ggg ggg ggg ggg

Budżet gminy Zaręby Kościelne na 2021 rok

Na XXI Sesji Rady Gminy w Zarębach Kościelnych w dniu 30 grudnia 2020 roku jednogłosie uchwalono budżet gminy Zaręby Kościelne na rok 2021. Uwzględnia on wiele oczekiwań i postulatów zgłaszanych przez radnych, sołtysów i mieszkańców. Jest budżetem bardzo ambitnym, proinwestycyjnym, przygotowanym z należytą starannością.

Najważniejsze wskaźniki budżetu na 2020 rok przedstawiają się następująco:
– dochody gminy w łącznej kwocie 20.499.826,84 zł , z tego:
bieżące w kwocie 17.133.736,11 zł,
majątkowe w kwocie 3.366.090,73 zł
– wydatki gminy w łącznej kwocie 24.145.498,80 zł , z tego:
bieżące w kwocie 15.594.619,04 zł,
majątkowe w kwocie 8.550.879,76 zł co stanowi ponad 28% wydatków na inwestycje
Deficyt budżetu gminy w kwocie 3.645.671,96 zł sfinansowany zostanie przychodami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.700.000,00 zł oraz nadwyżki budżetowej na rachunkach bieżących za 2020 rok. W ciągu 2020 roku gmina nie zaciągała żadnych kredytów i pożyczek, zostały natomiast spłacone i rozliczone 4 kredyty z poprzednich lat.
Na koniec 2020 roku poziom zadłużenia gminy wynosi 9.262.104,28 zł i wynika głównie z wydatków poniesionych na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków.
Wśród priorytetów inwestycyjnych na przyszły rok zaplanowaliśmy:
– Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Zarębach Kościelnych, przebudowa i nadbudowa budynku po dawnym posterunku policji – 3.112.000,00 zł, (inwestycja realizowana z udziałem środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ).
– Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Gąsiorowo i Zakrzewo Kopijki – 735.000,00 zł (inwestycja będzie realizowana po otrzymaniu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 ).
– Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Zgleczewo-Panieńskie- Pętkowo-Wielkie w lokalizacji 0+000-1+719,04 – 2.310.000,00 zł, (inwestycja realizowana z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).
– Rozbudowa ul. Farnej od km roboczego 0+000,00 do km 0 +182,68 w Zarębach Kościelnych – 512.000,00 zł, (inwestycja realizowana z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych),
– Przebudowa i rozbudowa dróg w Zarębach Kościelnych- 720.000,00 zł w tym środki z funduszu sołeckiego kwota 40.159,60 zł (inwestycja realizowana z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
– Przebudowa ciągu pieszo – jezdnego w Gąsiorowie w lokalizacji km. 0+000 – 0+221,00 – 180.000,00 zł,(inwestycja realizowana z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych)
– Remont drogi gminnej nr 261101W na odcinku Rostki Daćbogi do granicy gminy w km 1+420,00 do km 1+1860,00 km – 90.000,00 zł
– Przebudowa sieci wodociągowej o długości 2,6 km wraz z 80 szt. przyłączy wodociągowych w miejscowości Zaręby Kościelne w związku z przebudową dróg gminnych i powiatowych – 400.000,00 zł (inwestycja realizowana z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
– Budowa parkingu przy ul. Farnej – 20.000,00 zł ,
– Budowa budynku komunalnego przy ul. Leśnej 3/b – 20.000,00 zł, (projekt, inwestycja będzie realizowana po otrzymaniu środków z FIL).
– Rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych – 20.000,00 zł, ( projekt i ewentualna budowa po otrzymaniu dofinansowania)
Wspólnie z powiatem:
– przebudowa drogi powiatowej Nr 2612W relacji Nienałty Brewki – Zaręby Kościelne wraz z budową mostu, ronda, ścieżek rowerowych, chodników, koszt całkowity ponad 21 mln zł. – gmina dofinansuje kwotą ok. 3mln zł
Ta strategiczna inwestycja oczekiwana od lat znacząco odmieni oblicze Zarąb Kościelnych poprawiając bezpieczeństwo, wygodę, estetykę i jest wynikiem dobrej współpracy gminy i powiatu oraz zrozumienia idei wspólnego budowania.
Chcemy w dalszym ciągu zwiększać wpływ mieszkańców na kreowanie polityki inwestycyjnej na terenie ich sołectw w związku z czym w poszczególnych sołectwach w ramach funduszu sołeckiego zostały zaplanowane następujące zadania inwestycyjne:
Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerże Kiełcze – 26.428,57zł,(zakup gruntu pod drogę dojazdową do planowanego mostu)
Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Skłody Stachy -11.762,43 zł, (zakup gruntu pod drogę dojazdową do planowanego mostu)
Modernizacja drogi w miejscowości Grabowo – 10.974,99 zł,
Modernizacja drogi w miejscowości Kosuty- 13.878,69 zł,
Modernizacja drogi w miejscowości Nienałty Szymany- 15.109,07 zł,
Modernizacja drogi w miejscowości Nowa Złotoria -10.815,90 zł,
Modernizacja drogi w miejscowości Skłody Piotrowice – 11.319,50 zł,
Modernizacja drogi w miejscowości Skłody Średnie -13.091,24 zł,
Modernizacja drogi w miejscowości Świerże Kolonia – 12.451,45 zł,
Modernizacja drogi w miejscowości Świerże Kończany – 11.614,79 zł,
Modernizacja drogi w miejscowości Zaręby Leśne – 12.451,45 zł,
Przebudowa i rozbudowa drogi w miejscowości Rostki Daćbogi – 12.402,23 zł
Rozbudowa i przebudowa drogi Chmielewo Zawodzie – 26.428,56 zł,
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gaczkowo – 9.329,47 zł,
Budowa altany w miejscowości Pułazie – 12.795,95 zł
Budowa placu zabaw w miejscowości Nienałty Brewki 13.977,12 zł
Modernizacja budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Pętkowo Wielkie -15.601,22 zł
Urządzenie miejsca wielofunkcyjnego w miejscowości Niemiry – 19.636,86 zł,
Zagospodarowanie działki w sołectwie Rawy Gaczkowo – 12.599,09 zł,
Zagospodarowanie działki w Zgleczewie Panieńskim – 26.280,92 zł,
Zagospodarowanie palu zabaw w sołectwie Budziszewo -14.272,41 zł,
Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Uścianek Wielki – 17.815,90 zł,
Zagospodarowanie placu zabaw w Zakrzewie Wielkim – 13.534,18 zł,
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlanka – 18.947,85 zł,
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Gąsiorowie 21.556,26 zł,
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zakrzewie Kopijkach- 16.339,45 zł,
Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą w Kępistach Borowych – 18.357,27 zł,
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Świerżach Zielonych – 12.106.94 zł.
Inne planowane wydatki:
– bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 127.474,26 zł,
– oświata i wychowanie – 4.288.375,65 zł, w tym środki w kwocie 94.109,85 zł na realizację projektu pn.”Program rozwoju edukacji w Gminie Zaręby Kościelne” realizowany w latach 2020-2021)
– edukacyjna opieka wychowawcza – 370.208,00 zł,
– pomoc społeczna – 4.088.596,30 zł,
– rodzina – 5.888.405,00 zł,
– gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 886.963,39 zł,
– kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 252.040,00 zł,
– kultura fizyczna – 23.000,00 zł.
Jest to budżet nastawiony na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i komfortu życia naszych mieszkańców. Jego realizacja przyczyni się do wszechstronnego i wieloobszarowego rozwoju naszej małej Ojczyzny – gminy Zaręby Kościelne i możliwa jest dzięki wielomilionowym funduszom pozyskiwanym z różnych funduszy.
/Gmina Zaręby Kościelne/

843 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Akcja „Zima z Uśmiechem 2021”

Czy czekolada poprawia nastrój staroście Adamowi Lubiakowi? Jakie są największe pasje wicestarosty Piotra Borczyńskiego? Kogo prosi o radę w trudnych...

Zamknij