ggg ggg

Wotum zaufania i absolutorium dla wójta Pawła Kownackiego

W czwartek, 2 lipca br. odbyła się dwudziesta pierwsza sesja Rady Gminy Wieliszew, podczas której trzynastu uczestniczących w obradach radnych opowiedziało się za udzieleniem wotum zaufania oraz absolutorium wójtowi Pawłowi Kownackiemu, z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Podobnie jak w poprzednim roku, wójt Paweł Kownacki przedstawił radnym Raport o stanie gminy za 2019 r. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności wójta, a w szczególności realizację polityki gospodarczej, oświatowej, społecznej, kulturowej i sportowej gminy.
Nadmienić trzeba, że podobne informacje przekazywane są radnym gminy Wieliszew podczas sesji, przygotowywane przez kierowników referatów i dyrektorów jednostek organizacyjnych. Zgodnie z procedurą, przedstawienie Raportu zakończyła debata na jego temat. Swoje stanowisko przedstawić mógł również każdy radny, jak również mieszkaniec. Następnie odbyło się głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania 13 głosami za, dwóch radnych było nieobecnych.
Kolejnym punktem było rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem wójta z wykonania budżetu i informacją o stanie mienia gminy oraz odczytanie pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedstawionym sprawozdaniu finansowym. Po dyskusji radni przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
Jak wskazano w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, plan dochodów Gminy Wieliszew na 2019 r. został zrealizowany w wysokości 97.489.991,79 zł, co stanowi 99,34%.Dochody bieżące zrealizowano w 99,62% uchwalonego planu, natomiast dochody majątkowe w 93,82%.
Plan wydatków został wykonany w kwocie 99.119.240,55 zł, co stanowi 96,25%.Wydatki bieżące wykonano w 96,60%uchwalonego planu natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w 94,30%.
Wykonane wydatki bieżące są niższe od zrealizowanych dochodów bieżących, co oznacza, iż spełniono wymóg określony art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
Wynik budżetu zamknął się deficytem w kwocie 1.629.248,76 zł, przy planowanym deficycie budżetowym w wysokości 4.839.271,58 zł. Stan należności wymagalnych na koniec 2019 roku wynosił 2.641.061,46 zł, co stanowiło 2,71% wykonanych dochodów budżetu za ten rok. Wg danych wykazanych w sprawozdaniu Rb Z na koniec 2019 roku zobowiązania dłużne wynosiły 26.445.621,32zł co stanowiło 27,13% dochodów wykonanych 2019 r. Zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem Gmina Wieliszew nie była obciążona zobowiązaniami wymagalnymi. Wskaźnik spłaty długu wraz z kosztami jego obsługi nie przekroczył limitu wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Uchwała w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok, została przyjęta jednomyślnie 13 głosami, 2 radnych było nieobecnych.
Wójt Paweł Kownacki podziękował za pozytywną ocenę oraz podziękował radnym, sołtysom oraz pracownikom za dobrą współpracę.

/opr. KW, źródło: UG Wieliszew/

968 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Wyniki z naszych powiatów

  Andrzej Duda zwycięzcą II tury wyborów w Powiecie Wołomińskim W powiecie wołomińskim druga tura wyborów prezydenckich, która odbyła się...

Zamknij