ggg ggg ggg

Zdecydowany Sprzeciw Rady Gminy Wieliszew wobec zaproponowanych wariantów przebiegu nowej linii kolejowej

W ubiegły czwartek, 3 grudnia odbyła się dwudziesta piąta sesja Rady Gminy Wieliszew, podczas której wieliszewscy radni podjęli stanowisko w sprawie wskazania preferowanego przebiegu korytarza nowej linii kolejowej na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk/Kątne/Świercze na terenie Gminy Wieliszew.

„Rada Gminy Wieliszew apeluje do organów odpowiedzialnych za ten projekt o ponowną wnikliwą analizę niezbędności realizacji tak rujnującej teren Powiatu Legionowskiego i Gminy Wieliszew inwestycji, a w ostateczności o analizę propozycji przebiegu linii kolejowej w wariancie przedstawionym w stanowisku Rady Gminy Wieliszew nr 2/2020 z 25.02.2020 r.” – czytamy w treści przyjętego Stanowiska nr 4/2020 Rady Gminy Wieliszew z dn. 3 grudnia 2020 roku.
„W związku z trwającymi konsultacjami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie opracowywania na potrzeby PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dokumentacji pt.: „Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk (Kątne/Świercze)” w ramach projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów” Rada Gminy Wieliszew zgłasza swój zdecydowany sprzeciw:
Wobec wskazanych w ww. dokumentach trzech wariantów przebiegu linii kolejowych przez teren Gminy Wieliszew, z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do niniejszego stanowiska.
Wobec zignorowania propozycji rozwiązania sprawy przebiegu linii kolejowej po terenie Gminy Wieliszew wyrażonej w stanowisku Rady Gminy Wieliszew nr 2/2020 z 25.02.2020 r.
Wobec powyższego Rada Gminy Wieliszew upoważniła wójta Pawła Kownackiego „do podjęcia wszelkich starań zmierzających do zabezpieczenia interesu Gminy Wieliszew i jej mieszkańców, w tym do zapewnienia im swobodnego wyrażenia swoich opinii w formie konsultacji społecznych oraz wspierania różnych form protestu, które zdaniem mieszkańców będą konieczne”.
Jednocześnie, wójt Wieliszewa zobligowany został do przekazania rzeczonego stanowiska Rady Gminy: Prezydentowi RP, Prezesowi Rady Ministrów, Marszałkowi Sejmu RP, Marszałkowi Senatu RP, Posłom i Senatorom, Komisji Europejskiej, Posłom Parlamentu Europejskiego reprezentującym RP, Wojewodzie Mazowieckiemu, Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, Ministrowi Środowiska, Ministrowi Infrastruktury, Pełnomocnikowi Rządu ds. CPK, PKP Polskie Linie Kolejowe, Samorządom gminnym i powiatowym z terenu województwa mazowieckiego a także organizacjom pozarządowym, działającym w sferze ochrony środowiska, wspierania rozwoju wsi oraz samorządu gminnego.

KRYTYCZNE STANOWISKO
W PEŁNI UZASADNIONE

W obszernym i doskonale uargumentowanym uzasadnieniu do Stanowiska nr 4/2020 z dn. 3 grudnia, Rada Gminy Wieliszew szczegółowo omówiła wielopłaszczyznowe szkodliwe dla gminy i jej mieszkańców następstwa, wynikające z każdego z zaproponowanych wariantów przebiegu tras kolejowych. Szeroko opisano negatywne dla całej gminy skutki: planistyczne, inwestycyjne, przyrodnicze, krajobrazowe i społeczne, jednocześnie wskazując optymalne rozwiązania:
„(…) Rada Gminy Wieliszew uważa, iż zdecydowany sprzeciw wobec konsultowanych rozwiązań przedstawionych w dokumentacji przedprojektowej jest koniecznością wynikającą z obowiązku zabezpieczenia interesu Gminy Wieliszew oraz jej mieszkańców.
Niezależnie od powyższego, ideą przyjętego stanowiska jest również rozpoczęcie dyskusji w zakresie proponowanej Strategii z uwzględnieniem wszystkich skutków jej realizacji. Rozumiejąc potrzebę rozbudowy sieci komunikacyjnej zapewniającej szybkie i sprawne przemieszczanie się Rada Gminy Wieliszew uważa, że tak poważne decyzje powinny być podejmowane po przeprowadzeniu analiz skutków. Wierzymy też, że możliwie jest wypracowanie innego rozwiązania, które będzie akceptowalnie społecznie i przyniesie korzyści również mieszkańcom Gminy.
Dlatego, zdaniem Rady Gminy Wieliszew, niezbędne wydaje się przeprowadzenie pogłębionej analizy pod kątem możliwości realizacji alternatywnych tras względem zaproponowanych przez PKP PKL S.A., zakładających mniejsze prędkości przejazdów przez silnie zurbanizowane tereny aglomeracji warszawskiej, minimalizując jednak koszty społeczne operacji.
Rada Gminy Wieliszew wskazuje na zasadność potrzeby ponownego rozpatrzenia rozwiązań przedstawionych w stanowisku nr 2 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego, tj. między innymi ulokowania linii w dotychczasowym śladzie wyprowadzając ją za Janówkiem Drugim na północ (by ominąć nienormatywny zakręt w Nowym Dworze Mazowieckim), przez rezerwę terenową w Okuninie a następnie przez nowy most na Narwi i ponowne jej włączenie w istniejący ślad.
Rada Gminy Wieliszew ponownie zwraca uwagę na brak korzyści z realizacji któregokolwiek z wariantów dla mieszkańców Gminy Wieliszew i Powiatu Legionowskiego, zaś koszty ponoszone przez naszą wspólnotę będą ogromne a straty niepowetowane. Zysk zaś, dla użytkowników kolei w postaci kilkuminutowej oszczędności na trasie Warszawa – Olsztyn jest nieproporcjonalnie niski nieadekwatny do kosztów i poniesionych strat.”

RADA GMINY WIELISZEW POSTULUJE ROZBUDOWĘ LINII LEGIONOWO-TŁUSZCZ

„Rada Gminy Wieliszew wskazuje jednocześnie, iż leżącą w szeroko pojętym interesie Gminy Wieliszew inwestycją kolejową jest rozbudowa linii Legionowo-Tłuszcz (z reaktywowaną odnogą w kierunku Zegrza), realizowana w istniejącym śladzie, a więc wykorzystująca istniejącą już rezerwę terenową, a przez to opłacalna ekonomicznie i unikająca negatywnych skutków społecznych.
Inwestycja ta poprawi komunikację lokalną, stanowiąc szansę na skomunikowanie w przyszłości terenów leżących po drugiej stronie Narwi i Jeziora Zegrzyńskiego (tereny Gminy Serock), co stoi w zgodzie z Master Planem PKP dla transportu kolejowego w aglomeracji warszawskiej zawierającym plany budowy linii kolejowej Zegrze-Serock-Pułtusk-Przasnysz.
W związku z dynamicznymi procesami urbanizacyjnymi, potrzebę takiego kierunku rozbudowy infrastruktury kolejowej widzą również sąsiednie samorządy. Taka koncepcja pozostaje w zgodzie ze Strategią zrównoważonego rozwoju transportu do 2030 roku, która wyraźnie stanowi, iż nacisk musi być również położony na dostępność komunikacyjną na obszarach wiejskich. Polityka transportowa powinna koncentrować się na zapewnieniu mobilności pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi oraz na mobilności na obszarach wiejskich. Lokalna mobilność ma silny wpływ na miejscową gospodarkę, dziedzictwo kulturowe, spójność terytorialną, a także integrację społeczną i ochronę środowiska. Odpowiednio zorganizowany transport może podnieść jakość życia mieszkańców, zwiększyć rozwój biznesu, turystyczną atrakcyjność regionu, oraz poziom konkurencyjności przedsiębiorstw” – wskazują wieliszewscy radni w uzasadnieniu do przyjętego Stanowiska nr 4/2020 Rady Gminy Wieliszew w sprawie wskazania preferowanego przebiegu korytarza nowej linii kolejowej na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk/Kątne/Świercze na terenie Gminy Wieliszew”.

JESZCZE MOŻNA WYPEŁNIĆ ANKIETĘ, MOŻNA TEŻ ZAPROTESTOWAĆ!

Warto przypomnieć, że do 18 grudnia również mieszkańcy mogą wyrazić swój sprzeciw biorąc udział w trwających konsultacjach. (Za pośrednictwem internetu: https://www.databout.pl/konsultacjespoleczne. Ankiety należy odsyłać na adres email: ankieta@databout.pl). Gmina Wieliszew przygotowała również ankiety w formie papierowej, po które można zgłaszać się do radnych i sołtysów.
We wtorek, 8 grudnia o godz. 17:00 zaplanowano na platformie Teams spotkanie konsultacyjne dotyczące szkodliwych dla gminy i całego powiatu planów kolejowych.
Z kolei na niedzielę, 13 grudnia zapowiedziana została akcja protestacyjna, która ma się odbyć na terenie Gminy Wieliszew, Gminy Jabłonna i Legionowa. Do udziału w pokojowym proteście (odbywającym się z poszanowaniem zasad reżimu sanitarnego), który ma zwrócić uwagę opinii publicznej na zaistniały problem zachęca na Facebooku wójt Paweł Kownacki.
Jak zapewnia organizator „Protest jest apolityczny – walczymy z bezdusznością machiny chcącej zniszczyć nasz Powiat Legionowski i Dzielnicę Białołęka!”

/opr. R.L./

1 316 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Nowe pomysły urzędników na park miejski w Wyszkowie

Bieda z nędzą, jeśli chodzi o pomysły wyszkowskich urzędników pod wodzą burmistrza Grzegorza Nowosielskiego. Modernizacja parku bez polotu i bez...

Zamknij