ggg ggg ggg ggg

Burmistrz Gminy Brok ogłasza konkurs

na kandydata na dyrektora Biblioteki Publicznej w Broku, ul. Pułtuska 22, 07-306 Brok

1. Formalne kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora:

1) obywatelstwo kraju należącego do Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;

2) wykształcenie wyższe;

3) co najmniej 6-letnie doświadczenie zawodowe, w tym:

– minimum 2 lata doświadczenia w kierowaniu zespołem,

– minimum 4 lata na stanowiskach w bibliotekach lub innych instytucjach kultury albo 4-letnia współpraca z biblioteką lub inną instytucją kultury w zakresie spraw programowych instytucji kultury;

4) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;

5) znajomość przynajmniej jednego języka obcego na poziomie średniozaawansowanym poświadczona certyfikatem lub (i) oświadczeniem kandydata;

6) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

7) niekaralność zgodnie z zapisem w załączniku nr 2 do ogłoszenia;

8) terminowe złożenie kompletu wymaganych dokumentów;

9) znajomość aktów prawnych: ustawy o bibliotekach, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego, statutu Biblioteki Publicznej w Broku;

10) doświadczenie w kreowaniu i organizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji bibliotecznej lub (i) kulturalnej.

2. preferowane kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora:

1) ukończone studia wyższe magisterskie, podyplomowe, szkolenia lub kursy w zakresie zarządzania;

2) znajomość specyfiki działalności i doświadczenie w zakresie współpracy z jednostką samorządu terytorialnego;

3) znajomość specyfiki kulturalno-społecznej Gminy Brok;

4) doświadczenie w zakresie pozyskiwania funduszy i planowania budżetów zadaniowych;

5) znajomość metod zarządzania, w tym samodzielnego i szybkiego podejmowania decyzji oraz planowania;

6) ukończone kursy lub szkolenia z zakresu: przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji, molestowaniu seksualnemu; rozwiązywania konfliktów; mediacji.

3. Zadania realizowane przez dyrektora w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury:

1) organizacja pracy Biblioteki w sposób zapewniający skuteczną realizację zadań statutowych;

2) ustalanie kierunków rozwoju działalności instytucji oraz przygotowywanie i monitorowanie realizacji jej planów finansowych;

3) kształtowanie organizacji wewnętrznej instytucji;

4) prowadzenie polityki kadrowej i płacowej instytucji;

5) zarządzanie mieniem instytucji;

6) przygotowywanie i przedstawianie Organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań określonych właściwymi przepisami;

7) nadzór i koordynacja działań związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych;

8) współpraca programowa instytucji ze środowiskami twórczymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, oświatową, edukacyjną, naukową, informacyjną.

4. Oferty składane przez kandydata na stanowisko dyrektora muszą zawierać następujące dokumenty:

1) pisemne zgłoszenie do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora
Biblioteki Publicznej w Broku, podpisane odręcznie i opatrzone informacją o możliwości skontaktowania się z uczestnikiem konkursu drogą telefoniczną i elektroniczną;

2) podpisany odręcznie kwestionariusz osobowy wraz z opisem dotychczasowej pracy zawodowej lub prowadzonej działalności gospodarczej, bądź opisem obu tych form aktywności;

3) dokumenty potwierdzające co najmniej 6-letnie doświadczenie zawodowe, w tym:

– minimum 2 lata doświadczenia w kierowaniu zespołem,

– minimum 4 lata na stanowiskach w bibliotekach lub innych instytucjach kultury albo
4-letnia współpraca z biblioteką lub inną instytucją kultury w zakresie spraw programowych instytucji kultury,

– świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia, zakresy obowiązków lub w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wpis do rejestru CEIDG RP lub w przypadku kierowania fundacją lub stowarzyszeniem informacja odpowiadająca odpisowi pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego wraz z potwierdzonym przez Sąd statutem fundacji lub stowarzyszenia – dopuszcza się złożenie kserokopii.

4) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych. Kandydat może też złożyć ewentualnie zaświadczenia o stopniach naukowych, studiach podyplomowych lub dodatkowych kwalifikacjach – dopuszcza się złożenie kserokopii poświadczonych własnoręcznie
za zgodność z oryginałem, z datą, na każdej stronie dokumentu;

5) własnoręcznie podpisane oświadczenie (załącznik nr 2 do ogłoszenia);

6) autorski Program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Biblioteki Publicznej w Broku, w perspektywie najbliższych 7 lat, który powinien wpisywać się w strategiczne dokumenty Gminy Brok, a także być zgodny ze statutem Biblioteki Publicznej w Broku, zwany dalej „Programem”.

Do oferty mogą być dołączone opinie lub rekomendacje.

W przypadku wyboru przez komisję kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej w Broku, jego Program, zgodnie z zapisami art. 15 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, będzie załącznikiem do umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury oraz programu jej działania.

6. Termin i miejsce składania ofert:

1) oferty wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Brok pl. Kościelny 6, 07-306 Brok, w dniach i godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00) lub przesłać w zamkniętych kopertach, przy czym liczy się data i godzina dostarczenia oferty, na adres:

Urząd Gminy Brok, pl. Kościelny 6, 07-306 Brok

z dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej w Broku. Nie otwierać.”;

2) oferty muszą wpłynąć na podany adres w terminie najpóźniej do dnia 20 grudnia 2023 r. – liczy się faktyczna data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy.

7. Sposób rozstrzygnięcia konkursu:

1) w celu przeprowadzenia konkursu Burmistrz Gminy Brok powoła komisję konkursową oraz ustali tryb jej pracy. Tryb pracy oraz skład komisji powołanej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej w Broku będzie do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brok, na stronie internetowej Urzędu Gminy Brok, w Biuletynie Informacji Publicznej Biblioteki Publicznej w Broku oraz na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Broku;

2) prawidłowo złożone oferty zostaną ocenione przez komisję konkursową. Uczestnicy konkursu otrzymają e-mailowe zawiadomienie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Poprzez złożenie oferty uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej określonej w niniejszym ogłoszeniu;

3) o wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani e-mailowo;

4) przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 28 grudnia 2023 r.

8. Inne informacje:

1) składane oferty, dokumenty i oświadczenia muszą być sporządzone w języku polskim;

2) informacji o konkursie oraz warunkach organizacyjno-finansowych odnoszących się do działalności Biblioteki Publicznej w Broku udziela Sekretarz Gminy Brok, Urząd Gminy Brok, pl. Kościelny 6, 07-306 Brok, tel. +48297457554;

3) oferty nie są odsyłane do nadawców.

Załączniki do ogłoszenia konkursu na kandydata na dyrektora Biblioteki Publicznej w Broku, ul. Pułtuska 22, 07-306 Brok

1) kwestionariusz osobowy kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej w Broku, stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia;

2) oświadczenie kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej w Broku, stanowiące załącznik nr 2 do ogłoszenia;

3) klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób biorących udział w konkursie na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej w Broku, stanowiąca załącznik nr 3 do ogłoszenia.

397 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Dzień Pluszowego Misia

Jaki dziś dzień – zapytał PuchatekDziś – odpowiedział Prosiaczek. Na to PuchatekTo mój ulubiony dzień. 25 listopada obchodziliśmy Święto Pluszowego...

Zamknij