ggg ggg

Mieszkańcy i samorząd Gminy Radzymin przeciwni planowanemu przebiegowi Autostradowej Obwodnicy Warszawy!

Mieszkańcy i samorząd Gminy Radzymin przeciwni planowanemu przebiegowi Autostradowej Obwodnicy Warszawy!

W ubiegłoczwartkowym spotkaniu nt. planowanego przebiegu Autostradowej Obwodnicy Warszawy przez teren gminy Radzymin, wzięło udział około 350 mieszkańców, a blisko 2 tys. osób podpisało petycję „NIE dla S-10 przez Warszawski Obszar Krajobrazu Chronionego”.
Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele samorządu gminnego i powiatowego, a wśród nich m.in.: burmistrz Krzysztof Chaciński, członek Zarządu Powiatu Wołomińskiego Paweł Dąbrowski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Cezary Wnuk, przewodniczący Rady Miejskiej w Radzyminie Piotr Rembelski, radni: Elżbieta Darka, Ewa Wnuk, Ewelina Kostrzewa, Katarzyna Stokowska, Zbigniew Jabłoński i Wiesław Solarz, a także sołtysi, w tym ci reprezentujący północne sołectwa gminy Radzymin, którzy byli inicjatorami spotkania.
Podobnie jak w innych gminach zabrakło jedynie przedstawicieli spółki Centralny Port Komunikacyjny. W trakcie spotkania można było przekonać się, że plany związane z przebiegiem autostradowej obwodnicy Warszawy na terenie ziemi radzymińskiej budzą ogromne emocje.
Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński przedstawił zebranym oficjalne Stanowisko Gminy Radzymin w sprawie Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. W obszernym piśmie, gmina Radzymin wyraża przekonanie, że trasa będzie miała dla gminy korzyść tylko wtedy, gdy będzie przemyślana. Tymczasem obecne warianty przemyślane nie są.
„Radzymin jako jedna z niewielu gmin w Polsce – trzykrotnie brała udział w procesie konsultacyjnym dotyczącym przebiegu drogi ekspresowej na swoim terenie. Miało to miejsce w związku z: budową obwodnicy Radzymina – trasy S8 w klasie drogi ekspresowej, budową trasy S8 na odcinku Radzymin – Wyszków w klasie drogi ekspresowej, budową trasy S8 na odcinku Marki – Radzymin w klasie drogi ekspresowej.
Chociaż „strach ma wielkie oczy”, to Radzyminiacy mają praktyczną wiedzę i doświadczenia związane z konsultowaniem przebiegu trasy, jego późniejszą budową, eksploatacją oraz wpływem na otoczenie.
Mieszkańcy Gminy Radzymin co do zasady nie są przeciwni budowie Autostradowej Obwodnicy Warszawy (AOW), gdyż dostrzegają, jak duży pozytywny wpływ dla regionu może mieć droga tej klasy. Trasa ekspresowa może być dla regionu ogromną szansą pod warunkiem, że jest przemyślana (…)”
– głosi stanowisko gminy Radzymin, w którym czytamy również:
„Największe obawy mieszkańców dotyczą wariantów I i III AOW, ponieważ te jako jedyne przebiegają przez tereny Gminy Radzymin. Oba warianty mają taki sam przebieg. AOW krzyżuje się z S8 na węźle Wola Rasztowska w miejscowości Emilianów, przebiega na północ od miejscowości Zwierzyniec, Zawady oraz Łosie zbliżając się bardzo blisko zabudowań oraz przez miejscowość Nowe Załubice i Arciechów do rzeki Narew. Zaproponowany przebieg nie został wytyczony w oparciu o założenia przyjęte podczas opracowywania przebiegów nowych dróg określone w pkt 7.2 SSL, tj.: uwarunkowania wodne; ład przestrzenny (korytarze drogowe); minimalna ingerencja w istniejące skupiska zabudowań, w tym nie rozdzielanie struktur osadniczych; dbałość o obszary chronione i cenne przyrodniczo; interes społeczny.
W treści SSL wskazano wyraźne ograniczenie przy trasowaniu nowego przebiegu AOW wskazując, że przebieg AOW po północnej stronie Warszawy jest wyraźnie zdeterminowany Puszczą Kampinoską, dlatego w północno-zachodniej części aglomeracji trasa przebiega w tak dużej odległości od Warszawy. Podobnej wytycznej brakuje dla północno-wschodnich terenów, gdzie analogiczną rolę pełni Zalew Zegrzyński. Ten unikalny na Mazowszu zbiornik, jedyny tak duży i w tak bliskiej odległości od stolicy ma ogromną rolę turystyczną. Warianty I i III zakładają przecięcie tego zbiornika i poprowadzenie trasy na estakadach, podczas gdy naturalnym korytarzem drogowym przecinającym rzekę Narew jest DK62, który nie ingeruje w sam zalew. Wykorzystanie tego korytarza drogowego implikuje konieczność poszukania miejsca przeprawy przez rzekę Bug. Poprowadzenie tej przeprawy w rozsądnym miejscu nie tylko nie będzie budziło obaw lokalnej społeczności, ale – jeśli poza ruchem tranzytowym przeprawa ta obsłuży również ruch lokalny – będzie także odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnych, dla których najbliższe przeprawy znajdują się w oddalonym o kilkadziesiąt kilometrów Wyszkowie oraz o kilkanaście kilometrów Nieporęcie.
Projektowana trasa, która będzie generowała liczne zanieczyszczenia powietrza, gleby oraz wód gruntowych, koliduje ponadto z wewnętrzną strefą ochrony pośredniej ujęcia wody pitnej Wodociągu Północnego zlokalizowanego w Wieliszewie, zaopatrującego w wodę pitną prawie 2-milionową stolicę.
Trudno w zaproponowanym przebiegu doszukać się spełnienia przesłanki zaplanowania trasy z poszanowaniem uwarunkowań wodnych.
Ład przestrzenny
Zaproponowane warianty I i III nie spełniają również przesłanki projektowania z poszanowaniem ładu przestrzennego. Nie są wykorzystywane istniejące korytarze drogowe, w szczególności korytarz drogowy dla DK62, w szczególności w zakresie przeprawy przez Zalew Zegrzyński, co wykazano powyżej.
Zaproponowany przebieg stoi w sprzeczności z Planem Zagospodarowania Województwa Mazowieckiego, który dla obszarów Arciechowa, Nowych Załubic i Łosia, a więc miejscowości znajdujących się na przebiegu zaproponowanych wariantów AOW przewiduje preferowane formy turystyki na obszarze wokół Jeziora Zegrzyńskiego.
Zaproponowane warianty całkowicie pomijają ustalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, które zostało przyjęte przez Radę Miejską w Radzyminie w 2019 roku. Na przedmiotowym obszarze nie zostały zaproponowane żadne korytarze drogowe w klasie drogi głównej ani nawet zbiorczej w zbliżonej do wariantów AOW orientacji. Warto w tym miejscu wskazać, że pomimo, prowadzenia uzgodnień dla wspomnianego studium przez wymagane prawem instytucje, w tym z GDDKiA, nie zostało wskazane zapotrzebowanie na rezerwację korytarza pod AOW, choć był to właściwy czas i miejsce na takie uwagi.
Zaproponowane warianty AOW stoją w sprzeczności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Arciechów, Stare i Nowe Załubice oraz Łosie, które dla tego obszaru przewidują zabudowę rekreacyjną oraz lasy, a także dla miejscowości Zawady i Zwierzyniec, które dla tego obszaru przewidują grunty rolne, łąki i pastwiska.
W przypadku żadnego z planów, AOW nie wykorzystuje korytarzy drogowych przewidzianych w MPZP ani dla dróg zbiorczych, ani nawet lokalnych i dojazdowych.
W świetle powyższych informacji trudno doszukać przy proponowaniu wariantów I i III spełnienia przesłanki poszanowania ładu przestrzennego.
Minimalna ingerencja w istniejące skupiska zabudowań, w tym nie rozdzielanie struktur osadniczych
Zaproponowane warianty w sposób trwały dzielą zwarte struktury osadnicze w miejscowościach Arciechów i Nowe Załubice, zwłaszcza w rejonie ulicy Kościelnej. W miejscowościach Arciechów, Nowe Załubice oraz Łosie zaproponowane warianty powodują liczne wyburzenia budynków
W świetle powyższego należy stwierdzić, że zaproponowane warianty nie spełniają przesłanki minimalnej ingerencji w istniejące skupiska zabudowań.
(…)
Interes społeczny
Niezwykle istotny jest również interes społeczny. Zaproponowana trasa jest drogą ekspresową o ograniczonej dostępności. W SSL nie ma precyzyjnej informacji o tym, czy na terenie Gminy Radzymin będą znajdowały się węzły na AOW poza węzłem Wola Rasztowska, gdzie AOW krzyżuje się z S8. (…) Brak zaplanowanych węzłów komunikacyjnych na obszarach cennych przyrodniczo, jak Nowe Załubice czy Łosie sprawia, że z uwagi na uciążliwości związane z funkcjonowaniem trasy ziemie te utracą swoje dotychczasowe walory turystyczne i rekreacyjne, a nie zostanie im nadana żadna nowa funkcja, np. usługowa – a to ze względu na brak węzła i wynikające z tego ograniczenie w dostępie do trasy.
Rejon Arciechowa, Nowych Załubic, Łosia, Zawad, Zwierzyńca i Emilianowa to także rejon wzmożonego osadnictwa jednorodzinnego. Budowa trasy AOW z uwagi na uciążliwości oraz ograniczenia w dostępie do węzłów zahamuje ten rozwój doprowadzając do obniżenia wartości gruntów oraz spadku przychodów podatkowych przez lokalny samorząd.
Dużym zagrożeniem bliskości trasy jest również brak odpowiedniego zabezpieczenia akustycznego. Doświadczenia mieszkańców gminy przy realizacji poprzednich tras pokazują, że przepisy i decyzje środowiskowe nie gwarantują zapewnienia odpowiedniego bezpiecznego poziomu hałasu, co jest wyraźnie widoczne i słyszalne przy trasie S8 w miejscowościach Nadma, Nowy Janków, Ciemne, Dybów Kolonia wybudowanej w roku 2018, ale również przy wcześniejszych realizacjach przy trasie S8 w Zwierzyńcu wybudowanej w 2010 roku oraz w miejscowości Stary Dybów przy trasie S8 wybudowanej w 1999 roku. Pomimo upływu czasu problemy akustyczne nie zostały rozwiązane.
(…)
Podsumowanie
Pomimo założeń przyjętych podczas opracowywania przebiegów nowych dróg określonych w pkt 7.2 SSL, tj.: uwarunkowania wodne; ład przestrzenny (korytarze drogowe); minimalna ingerencja w istniejące skupiska zabudowań, w tym nie rozdzielanie struktur osadniczych; dbałość o obszary chronione i cenne przyrodniczo; interes społeczny, to zaproponowany przebieg AOW w wariancie I i III na terenie gminy Radzymin nie został wytyczony w oparciu o wskazane założenia, co wykazano w powyższych punktach.
Pomimo ogromnej potrzeby budowy ringu autostradowego wokół aglomeracji warszawskiej, czemu mieszkańcy gminy się nie sprzeciwiają, Gmina Radzymin stoi na stanowisku, że zaproponowany przebieg AOW w zaprezentowanym wariancie I i III jest niekorzystny pod każdym względem i stanowczo sprzeciwia się jego budowie.”

Gwoli ścisłości nadmieńmy, iż pełna treść stanowiska Gminy Radzymin przedstawionego mieszkańcom dostępna jest na stronie internetowej UMiG (www.radzymin.pl).
Równolegle, podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Radzyminie, radni zaprezentowali apel do najwyższych władz w państwie w przedmiocie Strategicznego Studium Lokalizacyjnego CPK, który niejako uzupełnia oficjalne stanowisko gminy.

/opr. R.L., foto: Gmina Radzymin/

102 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Krzysztof Sobieski jednogłośnie odwołany z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Wyszkowie

W poniedziałek, 9 marca 2020 r. po blisko tygodniu od wybuchu skandalicznych informacji dotyczących radnego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w...

Zamknij