ggg ggg ggg

Co by tu jeszcze sprzedać Panowie? (26.02.2013)

Takie pytanie zadają sobie zapewne urzędnicy z legionowskiego ratusza. Pytanie jest zasadne, bowiem  by ocalić budżet, do kasy miasta z tytułu prywatyzacji musi wpłynąć w tym roku aż 14.220.400 złotych. W roku ubiegłym  miasto ze sprzedaży majątku zgromadziło „tylko” 5.861.759 zł.

Sprzedać mienie gminy wartości prawie 15 mln złotych to wyzwanie. W ciągu ostatnich lat dochody z prywatyzacji nigdy takiego poziomu nie osiągnęły. Największa transakcja, planowana przez ratusz, jaką było zbycie udziałów w miejskiej spółce Przedsiębiorstwo Energetyki cieplnej nie doszła do skutku. Miasto nadal jest właścicielem  100% akcji tej firmy o wartości 17.890.000 zł. Co zatem urzędnicy chcą sprzedać? Miasto jest właścicielem gruntów i nieruchomości. Oto, jaki był stan posiadania na dzień 31 stycznia 2011 roku:
1 . Dane dotyczące przysługujących  gminie  praw własności  Grunty stanowiące własność gminy ogółem  215,44 ha w tym:
* grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, osobom  prawnym, spółdzielni mieszkaniowej -56,78 ha
* grunty oddane w dzierżawę, użyczenie, użytkowanie, przekazane w posiadanie na podstawie zawartych porozumień – 33,62 ha
* grunty oddane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym gminy nie posiadającym osobowości prawnej – 25,14 ha
* grunty będące własnością gminy bez jakichkolwiek praw rzeczowych  ustalonych na rzecz innych osób i podmiotów.-99,89 ha
2 .  Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych , użytkowaniu  wieczystym , wierzytelnościach , udziałach w spółkach , akcjach oraz o posiadaniu
* udziały gminy w Przedsiębiorstwie Wodociągowo-Kanalizacyjnym “Legionowo” Spółka z o.o. 30.860.000 zł
* udziały gminy w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej “Legionowo” Spółka z o.o.- 17.890.000 zł
* udziały gminy w Mazowieckim Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o.-50.000 zł
* prawo użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa 0,14 ha
* grunty stanowiące własność spółek Gminy Legionowo: 9,98 ha
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Spółka z o.o. -6,11 ha
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo”
Spółka z o.o. -3,87 ha.
Taki był stan posiadania przed 2 laty. Danych za ubiegły rok należy spodziewać się dopiero w marcu.  Czytając powyższe zestawienie można pokusić się tezę, iż urzędnicy przygotowują do zbycia część akcji PWK „Legionowo”. Spółka ta jeszcze w 20110 roku warta była 27.770.000zł. W ciągu ostatnich 2 lat została dokapitalizowana. Teraz jest warta 30.860.000 zł. To mienie znacznej wartości. Zapewne nie jest w interesie miasta posiadać 100% akcji tej miejskiej spółki w czasach gdy trzeba zapewnić wpływy do budżetu. Dlaczego wpływy są tak ważne? Odpowiedź na to pytanie daje orzeczenie składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wysokości planowanego długu miasta na 2013 rok.  Zgodnie z danymi przedłożonymi przez ratusz dług miasta ma wy6nosić 39,52% planowanych na ten rok dochodów. Gdyby plan prywatyzacji nie wypalił, miasto miałoby kłopot, bowiem trzeba by znaleźć pokrycie deficytu w kolejnym kredycie. Wtedy zadłużenie miasta wynosić może aż 85.310.350 zł i stanowić może 51,5% planowanych dochodów. Tak więc nie ma wyjścia. Miasto musi się wyprzedawać!!!
rwc

347 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Gejowski ośrodek nad Zegrzem (26.02.2013)

Dobra promocja  jest w obecnych czasach gwarancją sukcesu. Ale o takim sukcesie nie myśleli i nie marzyły pewnie władze Powiatu...

Zamknij