ggg ggg ggg

Jednomyślne absolutorium dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego

We wtorek, 18 czerwca odbyła się ósma sesja Rady Powiatu Wołomińskiego, podczas której radni jednomyślnie opowiedzieli się za udzieleniem Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

W trakcie czerwcowej sesji Rady Powiatu Wołomińskiego, przeprowadzona została po raz pierwszy, a wynikająca ze zmian ustawowych debata nad raportem o stanie powiatu za 2018 rok, która poprzedziła odbywające się także po raz pierwszy, głosowanie nad wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego.
Trzeba przyznać, że stanowiąca nowość w świecie samorządów debata nie była ani długa, ani ciekawa. Radni skupili się przede wszystkim na uwagach dotyczących treści i formy przedstawionego im po raz pierwszy raportu o stanie powiatu za rok ubiegły, aniżeli na faktycznej wymianie poglądów na temat stanu powiatu wołomińskiego. (Na to zapewne przyjdzie czas w następnych latach, kiedy możliwe będzie porównanie danych z kilku raportów rocznych, a ocenie podlegać będzie już wyłączna działalność Zarządu Powiatu Wołomińskiego obecnej kadencji).
Niemniej, cieszy fakt, że radni wyjątkowo zgodnie ocenili działalność zarówno Zarządu Powiatu Wołomińskiego poprzedniej, jak i obecnej kadencji w omawianym okresie, czego przejawem było niemal jednomyślne głosowanie nad wotum zaufania dla Zarządu Powiatu (24 głosy „za” przy 1 sprzeciwie) oraz jednomyślnie udzielone absolutorium dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2018. Co istotne, poprzedzone również jednomyślnym głosowaniem w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Powiatu Wołomińskiego za rok 2018.
Warto w tym miejscu nadmienić, iż sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za 2018 rok uzyskało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
Zaplanowane wpływy do budżetu powiatu zrealizowano na poziomie 102,81%, tj. 212.359.620,45 zł, przy czym: dochody bieżące w 103,09%, tj. w wysokości 200.754.521,05 zł, zaś dochody majątkowe, stanowiące 5,46% ogółu wpływów do budżetu, wykonano w 98,19% planu (11.605.099,40 zł).
Na dzień 31 grudnia 2018 roku Powiat Wołomiński wykazał w sprawozdaniu Rb-N należności wymagalne w kwocie 2.573.373,08 zł. Stanowiły one 1,21% zrealizowanych dochodów.
Wydatki ogółem wykonane zostały w wysokości 222.715.885,65 zł, tj. w 94,66% planu, w tym:
wydatki majątkowe, stanowiące 23,63% ogółu poniesionych wydatków, w kwocie 52.628.057,26 zł (90,92% planu), wydatki bieżące na poziomie 95,88% wydatków zaplanowanych i wyniosły 170.087.828,39 zł. (Spełniony został wymóg określony art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, tj. wykonane wydatki bieżące są niższe od zrealizowanych dochodów bieżących).
Budżet 2018 r. Powiat Wołomiński zamknął deficytem w wysokości 10.356.265,20 zł, sfinansowanym środkami pochodzącymi z tytułu emisji obligacji oraz wolnymi środkami przy czym w pierwotnej uchwale budżetowej na 2018 rok Rada Powiatu zaplanowała deficyt na poziomie 28.726.259,00 zł.
Wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS sporządzonym za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 przychody wyniosły 33.131.082,90 zł. Złożyły się na nie wolne środki oraz obligacje komunalne.
Zaplanowane w wysokości 7.841.044,00 zł rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych zobowiązań długoterminowych wykonane zostały w 100,00 %.
Według danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z na koniec 2018 roku zobowiązania Powiatu Wołomińskiego wyniosły 63.208.422,00 zł i stanowiły 29,76% wykonanych dochodów. Powiat nie posiadał przy tym zobowiązań wymagalnych. Obciążenie budżetu wydatkami na obsługę długu i rozchodami związanymi z jego spłatą kształtuje się w opiniowanym okresie poniżej maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dochody majątkowe, stanowiące 5,46% ogółu wpływów do budżetu, wykonano w 98,19% planu (11.605.099,40 zł).
Tuż po zakończeniu głosowań, głos zabrał przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Robert Perkowski, który w imieniu całej Rady, podziękował obecnemu i poprzedniemu Zarządowi Powiatu za dobrą pracę. Z kolei, starosta Adam Lubiak odnosząc się do przebiegu sesji na swoim profilu na fb, w imieniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego podziękował radnym Rady Powiatu za jednogłośne głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium oraz złożył gratulacje członkom Zarządu, jednocześnie dziękując im za merytoryczną i ciężką pracę na rzecz mieszkańców Powiatu Wołomińskiego.
W imieniu redakcji, przyłączamy się do gratulacji pod adresem Zarządu Powiatu Wołomińskiego życząc, aby głosowania absolutoryjne w następnych latach kadencji były równie zgodne.

/opr. R.L./

398 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Radni jednomyślni w sprawie wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrz Małgorzaty Zyśk!

W trakcie dziesiątej sesji Rady Miasta Ząbki, która odbyła się we wtorek, 18 czerwca radni jednomyślnie podjęli uchwały o udzieleniu...

Zamknij