ggg ggg ggg ggg

Burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski otrzymał absolutorium z wykonania budżetu za 2017 r.

Podczas ostatniej sesji, która odbyła się 27 czerwca 2018 r. w gościnnych progach łochowskiego LO, radni Rady Miejskiej podejmowali jedną z najważniejszych uchwał dot. wykonania budżetu za ubiegły 2017 rok.

Burmistrz Robert Gołaszewski na środowej sesji przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok. Bardzo pomocna była przygotowana przez pracowników urzędu prezentacja multimedialna przedstawiająca w sposób graficzny najważniejsze dane z wykonania budżetu miasta i gminy Łochów. Burmistrz Robert Gołaszewski omówił każdy z punktów szczegółowo dodając wyjaśnienia istotne dla zrozumienia podejmowanych przez Radę, a wykonywanych przez samorząd decyzji. Po zakończeniu prezentacji burmistrz Gołaszewski podziękował za pracę nad budżetem wiceburmistrz Małgorzacie Łotarskiej, skarbnik Marii Komuda, radnym Rady Miejskiej oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w Łochowie. Przed głosowaniem radni zostali zapoznani z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łochowie, która następnie skierowała dokumenty do RIO oraz opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce. Opinia komisji oraz RIO była pozytywna i dlatego można było wystąpić o udzielenie burmistrzowi absolutorium. Rada Miejska w głosowaniu, w którym 11 radnych opowiedziało się ZA, przy zero głosów sprzeciwu oraz dwóch głosach wstrzymujących, udzieliła absolutorium burmistrzowi.
W trakcie wyjaśnień na temat poszczególnych pozycji budżetu burmistrz Robert Gołaszewski wskazał, że jedną z najpoważniejszych kwot, jakie zawiera budżet to były nakłady i wydatki na oświatę. Jest to niezwykle ważne, bo inwestujemy w młode pokolenie.
Budżet Gminy – plan i realizacja
Przychody na rok 2017 – wykonane – 78 846 849,83 zł (planowane – 78 775 223,36 zł), czyli wykonane w 100,09%, dochody bieżące wykonano w kwocie 72 384 420,67 zł tj. 100,18% planu, dochody majątkowe wykonano w kwocie 6 462 429,16 zł tj. w 99,13%.
Wydatki na rok 2017 – wykonanie w kwocie 80 740 541,22 zł (planowane – 82 124 514,87 zł) tj. 98,31%, wydatki bieżące wykonane – 66 645 036,62 zł tj. 98,40% planu, wydatki majątkowe – wykonano w kwocie 14 095 504,60 zł tj. 97,90% planu. Najwięcej wydatkowała gmina na oświatę i wychowanie, tj. 25 775 564,01 zł, następnie na rodzinę przeznaczono kwotę 23 067 877,60 zł, a na pomoc społeczną – 3 029 138,76 zł. Na gospodarkę komunalną – 7 995 524,23 zł, transport i łączność – 5 650 670, 83 zł, na administrację publiczną – 6 229 856,81 zł. Łochowskie wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego to kwota 3 281 242,31 zł, z czego na MiGOK 850 tys. zł, Bibliotekę – 350 tys. zł, na świetlice wiejskie, na kulturę fizyczną – 975 810,31 zł, gospodarkę mieszkaniową – 1 091 622,25 zł, w tym na wykupy gruntów – ponad 429 tys. zł. Jedną z ciekawszych danych była kwota przeznaczona na fundusze sołeckie – 525 010,94 zł z przeznaczeniem na 72 zadania zrealizowane w 2017 r. Najwięcej wydatkowano na modernizację infrastruktury drogowej – 124 377,33 zł, a na remonty – 102 904,16 zł oraz na doposażenie i opracowanie dokumentacji projektowej placów zabaw, obiektów sportowych i rekreacyjnych ok. 101 tys. zł, a także doposażenie świetlic wiejskich – ok. 82 tys. zł.
Budżet zamknął się deficytem – 1 893 691,39 zł. Przeznaczono również kwotę 2 414 351,28 zł na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych.
Zaprezentowano również wykonane lub będące w wykonaniu inwestycje w Łochowie i na terenie gminy Łochów: dworca, II etap kanalizacji sanitarnej w Budziskach, dwie duże inwestycje termo-modernizacyjne, przebudowa ul. Chopina, OSP przy Fabrycznej, MiGOK, budowa łącznika od ul. Waryńskiego do Alei Węgrowskiej, przebudowa drogi gminnej w Gwizdałach, budowa ul. Parkowej w Łochowie, dróg gminnych: Łojew – Samotrzask – Burakowskie, Dąbrowa – Kamionna, parking przy budynku ŁKS, i mnóstwo innych. Wiele z nich z dotacjami zewnątrz: powiatowymi, wojewódzkimi, krajowymi oraz unijnymi.
Sprawozdanie radni przyjęli jednogłośnie. Absolutorium burmistrz otrzymał 11 głosami radnych– ZA przy 2 radnych Wstrzymujących się (Urszuli Kalinowskiej i Jarosława Kokoszy).
Gratulujemy burmistrzowi Robertowi Gołaszewskiemu szczególnie umiejętności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, bez czego wiele z tych inwestycji nie zostałoby wykonanych.
/J.Cz./

2 859 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Tego w Łochowie jeszcze nie było!

Dnia 21 czerwca 2018r. w MiGOK’u - Łochów odbyła się premiera spektaklu tanecznego „Siła Przyjaźni” zaprezentowanego przez Studio Tańca Next...

Zamknij