ggg ggg ggg ggg

Zarząd Powiatu Legionowskiego z wotum zaufania i absolutorium za 2021 rok

Podczas czterdziestej drugiej Sesji Rady Powiatu Legionowskiego, Radni docenili pracę Starosty Sylwestra Sokolnickiego i Zarządu, czego wyrazem stało się udzielone Wotum Zaufania i Absolutorium za 2021 rok.

W trakcie XLII Sesji, która odbyła się w poniedziałek, 27 czerwca Rada Powiatu Legionowskiego pozytywnie oceniła sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w wyniku dobrego zarządzania i skuteczności w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych Zarządowi na czele ze Starostą Sylwestrem Sokolnickim udało się zamienić planowany na ubiegły rok deficyt budżetowy w nadwyżkę w wysokości blisko 16 mln zł.
W 2021 r. plan dochodów został zrealizowany w wysokości 147 498 957,88 zł
(co stanowi 102,25% planu), a plan wydatków został wykonany w kwocie 131 621 771,80 zł (96,00%). To daje nadwyżkę w kwocie 15 877 186,08 zł, która zostanie przeznaczona na realizację zadań publicznych, w tym głównie inwestycji w latach następnych.
Pandemia COVID-19 miała istotny wpływ na ostateczny kształt powiatowego budżetu w roku ubiegłym, chociaż nie zdeterminowała go w takim stopniu jak w roku 2020. Jednak z uwagi na wysoką niepewność co do dalszego przebiegu pandemii, zarówno planowanie wydatków, jak również ich realizacja odbywały się ze szczególną ostrożnością oraz stosownie do realnych potrzeb i możliwości realizacji zadań.
Wśród największych zakończonych w ubiegłym roku inwestycji należy wymienić przebudowę drogi powiatowej nr 1810W – ul. Wolska/Akacjowa (4 980 907,02 zł) oraz przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1823W (ul. Suwalna) z ul. Olszankową w Legionowie (2 633 529,80 zł). W 2021 r. rozpoczęto dodatkowo przebudowę drogi powiatowej nr 1817W w Bożej Woli i Górze.
Z przedstawionego sprawozdania wynika ponadto, że w zeszłym roku Powiat przeznaczył 35 mln zł na realizację zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej, 23,7 mln zł na działania na rzecz pomocy, polityki społecznej i rodziny, a 16,5 mln zł
wydano na transport i łączność. Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową przeznaczono 7,3 mln złotych, a wydatki na ochronę zdrowia wyniosły 6,2 mln zł.
(Warto nadmienić, że dobre wyniki finansowe Powiatu Legionowskiego oraz transparentność podczas wykonywania budżetu znalazły odzwierciedlenie w wynikach rankingu Dziennika Gazety Prawnej – Skarbnik Samorządu, w którym skarbnik Powiatu Legionowskiego Katarzyna Rembelska zajęła I miejsce w kategorii powiaty).
Podczas czerwcowych obrad Rada Powiatu Legionowskiego udzieliła Zarządowi Powiatu absolutorium, a po zapoznaniu się z raportem o stanie Powiatu Legionowskiego i dyskusji w tym temacie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania.
(W tym roku za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu w Legionowie głosowało 15 radnych, 7 wstrzymało się od głosu. Nikt nie głosował przeciwko).
Pozytywna ocena pracy Zarządu w 2021 roku stanowi potwierdzenie konsekwentnego utrzymywania kierunków rozwoju Powiatu Legionowskiego. Jak zapewnił Starosta Sylwester Sokolnicki w kolejnych latach nakłady na inwestycje drogowe oraz oświatę i zdrowie nadal będą wśród priorytetów Zarządu. Środki finansowe zasilą także sferę wsparcia osób najbardziej go potrzebujących, w tym poprzez działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Centrum Integracji Społecznej. Panu Staroście i Zarządowi serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

/opr. KW;
źródło: Powiat Legionowski/

758 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Jedenastu nauczycieli z radzymińskich szkół zostało nauczycielami mianowanymi

W pierwszym tygodniu lipca, jedenastu nauczycieli z radzymińskich placówek oświatowych uzyskało stopień awansu na nauczyciela mianowanego. Nauczyciele w znakomity sposób...

Zamknij