ggg ggg ggg

Budżet Obywatelski, czyli 200 tys. zł na projekty mieszkańców

31 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka odbyła się konferencja prasowa burmistrza miasta Jerzego Bauera i Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.

 

fot1Na temat Budżetu Obywatelskiego, którego kolejną II edycję zainaugurowała w ubiegły piątek konferencja w ostrowskim ratuszu, wypowiedział się burmistrz Ostrowi Mazowieckiej Jerzy Bauer oraz członkowie Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.
Przez Budżet Obywatelski należy rozumieć formę konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka na wskazane przez mieszkańców propozycje projektów, mieszczących się w kompetencjach gminy, z wyłączeniem budowy i remontów dróg, ulic, chodników i ścieżek rowerowych. Mieszkańcy Ostrowi Mazowieckiej zdecydują, więc, na co miasto wyda 200 tys. zł w ramach budżetu 2018 roku, gdyż w/w środki zostaną wydzielone z budżetu miasta. Koszt realizacji jednego projektu nie może być wyższy niż 200 tys. zł, a projekt nie może generować niewspółmiernie wysokich kosztów związanych z jego utrzymaniem w kolejnych latach.
Mieszkańcy Miasta Ostrów Mazowiecka zgłaszają projekty do budżetu, które następnie są weryfikowane formalnie i merytorycznie. Następnie propozycje projektów, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod jawne głosowanie. Za wybrane do realizacji uznaje się projekty, które uzyskały kolejno największą ilość głosów, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich wykonanie w ramach Budżetu Obywatelskiego, o ile uzyskały 3% ważnych głosów ogółem. Na etapie składania projektów mieszkaniec miasta może poprzeć więcej niż jeden projekt.
– Budżet obywatelski jest próbą pobudzenia mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej do życia publicznego. Chcemy, żeby zainteresowali się swoim otoczeniem i mieli na nie realny wpływ. – mówił burmistrz Jerzy Bauer.
Jak zapewniał burmistrz Ostrowi Mazowieckiej tegoroczne projekty będą ogłoszone, promowane w trakcie zbierania wniosków i po zakończeniu, aby było wszystko jasne i przejrzyste. Będzie to także sygnał dla mieszkańców, że to działa. Komisja planuje zorganizowanie spotkania z mieszkańcami.
W procesie wyboru projektów do Budżetu Obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec Ostrowi Mazowieckiej, który ukończył 16 lat oraz posiada adres zamieszkania możliwy do zweryfikowania na podstawie rejestrów ewidencji ludności. Propozycję projektu należy złożyć na formularzu zamieszczonym na platformie Budżetu Obywatelskiego lub w punkcie obsługi Budżetu Obywatelskiego znajdującym się w Urzędzie Miasta. Należy pamiętać o zebraniu, co najmniej 15 podpisów poparcia od mieszkańców, którzy ukończyli 16 rok życia, których zamieszkanie będzie możliwe do potwierdzenia w rejestrach ewidencji ludności.
Mieszkaniec zgłaszający propozycję projektu podaje szacunkowe koszty brutto, z uwzględnieniem wszystkich części składowych. Zależnie od charakteru zadania – inwestycyjny lub remontowy – obowiązkowymi pozycjami w kosztorysie są: koszty opracowania projektu, koszty materiałów, koszty robocizny itp. Należy pamiętać, że mieszkaniec podaje kosztorys wstępny, o którego ostatecznym kształcie decyduje Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego oceniający wniosek np.: dokonuje analizy propozycji i robi korektę nieprawidłowo określonych kosztów szacunkowych. W przypadku wystąpienia braków, Wnioskodawca zostanie wezwany (na podany we wniosku telefon lub e-mail) do ich uzupełnienia w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia pod rygorem odrzucenia wniosku.

Budżet Obywatelski to wspólne decydowanie o mieście. Daje możliwość, by to mieszkańcy poprzez zgłaszanie własnych, ciekawych i wyjątkowych propozycji, a później podczas głosowania w pełni uczestniczyli w procesie rozwoju naszego miasta.

Ustalono również harmonogram działań:
1 – 30 czerwca: mieszkańcy składają za pośrednictwem stronywww.budzetobywatelski.ostrowmaz.pl lub w Urzędzie Miasta propozycje projektów z listami poparcia co najmniej piętnastu osób.
7 lipca: publikowana jest lista wszystkich złożonych projektów.
1 września: publikowana jest lista projektów, które spełniają wymagane kryteria.
11 – 17 września: na stronie www.budzetobywatelski.ostrowmaz.pluruchamiany jest system głosowania.
6 października: publikowana jest lista zwycięskich projektów.

II edycja Budżetu Obywatelskiego będzie realizowana głównie w oparciu o platformę internetową znajdującą się pod adresemwww.budzetobywatelski.ostrowmaz.pl Na specjalnie przygotowanej stronie mieszkańcy mogą pobierać wszystkie niezbędne formularze, zasięgnąć informacji o przebiegu Budżetu Obywatelskiego, a także oddać głos.
Oprócz strony internetowej w Urzędzie Miasta uruchomiony zostanie punkt informacyjny dostępny od 3 kwietnia (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00). W punkcie będzie można uzyskać informacje na temat sposobu składania propozycji projektów, niezbędnych dokumentów, czy też kryteriów, jakie projekt musi spełniać.
Podczas głosowania (11 – 16 września w godzinach 8: 00 – 17: 00) uruchomionych zostanie sześć punktów, w których będzie można oddać głos na jeden wybrany projekt:
Urząd Miasta, ul. 3 Maja 66;
Miejski Dom Kultury, ul. 3 Maja 50;
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. 11 Listopada 8;
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. K. Warchalskiego 3;
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. H. Trębickiego 10;
Centrum Dialogu Społecznego, ul. Partyzantów 7a;
Szczegółowe informacje na temat Budżetu Obywatelskiego znajdują się na stronie www.budzetobywatelski.ostrowmaz.pl

Poniżej krótka instrukcja jak zagłosować:
Propozycje projektów, które uzyskały pozytywną ocenę poddawane są pod głosowanie na formularzu głosowania.
Termin oraz czas trwania głosowania określa harmonogram.
Głosowanie jest jawne.
W głosowaniu może wziąć udział mieszkaniec miasta, który ukończył 16 rok życia i który posiada adres zamieszkania możliwy do zweryfikowania na podstawie rejestrów ewidencji ludności.
Mieszkaniec może oddać jeden głos na jeden projekt. W razie wyboru więcej niż jednego projektu lub wielokrotnego głosowania głos będzie nieważny.
Osobom nieposiadającym dostępu do Internetu zostanie umożliwione głosowanie w punktach wyznaczonych przez Burmistrza.
Wyniki oblicza i opracowuje Zespół, za pomocą platformy Budżetu Obywatelskiego zgodnie z zasadami:
liczą się głosy oddane na każdy z projektów, tworząc następnie ich ranking;
na podstawie rankingu, ze środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski Miasta Ostrów Mazowiecka przyznaje się kwoty niezbędne do realizacji projektów, w kolejności od projektu, który otrzymał największą liczę głosów, aż do wyczerpania wszystkich środków, pod warunkiem uzyskania przez projekt poparcia, co najmniej 3 % ważnych głosów ogółem;
w przypadku projektów, które otrzymały tyle samo głosów, a pula środków nie jest wystarczająca do realizacji tych projektów wybiera się projekt z największą kwotą szacunkową;
w przypadku projektów, które otrzymały tyle samo głosów i mają takie same kwoty szacunkowe, a pula środków nie jest wystarczająca do realizacji tych projektów, o realizacji jednego z nich decyduje losowanie, które przeprowadza Zespół;
w przypadku zwycięstwa projektów, których realizacja dotyczyłaby tej samej lokalizacji, to za wybrany uznaje się ten projekt, który uzyskał największą liczbę głosów;
jeżeli projekt uzyskał odpowiednio wysoką liczbę głosów, lecz zabraknie środków na jego realizację, trafia jako rekomendacja obywatelska do burmistrza.
/oprac. J.Cz./

 

1 313 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
VIII Gala Lidera Biznesu Powiatu Wołomińskiego

Doroczna Gala odbyła się w minioną sobotę 1 kwietnia 2017 r. w gościnnych progach hotelu „U Pietrzaków” w Zielonce.  ...

Zamknij