ggg ggg ggg ggg

Fundusz sołecki aktywizuje społeczność gminy Zaręby Kościelne

Ustawa o funduszu sołeckim daje prawo samorządom do przeznaczenia pewnych środków na potrzeby poszczególnych wsi. Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Głównym celem tworzenia takiego funduszu jest aktywizacja społeczności wiejskich w realizacji obywatelskich inicjatyw.

W gminie Zaręby Kościelne fundusz sołecki po raz pierwszy od tylu lat został wyodrębniony na 2020 rok. Na ogólną liczbę 31 sołectw rozdysponowano kwotę 435 485, 00 zł. Pięć sołectw zaplanowało budowę placów zabaw – wnioski o dotację zostały złożone do Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020. W innych sołectwach zaplanowano wiaty przystankowe, altany, doposażenie świetlic, remonty dróg, ogrodzenia placów wiejskich, a także zakupy nowych nieruchomości.
12 maja 2020 roku Pani Wójt Urszula Wołosiewicz podpisała trzy nowe Akty Notarialne – majątek gminny wzbogacił się o trzy nowe nieruchomości. Z funduszu sołeckiego została zakupiona 10 – arowa działka dla wsi Pułazie, w tym 2 ary zostały bezpłatnie przekazane przez jednego z mieszkańców. Z funduszu sołeckiego i częściowo ze środków własnych gminy wieś Zakrzewo Wielkie zyskała 24 – arowy plac wiejski. Z kolei we wsi Gąsiorowo zakupiono od Gminnej Spółdzielni budynek po sklepie, który będzie służył, jako świetlica wiejska dla wsi Gąsiorowo i Uścianek Wielki. Obiekt ten wymaga remontu, więc mieszkańcy już porządkują teren oraz wykonują drobne remonty. Również mieszkańcy Zakrzewa Kopijk zaangażowali się w remont pomieszczeń po byłej szkole podstawowej, gdzie ma powstać świetlica wiejska.


Na szczególne wyróżnienie w aktywnej pracy, a tym samym wielokrotne pomnażanie funduszu sołeckiego zasługuje sołectwo Pętkowo Wielkie. W nieużywanym od wielu lat budynku po Spółdzielni Kółek Rolniczych mieszkańcy własnymi siłami gruntownie wyremontowali pomieszczenia i powstała tam świetlica wiejska. Remont trwał dwa miesiące, codziennie pracowało 2,3 i 4 osoby, a panie z KGW gotowały obiady dbając o pracujące tam osoby. Z własnego drzewa w ciągu paru dni pobudowali altankę, zagospodarowali teren, który nie tylko został uprzątnięty, wyrównany, zasiany trawą, ale obsadzony 100 szt. tujami zakupionymi za składek mieszkańców oraz pozyskanych sponsorów.


W ubiegłym roku dwoje mieszkańców wsi Rawy Gaczkowo bezpłatnie przekazało Aktem Notarialnym 20 arów ziemi, teren został już uporządkowany, w tym roku zostanie zagospodarowany na cele rekreacyjne wsi. Jeden z mieszkańców wsi Budziszewo również przekazał bezpłatnie na rzecz wsi 2 ary ziemi pod altankę.
Po kilku latach widać będzie wyraźnie różnice pomiędzy sołectwami, które aktywnie wykorzystują fundusz sołecki dokładając swoja pracę i zaangażowanie. Aktywna praca na rzecz swojego sołectwa to „zaproszenie do rozwoju” na drodze do pokonywania trudności własnymi siłami w partnerskiej współpracy z gminą. Zarobi na tym również budżet gminy, bo dzięki temu, że środki przejdą przez budżet sołecki, gmina otrzyma dodatkowe pieniądze z budżetu państwa, które w przypadku nieutworzenia takiego funduszu gminie nie przysługują. Takich środków gmina przez wiele lat nie otrzymywała gdyż nie tworzyła funduszu sołeckiego, traciła również na zaangażowaniu i aktywności mieszkańców. Zwolenniczką tej formy pracy jest Pani Wójt, która wspiera i inicjuje tego typu oddolne działania.
/Info/

1 547 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Tymczasowy areszt dla stosującego przemoc domową. Motorowerem uciekał policjantom.

Tymczasowy areszt dla stosującego przemoc domową. Łochowscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec żony. Sąd...

Zamknij