ggg ggg ggg

Nowy system doskonalenia nauczycieli strzałem w dziesiątkę

25 września 2014r. w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku odbyła się konferencja podsumowująca Realizację pilotażowego projektu pn. „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim”.

dscf0057

Na realizację działań związanych z pilotażem rozwiązań wypracowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i nowego systemu doskonalenia nauczycieli powiat uzyskał dofinansowanie w kwocie 761 150,00 zł, składając w styczniu 2013r. wniosek o dofinansowanie w ramach działania 3.5. Kompleksowe Wspomaganie Rozwoju Szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W konferencji wzięli udział: Marianna Hajdukiewicz – Ośrodek Rozwoju Edukacji, Edward Marek Wroniewski – starosta pułtuski, Witold Saracyn – członek Zarządu Powiatu w Pułtusku, Katarzyna Jankowska- dyrektor Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu, Agnieszka Kowalska – dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusku, przedstawiciele instytucji współpracujących przy realizacji projektu: Andrzej Kaliszewski – kierownik Wydziału MSCDN w Ciechanowie, Izabela Kosiorek – kierownik Filii BP w Pułtusku, Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji, koordynatorzy sieci współpracy i samokształcenia, dyrektorzy szkół i przedszkoli, które wzięły udział w projekcie wraz z nauczycielami, prelegenci z Akademii Humanistycznej w Pułtusku oraz personel zarządzający projektem. Jak zostali poinformowani uczestnicy konferencji, do udziału w projekcie zakwalifikowano: 28 szkół, w tym 14 szkół podstawowych, 7 gimnazjów, 7 szkół ponadgimnazjalnych oraz 2 przedszkola zlokalizowane na terenie powiatu pułtuskiego. Łączna liczba osób, które podpisały deklaracje przystąpienia i udziału w projekcie wyniosła 482. Oferta wsparcia kierowana była do szkół i przedszkoli, które uczestniczyły w projekcie wynikała z pogłębionej analizy sytuacji konkretnej placówki, do której była adresowana. Diagnozy potrzeb placówki dokonywał dyrektor, przy wsparciu Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji. W wyniku tej analizy powstały Roczne Plany Wspomagania – programy rozwojowe, które w roku szkolnym 2013-2014 były realizowane w każdej z 30 placówek uczestniczących w projekcie. Odbywały się wykłady, warsztaty, konsultacje grupowe i indywidualne w obszarze zgodnym z tematyką realizowanej w szkole lub przedszkolu oferty doskonalenia. Łącznie zrealizowano 1294 godzin szkoleń z ekspertami. Dodatkowo odbywały się spotkania nauczycieli z pracownikami PPP w Pułtusku oraz konsultacje indywidualne prowadzone przez Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji. Na każdym etapie wdrażania zmian, radzie pedagogicznej towarzyszył Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE), którego zadaniem było wspieranie dyrektora i nauczycieli w przygotowaniu i realizacji rocznego planu wspomagania, zbudowanego na podstawie wybranej przez szkołę/przedszkole oferty doskonalenia, pomoc w formułowaniu celów wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb, określeniu obszaru do rozwoju oraz dokumentowanie podejmowanych działań. Na terenie powiatu zostały utworzone cztery Sieci Współpracy i Samokształcenia: sieć 1 „Budowa spójności edukacyjnej na poziomie powiatu” (sieć dyrektorów), sieć 2 „Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki”, sieć 3 „Jak rozwijać twórcze myślenie dzieci. Praca z uczniem zdolnym”, sieć 4 „Jak radzić sobie ze szkolną absencją –bezpieczeństwo w szkole”, skupiające łącznie około 100 nauczycieli (w tym dyrektorów) z różnych typów szkół, pracujących w obszarze jednego tematu. Uczestnicy każdej sieci spotykali się 5 razy w roku szkolnym w odstępach średnio co dwa miesiące. Łączna liczba spotkań sieci wyniosła 20. Między spotkaniami uczestnicy pracowali na platformie internetowej, która została udostępniona przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (platforma pełni m.in. rolę forum wymiany doświadczeń i forum dyskusyjnego). Każdą z sieci kierował Koordynator Sieci. Na spotkaniach sieci uczestnicy mieli możliwość korzystania ze wsparcia ekspertów zewnętrznych. Łącznie zrealizowano 45 godzin szkoleniowych z ekspertami zewnętrznymi. Aktywnie była zaangażowana Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie –Wydział w Ciechanowie, Biblioteka Pedagogicznej w Ciechanowie – Filia w Pułtusku, co dawało wsparcie i zmniejszało obawy szkół związane ze zmianami i testowaniem nowych rozwiązań na rzecz systemu doskonalenia nauczycieli. Na zakończenie realizacji projektu został opracowany Powiatowy Program Wspomagania zawierający podsumowanie działań realizowanych w ramach pilotażu jak również wskazówki do realizacji doskonalenia nauczycieli w oparciu o doświadczenia z przeprowadzonego pilotażu. Na konferencji zostały przedstawione rezultaty osiągnięte w ramach pilotażu nowego systemu doskonalenia, a po dokonaniu podsumowań uczestnicy konferencji i osoby biorące udział w programie otrzymały z rąk organizatorów dyplomy. Podziękowania otrzymali wójtowie oraz dyrektorzy szkół i przedszkoli. Wśród upominków znalazły się publikacje: „Nowy system doskonalenia nauczycieli”, „Powiatowy program wspomagania szkół i przedszkoli powiatu pułtuskiego”, „Powiat Pułtuski. Podsumowanie IV kadencji samorządu powiatowego 2010 – 2014”.
Zapraszamy na stronę internetową naszej gazety www.kurier-w.pl, gdzie zamieścimy zdjęcia z konferencji.
/J.Cz./

Galeria zdjęć

2 199 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Akademia Humanistyczna w Pułtusku ma już 20 lat

„Towarzyszy nam przekonanie, że podołamy wyzwaniom współczesności”. Tymi słowami podsumował swoje przemówienie inauguracyjne Rektor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w...

Zamknij