ggg

Wzrośnie podatek od nieruchomości w Gminie Radzymin

To już pewne. Wraz z nadejściem 2024 roku mieszkańcy Gminy Radzymin zapłacą większy podatek od nieruchomości.

W poniedziałek, 27 listopada odbyła się LXVII Sesja Rady Miejskiej w Radzyminie, podczas której 11 głosami poparcia, przy 8 głosach sprzeciwu i 1 wstrzymującym się podjęta została uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
W uchwale określono następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Radzymin od dn. 1 stycznia 2024 r.:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,29 zł od 1 m² powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 6,36 zł od 1 ha powierzchni, c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,65 zł od 1 m² powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późniejszymi zmianami) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 4,19 zł od 1 m² powierzchni.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,98 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 32,20 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 14,80zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 6,45 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego – 10,67 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
3) od budowli:
2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z tym że od budowli związanych z procesem poboru, uzdatniania i dystrybucji wody na potrzeby mieszkańców oraz odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych 1,5 % tej wartości.

WŁADZE RADZYMINA WYJAŚNIAJĄ

W związku z podwyżką stawek podatku od nieruchomości na stronie UMiG Radzymin opublikowano obszerny komunikat wyjaśniający powody wzrostu podatków:
„Ministerstwo Finansów co roku ogłasza maksymalne stawki podatku od nieruchomości. W 2024 roku w porównaniu z tegorocznymi Ministerstwo zastosowało wzrost o 15 proc. Miasta i gminy, również rokrocznie stają przed dylematem, o ile podnieść podatki lokalne, biorąc pod uwagę przygotowywane projekty budżetów na rok 2024, wysokość inflacji i rosnące koszty bieżące (utrzymanie placówek oświatowych, dróg, transport zbiorowy, itp.). W naszym powiecie uchwały o podwyżce podatków od nieruchomości zostały już podjęte w gminie Klembów, Zielonce i Dąbrówce, a lada dzień zostaną podjęte w Wołominie i Markach.
Dwucyfrowa inflacja wywiera bardzo duży wpływ na koszty utrzymania gmin.
W 2024 roku wzrosną między innymi koszty: transportu zbiorowego – o 2,6 mln zł, wynagrodzeń w oświacie – o 8 mln zł, dotacje gminy dla przedszkoli i szkół niepublicznych – o 3 mln zł, dotacje dla przedszkoli publicznych – o 2 mln zł, wydatki własne na oświatę – o 7,4 mln zł, energia elektryczna – o 1,5 mln zł, utrzymanie dróg – o 1 mln zł.
W związku z powyższym, kluczowe pozycje podatkowe w naszej gminie wzrosną o: 6,5% dla mieszkańców, czyli: Podatek za DOM – wzrost o 6 groszy/m². Przyjmując, że statystyczny mieszkaniec ma dom o powierzchni ok. 120m², mieszkaniec zapłaci o 60 groszy miesięcznie większy podatek (rocznie o 7 zł i 20 groszy więcej);
Podatek za DZIAŁKĘ – wzrost o 4 grosze/m². Przyjmując, że statystyczny mieszkaniec ma działkę o powierzchni 1500m², mieszkaniec zapłaci 5 złotych miesięcznie większy podatek (rocznie o 60 zł więcej).
11,5% dla przedsiębiorców, czyli: Podatek od nieruchomości – działalność gospodarcza na gruncie – wzrost o 14 groszy/m². Przyjmując, że przeciętnej wielkości działka, zajęta pod działalność ma ok. 2000 m², przedsiębiorca zapłaci więcej podatku o 23,3 zł miesięcznie, czyli o 280 zł więcej rocznie.
Podatek za nieruchomość – działalność gospodarcza w budynku – wzrost o 3,42 zł/m². Przyjmując, że przeciętny przedsiębiorca posiada lokal usługowy o powierzchni 100m², podatek wzrośnie o 28,5 zł miesięcznie (rocznie o 342 zł więcej).
Podwyżka podatku od nieruchomości w Gminie Radzymin w 2024 roku zwiększy dochody o 2,8 mln zł, co pozwoli chociaż w nieznacznym stopniu zrekompensować rosnące koszty bieżące.
Przy tej okazji warto podkreślić, że przygotowany na przyszły roku projekt budżetu Gminy Radzymin zakłada zrównoważenie dochodów i wydatków (nadwyżka dochodów nad wydatkami
150 tys. zł) i blisko 25% wydatków budżetowych na inwestycje. Jest to na pewno bardzo dobry projekt budżetu, jaki niełatwo znaleźć w innych samorządach” – zapewniają władze Gminy Radzymin.
/opr. KW/

405 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Pożegnaliśmy Ś.P. Natalię Jeznach

W ubiegłą sobotę, 2 grudnia społeczność I LO PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie pożegnała wybitną absolwentkę szkoły, studentkę...

Zamknij