ggg ggg ggg ggg

Wójt Zabrodzia Tadeusz Michalik otrzymał absolutorium za 2017 rok

27 czerwca 2018 r. odbyła się sesja absolutoryjna Rady Gminy Zabrodzie. Radni gminy udzielili absolutorium wójtowi gminy Zabrodzie Tadeuszowi Michalikowi za wykonanie budżetu za 2017 rok. Była dyskusja i były kwiaty.

Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zabrodzie przedstawiła skarbnik Gminy Wiesława Dąbrowska oraz Ryszard Kostrzewa z-ca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. W związku z udzieleniem pozytywnej opinii na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej sprawozdanie skierowano do RIO w Warszawie. Wykonanie budżetu Gminy za 2017 r. Regionalna Izba Obrachunkowa oceniła pozytywnie.
Dochody ogółem zrealizowano w kwocie 26.565.683,98zł (tj. 102,6 % planu) w tym majątkowe w wysokości 150.000,00zł (100% planu) .W stosunku do roku 2016 dochody ogółem były wyższe o 9,0 %, a dochody majątkowe uległy zmniejszeniu 76,9%.
Dochody podatkowe (wykazywane w sprawozdaniu Rb-PDP) wykonano w kwocie 5.934.714,15 zł. W stosunku do roku ubiegłego dochody podatkowe wzrosły o 14,4%. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych wyniosły 662.671,52 zł, co stanowi 11,2 % wykonanych dochodów podatkowych, zaś skutki udzielonych przez wójta ulg, umorzeń podatków, rozłożenia na raty i odroczenia terminów płatności podatków wyniosły 761.719,41 zł, co stanowi 12,8 % ww. dochodów podatkowych Gminy. Zaległości w podatkach wyniosły 319.378,95 zł. Zaległości te w stosunku do roku 2016 zmniejszyły się o 6,5%. Należności wymagalne wyniosły 643,559,21zł. Z tytułu pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina uzyskała dochody w kwocie 435.680,30zł. Na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowała 495.598,69zł.
Wydatki ogółem wykonano w kwocie 26.144.375,39 zł (tj.95,0 % planu), w tym majątkowe w kwocie 2.993.147,37 zł (89,5% planu). W stosunku do roku 2016 wydatki ogółem były wyższe o 12,6 %, majątkowe zwiększone zostały o 22,9 %. Wydatki majątkowe stanowiły 11,4 % ogólnych wydatków budżetowych. Wykonane dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące. Dotacje dla gminnych instytucji kultury przekazano w kwocie stanowiącej 100,00% planowanych dotacji. Kwota długu Gminy na koniec 2017r. wyniosła 4.502.988,00zł.
Budżet Gminy za 2017 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 421.308,59 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 1.624.300,00zł. Jednocześnie Gmina spłaciła kredyty i pożyczki długoterminowe wraz z odsetkami w kwocie 1.338.615,45 zł.
Po dyskusji w glosowaniu nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2017, uzyskano następujący wynik: 10 radnych opowiedziało się ZA, przeciw – zero głosów, 3 radnych wstrzymało się od głosu (Waldemar Maniecki, Bogusława Wielgolaska, Maria Podolak). Na sesji 2 radnych było nieobecnych.
Po otrzymaniu absolutorium wójt Tadeusz Michalik otrzymał bukiet kwiatów, który przekazał skarbnik -Wiesławie Dąbrowskiej.
Podczas sesji odbyło się również głosowanie dot. ustalenia wynagrodzenia dla wójta Tadeusza Michalika. W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. zmniejsza się średnio o 20% wynagrodzenie pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru. Wynagrodzenie zasadnicze wójta w gminie do 15 tys. mieszkańców wynosiło od 4200 do 5900 zł, od 1 lipca br. może to być od 3400 do 4700 zł.
Propozycję nowego wynagrodzenia wójta przedstawiła skarbnik Wiesława Dąbrowska: zasadnicze 4.700 zł (dotychczasowe -5.700 zł) , dodatek funkcyjny – 1.900 zł (dotychczasowe – 1.700 zł), za wysługę lat (20%) zasadniczego) – 940 zł (dotychczasowy – 1.140 zł), dodatek specjalny (35%) – 2.640 zł (dotychczas – 2.590 zł), łącznie 10.180 zł brutto (dotychczasowy – w sumie 11.130 zł brutto). Podsumowując wynagrodzenie będzie mniejsze o 950 zł brutto.
Radni zagłosowali 12:1, a więc zatwierdzili nowe wynagrodzenie wójta, obowiązujące od 1 lipca br. w wyniku czego wójt Tadeusz Michalik otrzymywać będzie wynagrodzenie mniejsze, ale w wysokości 10.180 zł brutto.
/oprac. J.Cz./

 

2 831 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski otrzymał absolutorium z wykonania budżetu za 2017 r.

Podczas ostatniej sesji, która odbyła się 27 czerwca 2018 r. w gościnnych progach łochowskiego LO, radni Rady Miejskiej podejmowali jedną...

Zamknij