ggg

11 głosów za (26.06.2012)

Na ostatniej sesji Rady Powiatu w Wyszkowie, która odbyła się 20 czerwca najważniejszym punktem było głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu Wyszkowskiego z wykonania budżetu za rok 2011.

Zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej, pozytywnie zaopiniowanym przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zarząd Powiatu w składzie Bogdan Pągowski, Zdzisław Bocian, Teresa Trzaska, Tadeusz Kuchta, Krystian Pędzich uzyskał absolutorium. Radni zagłosowali 11 – za, przy 6 – wstrzymujących, 1 – radnym, który nie głosował, 1 – nieobecnym.
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 r., sprawozdaniem finansowym, opinia RIO, informacją o stanie mienia powiatu, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej uchwałą Nr XXII/155/2012 Rady Powiatu udzielono Zarządowi absolutorium.
Budżet powiatu w roku 2011 po stronie dochodów zamknął się kwotą 76.223.579,00, natomiast po stronie wydatków – kwotą 77.099.770,00.
Dochody powiatu wykonane zostały w stosunku do planu w 100,2 proc., z kolei wydatki w 96,2 proc., w tym inwestycyjne wyniosły 12.080.503,26 zł, czyli 97,76% planu. Budżet zamknął się deficytem w kwocie 876.191,46 zł przy planowanym 4.073.061,45 zł, co jest wynikiem niżej zrealizowanych wydatków. dochody w 2011 r. były wyższe od dochodów wykonanych w 2010 r. o 13,1%. Dochody opłaty komunikacyjnej wykonano w kwocie 1.584.602,50 zł, czyli 99,04% planu i odnotowano wzrost o 2,21% w stosunku do tego z 2010 r.. Należności wymagalne wyniosły na koniec roku 186.315,82 zł. Wydatki majątkowe stanowiły 15,67% ogólnych wydatków budżetu. Dotacje dla instytucji kultury przekazano w wielkości planowanej. Powiat spłacił w 2011 r. raty kredytów i pożyczek na kwotę 2.501.330,05 zł wraz odsetkami, co stanowi 3,28% wykonanych dochodów. Dług na koniec roku wyniósł 9.428.906,61 zł (12,37% wykonanych dochodów). Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zamknął się po stronie dochodów i wydatków kwotą 6.793.665,01 zł.                                                                                                         Starosta podziękował Zarządowi i wszystkim pracownikom starostwa za współpracę i zaangażowanie, bez którego trudno byłoby osiągnąć zakładane cele.
Jednak nie obyło się bez zaprezentowania przez część radnych Rady Powiatu odmiennego zdania na temat sprawozdania finansowego, oraz z wykonania budżetu za 2011 r. i absolutorium. Swoje uwagi przedstawili w obszernym stanowisku, które odczytał radny Bogdan Frąckiewicz.

„Wysoka Rado!
W imieniu radnych opozycji chcielibyśmy przedstawić nasze stanowisko w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu wyszkowskiego za 2011 rok oraz stanowisko w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2011 rok. Szczegółowo przeanalizowaliśmy zarówno projekt ubiegłorocznego budżetu, jak też poprawki, które były w nim dokonywane w trakcie roku budżetowego – wreszcie odnieśliśmy te analizy do sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok.
Przypomnę tylko, że budżet powiatu na 2011 rok uchwalony w grudniu 2010 roku po stronie dochodów zamykał się kwotą 77mln 959 tysięcy 509 złotych, natomiast wydatki obejmowały kwotę 83 mln 539 tysięcy 702 złote.
W trakcie realizacji budżetu, niemal na każdej sesji i głównie głosami radnych koalicyjnych dokonywane były poprawki do budżetu tak, że w efekcie po stronie dochodów zamknął się on kwotą 76 mln 073 tysięcy 777 złotych, zaś po stronie wydatków – kwotą 80 mln 146 tysięcy 838 złotych. Te różnice budzą nasze wątpliwości, bo oczywiście wprowadzanie zmian do budżetu jest powszechną praktyką w samorządach – kwestia dyskusyjną jest jednak zasadność i kierunek tych zmian
Wątpliwości nasze, radnych opozycji, – co do realizacji ubiegłorocznego budżetu powiatu są jednak znacznie głębsze i nie pozwalają nam one w sposób jednoznaczny pozytywnie ocenić tego, w jaki sposób budżet został wykonany i z pełnym przekonaniem zagłosować za udzieleniem zarządowi powiatu absolutorium.
Te najważniejsze zastrzeżenia, na które chcielibyśmy zwrócić uwagę Wysokiej Rady, to:
*Kwestia niezrealizowania w całości inwestycji drogi powiatowej w Trzciance, wyniku, czego utraciliśmy bezpowrotnie około miliona złotych dotacji przyznanej z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
2. Budząca wątpliwości i negatywne oceny mieszkańców realizacja inwestycji przebudowy I AWP, a przede wszystkim brak komunikacji z mieszkańcami w procesie inwestycyjnym, brak dobrej koordynacji tego procesu, nieskuteczność inwestora w rozwiązywaniu pojawiających się problemów – wspomnę tylko o wadliwie działającej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego i Pułtuskiej, wreszcie – problem nieuregulowanej własności gruntów w pasie drogowym czy niewłaściwie rozliczenie z gminą Wyszków.
*Ale najbardziej martwi tu fakt wydłużenia realizacji tej inwestycji przebudowy IAWP – z trzech do czterech lat – i to spowodowany decyzją polityczną o realizacji niedokończonej inwestycji w Trzciance. Tak oto jedno uchybienie i brak staranności pociąga za sobą kolejne problemy – a w konsekwencji tracą na tym mieszkańcy. I to jest nasz najpoważniejszy zarzut wobec zarządu powiatu – lekceważenie mieszkańców poprzez tego typu brak staranności, zaniechania, brak właściwego zarządzania i nadzoru, decyzje nie merytoryczne, a polityczne.
*To lekceważenie odczuwamy także wielokrotnie, jako radni opozycji, wtedy, gdy nie konsultuje się z nami planów inwestycyjnych, gdy zaskakuje się decyzjami, nie uwzględnia naszych propozycji, rezygnuje z naszej partycypacji we wspólnym braniu odpowiedzialności za sprawy powiatu. Nawet tak prozaiczne sprawy, jak niestaranne, nieterminowe i niepełne przygotowanie materiałów dla nas na sesje i komisje – wszystko to rzutuje przecież, na jakość naszej współpracy. Dziś możemy ze smutkiem stwierdzić, że przez ostatni rok tej współpracy zasadniczo nie było.
*Trudno też nie wspomnieć tu o tych wątpliwościach, które pojawiały się przez cały rok, zgłaszane przez samorządowców – odnośnie nierównego traktowania gmin w partycypowaniu w powiatowych inwestycjach.
*Chcielibyśmy również – i to także nasz zarzut do ubiegłorocznego budżetu – by w realizacji powiatowych inwestycji była jakaś wizja i strategia rozwoju powiatu, o tym będziemy chcieli szeroko dyskutować, gdy będzie powstawał nasz kolejny budżet. Będziemy chcieli się zastanowić, jak poprzez planowane inwestycje stymulować rozwój poszczególnych gmin i po*I jeszcze jedna sprawa nas, opozycję martwi – zarząd powiatu od lat nie potrafi znaleźć skutecznego sposobu rozwiązania problemu Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Dębinkach. Brak jest działań mających na celu zmniejszenie kosztów funkcjonowania tej placówki, z roku na rok wzrastają koszty utrzymania jednego wychowanka, w tym roku sięgają już ponad 5,2 tysiące złotych m-cznie. Ze smutkiem stwierdzamy, że zarządowi powiatu brak pomysłu, motywacji, determinacji i konsekwencji, by ten problem rozwiązać.
*Oczekiwalibyśmy, w ciężkich dla samorządów czasach, wzorem innych, szukania oszczędności, a nie zatrudniania etatowego członka Zarządu generującego dodatkowe koszty finansowe ponad 100 tyś zł rocznie + inne wymierne koszty (m.in. wskutek utworzenia nowego etatu i zapewnienia pomieszczenia dla tej osoby Zarząd Powiatu zmuszony był do wynajmu kilku pomieszczeń dla Wydziału Edukacji poza siedzibą starostwa) i z tym m. in. związanego wzrostu wynagrodzeń o wskaźnik 6, 9% w stosunku do roku ubiegłego. Więcej inwestujmy w mieszkańców, mniej w siebie, w administrację, służbowe samochody i inne przywileje władzy.                                                 
Podsumowując:

Nie oceniamy pozytywnie sposobu i stylu, w jakim zarząd powiatu realizował ubiegłoroczny budżet, nie akceptujemy standardów współpracy z mieszkańcami i opozycją, mamy wiele uwag, co do realizacji ubiegłorocznych inwestycji, – ale jako opozycja konstruktywna i otwarta na tę współpracę, na którą zarząd powiatu nie dał nam szans, postanowiliśmy, że nie będziemy przeciwni absolutorium dla zarządu, – ale wstrzymamy się od głosu licząc, że, nasze uwagi będą respektowane, uzyskiwać będziemy wyczerpujące i wiarygodne odpowiedzi na zadawane pytania, a wnioski inwestycyjne uwzględniane będą w planach i projektach budżetu.
Brak pozytywnego podejścia do uwag i wniosków radnych opozycyjnych utwierdzi nas w lekceważącym stosunku do nas a tym samym mieszkańców powiatu, czemu będziemy z większą determinacją dawali wyraz w swoich wypowiedziach i głosowaniach.
Nie głosując przeciw udzieleniu absolutorium zarządowi powiatu chcemy dać wyraz swojej dobrej woli, za dobrą wróżbę uznajemy zainicjowane przez burmistrza, a w efekcie zaakceptowane przez zarząd powiatu i wójtów gmin powiatu porozumienie ustalające zasady współpracy gmin i powiatu. Dajmy sobie szansę na dobrą i owocną współpracę w dalszej realizacji tegorocznego budżetu. Deklarujemy wolę porozumienia i dialogu, w którym chcielibyśmy wypracowywać najważniejsze decyzje, pod warunkiem jednak, że będziemy traktowani z szacunkiem i po partnersku.”

Stanowisko nie zmieniło jednak wyniku głosowania i radni absolutorium Zarządowi Powiatu udzielili. Trzeba zauważyć, że odczytane stanowisko ze spokojem wysłuchał starosta powiatu wyszkowskiego, jedynie wicestarosta Zdzisław Bocian odniósł się do punktu dot. modernizacji ul. I AWP, po raz kolejny wyjaśniając, wcześniej już przedstawiane uwarunkowania prac związanych z tą inwestycją.
/J.Cz./

1 599 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Jubileusz 20-lecia firmy Zakłady Mięsne Somianka

Zakłady Mięsne Somianka na pierwszym miejscu zawsze stawiają na TRADYCJĘ, JAKOŚĆ I SMAK. Nie zapominają także o ludziach: oddanych przyjaciołach,...

Zamknij