ggg
ggg ggg

Jednomyślne absolutorium dla wójta Radosława Korzeniewskiego

We wtorek, 26 czerwca odbyła się trzydziesta szósta Sesja Rady Gminy w Dąbrówce, podczas której radni obecni na obradach jednomyślnie opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium wójtowi Radosławowi Korzeniewskiemu za 2017 rok.

Podczas czerwcowej Sesji radni przyjęli uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Gminy Dąbrówka za 2017 rok oraz w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dąbrówka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Dąbrówka za 2017 rok.
Przed głosowaniem radni zapoznali się m.in. z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zwrócono również uwagę na bardzo dobre wskaźniki realizacji ubiegłorocznego budżetu. Dochody ogółem zrealizowano w kwocie 38.636.792,45 zł (99,3 % planu) w tym majątkowe w wysokości 315.645,62 zł (100,1 % planu). W stosunku do roku 2016 dochody ogółem były wyższe o 10,4 %, a dochody majątkowe uległy zwiększeniu o 76,5 %. Dochody podatkowe (wykazywane w sprawozdaniu Rb-PDP), wykonano w kwocie 12.288.824,77 zł. W stosunku do roku ubiegłego dochody podatkowe wzrosły o 16,4 %.
Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków wyniosły 1.317.794,39 zł, co stanowi 10,7 % wykonanych dochodów podatkowych, zaś skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 88.079,22 zł, co stanowi 0,7 % ww. dochodów podatkowych Gminy.
Zaległości w podatkach wyniosły 616.176,88 zł. Zaległości te w stosunku do roku 2016 zwiększyły się o 10,9 %.
Należności wymagalne (bez zaległości podatkowych) wynosiły 925.114,62 zł.
Wydatki ogółem wykonano w kwocie 44.738.002,13 zł (96,9 % planu), w tym majątkowe w kwocie 9.821.661,77 zł (97,3 % planu). W stosunku do roku 2016 wydatki ogółem były wyższe o 23,8 %, majątkowe zwiększone zostały o 109,3 %. Wydatki majątkowe stanowiły 22,0 % ogólnych wydatków budżetowych. Wykonane dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące.
Przedsięwzięcia planowane w ramach funduszu sołeckiego zostały zrealizowane w 99,9 % planu.
Budżet Gminy za 2017 rok zamknął się deficytem budżetu w kwocie 6.101.209,68 zł, przy planowanym deficycie budżetu w wysokości 7.247.702,00 zł. Dług Gminy na koniec 2017 rok wyniósł 14.757.804,49 zł.
Jednocześnie Gmina spłaciła kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie 1.792.538,30 zł.
Jednomyślne absolutorium dla wójta Radosława Korzeniewskiego jest także dowodem uznania dla pracy wielu osób na czele z panią skarbnik Agnieszką Adam, Zastępcą Wójta p. Zenonem Zadróżnym oraz sekretarzem gminy p. Michałem Strzeleckim. Serdecznie gratulujemy!
/opr. R.L./

1 039 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
„Trzeci rok z kolei z zamieszaniem wokół absolutorium”

„Pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej i brak udokumentowanych zastrzeżeń to za mało dla radnych Rady Miejskiej w Wołominie, by udzielić...

Zamknij