ggg ggg
ggg ggg

„Trzeci rok z kolei z zamieszaniem wokół absolutorium”

„Pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej i brak udokumentowanych zastrzeżeń to za mało dla radnych Rady Miejskiej w Wołominie, by udzielić absolutorium za wykonanie budżetu. Pytanie, co w tej sprawie jest gorsze – burmistrz bez absolutorium, czy radni bez kompetencji?” – czytamy w oświadczeniu wydanym przez burmistrz Elżbietę Radwan, tuż po ostatniej Sesji Rady Miejskiej.

 

W dalszej części oświadczenia, burmistrz Elżbieta Radwan wyjaśnia: „Pozwalam sobie na mocne słowa, bo trudno inaczej nazwać głosowanie wbrew faktom, brak merytorycznych argumentów, lekceważenie opinii ekspertów. Za dużo polityki w samorządzie! Decydować o Wołominie powinni ludzie, którzy na pierwszym miejscu stawiają dobro naszej gminy. Niestety partyjna dyscyplina i polityczne sojusze odbierają trzeźwość oceny.”
Trudno dziwić się poirytowaniu Pani Burmistrz zważywszy, że podczas 53. Sesji Rady Miejskiej w Wołominie, która odbyła się w ubiegły czwartek, 28 czerwca radni trzeci rok z rzędu zręcznie uchylili się od udzielenia absolutorium. W związku z niepodjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2017 rok, przy jednoczesnym podjęciu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wołomin za 2017 rok, Rada Miejska 15 głosami „za” przy 2 głosach sprzeciwu podjęła uchwałę w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Wołomina za 2017 rok.
Stało się tak pomimo bardzo dobrych wskaźników realizacji planu wydatków i dochodów oraz pozytywnej dla burmistrz Elżbiety Radwan opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Jak czytamy w opinii RIO: „Uchwalony przez Radę Miejską w Wołominie budżet Gminy na 2017 rok, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał plan dochodów w wysokości 210.657.521,00 zł. Dochody Gminy zrealizowano w kwocie 204.611.043,20 zł, co stanowi 97,13% planu, w tym dochody bieżące w 98,01%, zaś majątkowe w 56,34%. Niska realizacja dochodów majątkowych wynika głównie z wykonania ,,Wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości’’ tylko w 14,77 % – w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (plan 1.772.670,00 zł ; wykonanie 261.864,02 zł). Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 74.000.000,00 zł, co stanowi 36,17% wykonanych dochodów ogółem. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Należności wymagalne Gminy Wołomin wyniosły 10.188.686,13 zł, co stanowi 4,98% wykonanych dochodów. W sprawozdaniu opisowym wymieniono poszczególne pozycje zaległości oraz przedstawiono działania zmierzające do ściągnięcia należnych Gminie środków z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych opłat. Uchwalony przez Radę Miejską budżet łącznie z dokonanymi w ciągu roku zmianami przewidywał plan wydatków w wysokości 227.949.830,00 zł. Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 220.428.394,19 zł co stanowi 96,70 % planu, z tego: wydatki bieżące zrealizowane zostały na poziomie 96,68 % planu po zmianach; wydatki majątkowe zrealizowane zostały na poziomie 96,81 % planu po zmianach. Wynik budżetu za 2017 rok zamknął się deficytem w kwocie 15.817.350,99 zł przy planowanym deficycie w kwocie 17.292.309 zł.”
(Burmistrz Wołomina nie mogła liczyć na absolutorium od radnych, za to na okazały bukiet kwiatów od przyglądających się obradom mieszkańcom i pracownikom jak najbardziej).

/opr. R.L./

203 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Mazowsze przyznało środki na aktywizację sołectw!

10 gmin z naszego regionu otrzyma wsparcie finansowe od województwa mazowieckiego na realizację projektów związanych z aktywizacją sołectw.   „Mazowiecki...

Zamknij