerzy Bauer konstruując budżet uwzględniono w nim obecność środków zewnętrznych, w tym rządowych i unijnych. Samorząd wykorzystuje możliwości ubiegania się o fundusze zewnętrzne, tam gdzie jest to tylko możliwe, ale przy tym zabezpiecza też w budżecie wkład własny na realizację poszczególnych inwestycji. Podkreślał, że należy nadrobić stracony czas (nawiązał do poprzednich kadencji, opóźnień i zaniechań), aby stworzyć dla obecnych i przyszłych mieszkańców najlepsze z możliwych warunki, na jakie stać samorząd.
Planowane dochody –132.198.332,15 zł , w tym majątkowe 30.885.489,31 zł.
Główne źródła dochodów stanowić będą: podatki i opłaty lokalne 19.300.280,54 zł, w tym: podatek rolny 80.000,00 zł, podatek od nieruchomości 10.885.980,54 zł, podatek leśny 12.000,00 zł, podatek od środków transportowych 1.710.000,00 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 60.000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 1.116.000,00 zł, wpływy z opłaty skarbowej 350.000,00 zł, udziały w podatkach centralnych 26.665.946,00 zł, subwencje 16.980.343,00 zł, dotacje i dofinansowania 34.784.573,30 zł, w tym na zadania zlecone 31.006.227,00 zł, sprzedaż mienia 1.401.000,00 zł.
Planowane wydatki – 157.735.468,15 zł, w tym majątkowe 56.817.685,48 zł. Główne grupy wydatków stanowią: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.900.129,99 zł, poręczenia i gwarancje 93.000,00 zł. Wydatki współfinansowane ze środków UE – 21.646.988,01 zł.
W 2020 roku Miasto przeznaczy na inwestycje prawie
57 mln zł. W ramach tej kwoty zaplanowano m.in.:
budowę ciągów pieszo-rowerowych,
budowę i modernizację chodników,
modernizację nawierzchni asfaltowych,
przebudowę ulicy Kościuszki i Najmoły,
budowę ulic: Łącznej, Tetmajera, Żale oraz łącznika Targowa – Kopernika,
remont i rozbudowę ulic Prusa – Lubiejewska,
przebudowę przejazdu kolejowego na ul. Wileńskiej,
wykonanie dokumentacji na ulicę Sikorskiego,
rewitalizację ulic: Batorego, Bajkowy Łącznik, centrum miasta,
termomodernizację trzech budynków: CIS, MOSiR przy ul. Warchalskiego, SP Nr 4,
budowę szkoły,
modernizację stadionu,
przebudowę biblioteki,
wykupy gruntów,
przygotowanie terenu i dokumentację pod budownictwo socjalne,
termomodernizację budynków komunalnych wraz z dokumentacją,
remont elewacji budynku Ratusza,
zakup samochodu elektrycznego,
budżet obywatelski,
modernizację kina,
modernizację oświetlenia ulicznego oraz montaż nowych lamp.
W budżecie zapisano kwotę 2,7 mln zł na spłatę kredytów i pożyczek. Na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaplanowano kredyt bankowy w wysokości 28,2 mln zł. Planowany deficyt w wysokości 25,5 mln zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego.
Rada Miasta Ostrów Mazowiecka podjęła uchwałę budżetową na 2020 rok wraz z autopoprawką, która zmniejszyła planowane zadłużenie.
Za przyjęciem uchwały głosowało:
ZA – 11 radnych tj.: Gromek Mirosław, Herman Beata, Konrad Bogusław, Krajewski Robert, Laska Krzysztof, Orzechowska Ewa, Pałys Waldemar Józef, Pecura Paweł Adrian, Pędzich Mirosław, Podbielski Edward Witold, Zalewski Edward.
PRZECIW – 9 radnych tj.: Kacprzak Michał, Krajewska Anna, Kwiatkowska Jolanta Jadwiga, Pawluczuk Jerzy, Pęksa Andrzej, Szymalski Mieczysław, Trojanowska Renata Teresa, Wilczewski Henryk, Wilczyński Jacek.
WSTRZYMAŁ SIĘ – 1 radny: Dylewski Stanisław.
Podczas grudniowej sesji radni podjęli również uchwalę określającą wysokość diet dla radnych. Podstawę diet stanowi półtorakrotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. W 2019 roku kwota bazowa wynosi 1789,42 zł. Według podjętej uchwały wysokość miesięcznych diet przysługujących radnym Miasta Ostrów Mazowiecka wynosi: dla przewodniczącego Rady – 75% podstawy; dla wiceprzewodniczących Rady – 65% podstawy; dla przewodniczących Komisji stałych Rady – 56% podstawy; dla radnego będącego członkiem co najmniej jednej Komisji stałej Rady – 47% podstawy; dla radnego, który nie jest członkiem co najmniej jednej Komisji stałej Rady 5% podstawy, za jedno posiedzenie sesji. Diety wypłacane są radnym za dany miesiąc kalendarzowy, na podstawie listy obecności na sesjach Rady oraz na posiedzeniach Komisji stałych. Powyższą uchwalę radni przyjęli jednogłośnie.

/oprac. J.Cz./

1 117 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Anna Maria Siarkowska z wizytą w Wyszkowie

W poniedziałek, 13 stycznia 2020 r. w Starostwie Wyszkowskim odbyło się spotkanie z udziałem poseł na Sejm RP Anny Marii...

Zamknij