ggg ggg ggg

Zarząd Powiatu z Wotum Zaufania i Absolutorium za 2021 rok

W ubiegły poniedziałek, 20 czerwca odbyła się czterdziesta siódma Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego, podczas której Radni docenili pracę Starosty Adama Lubiaka i Zarządu, czego wyrazem stało się udzielone Wotum Zaufania i Absolutorium za 2021 rok.

Głównym punktem obrad XLVII Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego były tzw. „głosowania absolutoryjne”.
Zgodnie z porządkiem obrad, Rada Powiatu Wołomińskiego zapoznała się z raportem o stanie powiatu wołomińskiego za 2021 rok. Następnie odbyła się debata nad przedstawionym dokumentem, która poprzedziła rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wołomińskiego wotum zaufania, a także projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Powiatu Wołomińskiego za rok 2021.
Ostatnim punktem „procedury absolutoryjnej” było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2021.
Przed przystąpieniem do jednych z najważniejszych głosowań w roku Rada Powiatu zapoznała się również z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedstawionym sprawozdaniu finansowym.
Warto w tym miejscu zauważyć, że opiniując rzeczone sprawozdanie Skład Orzekający RIO w Warszawie stwierdził, że plan dochodów został zrealizowany w wysokości 328.828.562,09 zł, co stanowi 102,73% planu. Dochody bieżące stanowiły 103,64% planu, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w 98,71% planu.
Plan wydatków został wykonany w kwocie 304.081.301,33 zł, co stanowi 89,25% planu. Wydatki bieżące wykonano w 93,29%, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w 80,28% uchwalonego planu. Wykonane wydatki bieżące są niższe od zrealizowanych dochodów bieżących, co oznacza, iż spełniono wymóg określony art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
Ze sprawozdania wynika, że budżet za 2021 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 24.747.260,76 zł przy planowanym deficycie w kwocie 20.630.333,00 zł.
Plan rozchodów został wykonany w 100%, który zaplanowano w wysokości 51.328.043,00 zł. Z przedłożonego sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wynika, że Powiat posiada należności wymagalne w kwocie 5.087.560,64 zł, co stanowi 1,55% zrealizowanych dochodów. Na podstawie sprawozdania Rb-Z ustalono, że zobowiązania Powiatu na koniec 2021 r. wg tytułów dłużnych wyniosły 79.056.041,00 zł, co stanowi 24,04% wykonanych dochodów ogółem. Powiat nie był obciążony zobowiązaniami wymagalnymi.
Radni docenili działania Starosty Adama Lubiaka i Zarządu w 2021 roku, udzielając Zarządowi Powiatu Wołomińskiego Wotum Zaufania i Absolutorium (29 głosów za,
0 przeciw, 0 wstrzymujących się).
Pozytywna, a przy tym jednomyślna ocena wystawiona przez Radę Powiatu Wołomińskiego to niewątpliwe duży sukces Starosty Adama Lubiaka, który tuż po zakończeniu głosowania podziękował Członkom Zarządu: Wicestaroście Piotrowi Borczyńskiemu, Izabelli Dziewiątkowskiej, Pawłowi Dąbrowskiemu, Grzegorzowi Siwkowi, Radnym oraz wszystkim współpracownikom za pełne poświęcenie i dobrze wykonaną pracę na rzecz mieszkańców i rozwoju Powiatu Wołomińskiego w 2021 roku. Panu Staroście i Zarządowi serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

432 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Rozstrzygnięcie I Gminnego Konkursu Matematycznego „Liczbowe potyczki” w Ząbkach

W piątek, 10 czerwca w Szkole Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach odbyło się ogłoszenie wyników pierwszej edycji...

Zamknij