ggg ggg

Radni jednomyślni w sprawie wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrz Małgorzaty Zyśk!

W trakcie dziesiątej sesji Rady Miasta Ząbki, która odbyła się we wtorek, 18 czerwca radni jednomyślnie podjęli uchwały o udzieleniu wotum zaufania i absolutorium dla burmistrz Małgorzaty Zyśk.

Podczas sesji, sprawozdanie finansowe z realizacji budżetu przedstawiła skarbnik Miasta Ząbki Elżbieta Żmijewska. Tego dnia po raz pierwszy został także przedstawiony radnym raport o stanie miasta Ząbki za miniony rok. Raport w wielu miejscach był tożsamy ze sprawozdaniem finansowym.
W 2018 r. dochody budżetu Miasta Ząbki zostały wykonane na poziomie 102,03% planu (plan 184.327.682,10 zł, wykonanie 188.066.991,38 zł), z tego dochody majątkowe zrealizowano na poziomie 103,05% planu, a dochody bieżące 101,93% planu po zmianach.
Stopień realizacji planowanych wydatków budżetu wynosi 94,48% (plan 193.283.833,24 zł, wykonanie 182.606.239,38 zł), przy czym wydatki majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 94,57% planu a wydatki bieżące 94,45% planu po zmianach. Wynik budżetu zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 5.460.752,00 zł, podczas gdy planowany był deficyt w wysokości 8.956.151,14 zł. W 2018 r. miasto nie zaciągnęło długu, natomiast dokonało spłaty długu w kwocie 4.700.000,00 zł. Na koniec 2018 r. zobowiązania dłużne wyniosły 14.381.000,00 zł, co stanowiło 7,65% wykonanych dochodów budżetu i były to zobowiązania długoterminowe, przy czym miasto nie było obciążone zobowiązaniami wymagalnymi. Wskaźnik spłaty długu wraz z kosztami jego obsługi nie przekroczył limitu wynikającego z art. 243 cyt. ustawy o finansach publicznych. Na dzień 31.12.2018 r. miasto posiadało należności wymagalne w kwocie 6.861.010,28 zł, co stanowi 3,65% wykonanych dochodów budżetu za 2018 rok.
Osiemnastu obecnych na obradach radnych, jednomyślnie opowiedziało się za przyjęciem uchwał w sprawie: udzielenia wotum zaufania burmistrzowi Ząbek; rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Miasta Ząbki za 2018 rok oraz w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrz Miasta Ząbki z tytułu wykonania budżetu za 2018rok.
Tuż po ogłoszeniu wyniku głosowania absolutoryjnego, ząbkowscy radni nagrodzili burmistrz Małgorzatę Zyśk gromkimi brawami.
– Bardzo dziękuję za tak wielkie zaufanie. Głęboko wierzę, że nie zawiodę ani radnych, ani mieszkańców Ząbek, i że wspólnie zrobimy wszystko, aby miasto rozwijało się wspaniale, dynamicznie i żeby piękniało – powiedziała Pani Burmistrz Małgorzata Zyśk, której serdecznie gratulujemy.

/opr. rl/

468 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Jednomyślne absolutorium i wotum zaufania dla burmistrz Edyty Zbieć!

Podczas jedenastej sesji Rady Miejskiej w Kobyłce, która odbyła się w poniedziałek, 17 czerwca burmistrz Edyta Zbieć otrzymała od radnych jednomyślne...

Zamknij