ggg ggg ggg

Zabrodzie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

W 2016 i 2017 roku gmina Zabrodzie podjęła wielki wysiłek po wielu latach w celu ostatecznego uchwalenia studium zagospodarowania przestrzennego. Po zaliczonym falstarcie, gdy studium nie zostało uchwalone przez radnych, powrócono do tematu i na początku 2017 r. radni jednogłośnie przyjęli uchwałę dotyczącą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Jak się okazało 14 marca wojewoda uchylił uchwałę i orzekł nieważność uchwały 29/159/2017 z dn. 19 lutego ws. uchwalenia studium. Gmina uznała, że Wojewoda Mazowiecki, w niektórych obszarach miał rację. W ciągu kolejnych miesięcy przeprowadzono ponowną procedurę i publiczne wyłożenie tej części, która dotyczyła poprawek, dokonano korekt i uzgodnień.

W grudniu 2017 r. Rada Gminy studium z poprawkami przyjęła i uchwaliła, tak od wielu lat oczekiwany, najważniejszy dokument dla Gminy, jakim jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Dokument ten określa politykę gospodarczą, urbanistyczną, ale i społeczną Gminy na wiele lat. Najważniejsze to określenie terenów pod przyszłe inwestycje przyległe do trasy szybkiego ruchu S8 w wielkości ponad 300 hektarów. Ponadto przeznaczono znaczne tereny pod usługi w zakresie sportu i rekreacji i gmina mogła zacząć promocję i poszukiwania potencjalnych inwestorów.
Zgodnie z procedurą uchwałę przyjętą przez radnych wraz z załączonym do studium dodatkowymi dokumentami przekazano do Wojewody Mazowieckiego. W ciągu miesiąca Wojewoda powinien uchwałę ws. uchwalenia studium uchylić, jeśli miał zastrzeżenia. Nie dokonał tego w ustalonym terminie, czyli uznał, że studium jest uchwalone. W związku z tym, że nie jest aktem prawa miejscowego, to nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Dokument ten po opublikowaniu na stronie gminy Zabrodzie staje się obowiązujący. Wszelkie decyzje budowlane, inne działania związane z zagospodarowaniem terenów gminy Zabrodzie będą wydawane w oparciu o obowiązujące studium zagospodarowania uchwalonego w grudniu 2017 r. oraz obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego dotyczący poszczególnych obszarów rozrzuconych w różnych miejscowościach gminy. W przypadku podtrzymania uchwały przez Wojewodę Mazowieckiego, otworzyła się droga do sporządzania i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Miejscowe plany zagospodarowania przeznaczą nowe tereny pod zabudowę mieszkaniową oraz tereny inwestycyjne. Dzięki nowym terenom inwestycyjnym będzie możliwość pozyskiwania inwestorów, a w przyszłości zwiększą się dochody gminy w formie podatków.

/Janina Czerwińska/

2 849 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
ZAKOŃCZENIE ZBIÓRKI PACZEK WIELKANOCNYCH

Zakończyła się zbiórka paczek Wielkanocnych dla Kombatantów i dzieci z Kresów Wschodnich (Litwa, Białoruś, Ukraina). Była to już siódma edycja...

Zamknij