ggg ggg

BUDŻET GMINY ŁOCHÓW NA 2020 ROK ZATWIERDZONY

Zgodnie z nową Uchwałą Budżetową Gminy Łochów na rok 2020 planowane dochody w roku 2020 wyniosą 96.499.297,40 zł w tym: dochody bieżące stanowią 87.517.339 zł, a dochody majątkowe – 8.981.958,40 zł, w tym dotacje ze środków unijnych 4.142.583 zł, wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (opłata przekształceniowa) 112.375,40 zł. Sprzedaż składników majątkowych stanowi kwota 4.727.000 zł.

Wydatki zostały ustalone na poziomie 98.336.045,40 zł, w tym: wydatki bieżące 86.423.552,94 zł i wydatki majątkowe w kwocie 11.912.492,46 zł. W 2020 roku zakłada się wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku ubiegłego.
Budżet na 2020 r. zakłada zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 3.641.508 zł również uwzględnia spłatę zobowiązań kredytowo- pożyczkowych w kwocie 2.304.760 zł. Potrzeba zaciągnięcia kredytów i pożyczek w roku 2020 wynika z konieczności realizacji zadań inwestycyjnych. Dotychczasowe zadłużenie Gminy zaplanowane na 31 grudnia 2019 roku wynosi 34.396.540,05 zł, co stanowi 34,40 % zaplanowanych dochodów ogółem na 2019 rok, a zaplanowane na koniec 2020 roku wynosi 35.733.288,05 zł, tj. 37,07 % dochodów zaplanowanych na 2020 r. Powyższe wyliczenie zadłużenia jest fakultatywne. Od 2014 r. obowiązują wskaźniki z art. 243 uofp.
W budżecie na 2020 rok zapewnia się środki na realizacje zadań, na które są już podpisane umowy. Planując budżet koncentrowano się na tym, aby jak najbardziej efektywnie wykorzystać pieniądze od podatników.
Niniejszy budżet zakłada kontynuację programu inwestycyjnego rozpoczętego w 2019 r. oraz wprowadza nowe zadania inwestycyjne.
W ramach inwestycji komunalnych zakłada się wykonanie następujących zadań: budowa wodociągu we wsi Gwizdały oraz we wsi Łazy – 267.478 zł, budowa wodociągu – 26.000 zł, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barchów i Kaliska – 1.292.666 zł, budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łochów – 20.000 zł, redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów- 189.992 zł, modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łochowie – 150.000 zł.
W ramach inwestycji realizowanych na drogach gminnych zakłada się wykonanie: poprawy jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie 2.876.329zł (dofinansowanie ze środków UE 2.061.493 zł, ze środków z kredytu długoterminowego 814.836 zł), budowa ulicy Sosnowej w Łochowie – 177.330 zł,
wydatków inwestycyjnych na drogi gminne w kwocie 164.190,70 zł, które stanowi fundusz sołecki.
Poza zadaniami opisanymi wyżej planuje się jeszcze inne inwestycje m.in.: wykup gruntów w kwocie 395.000 zł, dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Policji w Łochowie – 20.000 zł, budowę budynku garażowo- magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna w kwocie 100.000 zł, zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Łochów ul. Fabryczna 80.000 zł, uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów 5.204.159 zł, w tym dofinansowanie z POIiŚ 2.081.090 zł, wkład własny 3.123.069 zł,
w tym 1.200.000 zł pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 528.646 zł kredyt długoterminowy na rynku krajowym, projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 30.000 zł, modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej w kwocie 30.000 zł, na budowę, rozbudowę, uzupełnienie oświetlenia i opracowanie dokumentacji, wykonanie projektu kwota 101.505,65 zł w ramach funduszu sołeckiego.
Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych planuje się kontynuację opracowania dokumentacji technicznych dot.: opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Starowiejska, ul. Wiśniowa, ul. Porzeczkowa, ul. Gajowa 127.035 zł, projekt ulicy Modrzewiowej i Jodłowej w Łochowie 82.000 zł, opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ul. Leśnej w Ostrówku – 5.000 zł, opracowanie dokumentacji technicznej gospodarki ściekowej w kwocie 141.342,76 zł.
Koszt ogólny inwestycji i zakupów inwestycyjnych ujętych w budżecie na rok 2020 uplasował się na poziomie 11.912.492,46 zł, z czego budżet Gminy pokryje kwotę 7.769.909,46 zł, tj. 65,22% , a pozostałą część stanowią środki europejskie 4.142.583 zł tj. 34,78%. Inwestycje te stanowią 12,11% całości wydatków budżetu.
W roku 2020 gmina będzie kontynuować fundusz sołecki, na który łącznie przeznaczono 691.803,09 zł. Należy wspomnieć, że w Gminie Łochów taki fundusz działa już od 2016 roku, są to środki wyodrębnione z budżetu i przeznaczone do dyspozycji mieszkańców 31 sołectw w naszej gminie.
Uchwała budżetowa Gminy Łochów na 2019 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej – www.bip.gminalochow.pl

/Gmina Łochów/

399 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Współpraca ze szkołą w Kemer (Turcja) w zakresie szkolnictwa zawodowego

W dniu 2 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej gościła delegacja szkoły gastronomiczno-hotelarskiej z Kemer w Turcji w osobach:...

Zamknij