ggg
ggg ggg

Wójt Wiesław Przybylski z absolutorium

Sierpniowa sesja Rady Gminy Brańszczyk przez cały czas trwania obrad radnych zmierzała do jednego i najważniejszego dla wójta Wiesława Przybylskiego kierunku – uzyskania absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły 2019 rok. Po przedstawieniu stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy (pozytywnej), opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej (pozytywnej) radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe (większością głosów) i udzielili absolutorium wójtowi również większością głosów.

W dniu 1 czerwca 2020 roku wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brańszczyk z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Brańszczyk z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2019 rok. Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu: sprawozdania finansowego za 2019 r., sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2019 r. wraz z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o tym sprawozdaniu, informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2019 r. i wniosła o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium z tego tytułu. Skład Orzekający po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brańszczyk, a także opinią Nr Os.156.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Brańszczyk sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2019 r., wydał pozytywną opinię. W związku z tym, na sesji Rady Gminy Brańszczyk w dniu 5 sierpnia 2020 r. został postawiony wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi Wiesławowi Przybylskiemu.
Uchwała została podjęta: 9 glosami – za, 5 głosami przeciw i przy 1 głosie wstrzymującym się. Tak, więc głosami większości radnych, wójt Wiesław Przybylski uzyskał absolutorium.
Za udzieleniem absolutorium zagłosowali radni: Bogdan Czarnecki, Jan Domalewski, Tadeusz Kruszewski, Andrzej Kukwa, Jadwiga Stoszewska, Paweł Szydlik, Jadwiga Uchal, Ewa Wielgolaska i Hanna Zagożdżon.
Przeciw głosowali radni: Adam Błoński, Tomasz Bralewski, Piotr Deptuła, Anna Nasiadka i Andrzej Skłucki. Wstrzymał się radny Sławomir Gałązka.
Przed udzieleniem absolutorium radni przegłosowali uchwalę dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. Uchwałę przyjęto większością głosów: 11 radnych zagłosowała – za, 4 – przeciw.
Po raz pierwszy w Gminie Brańszczyk procedura zatwierdzenia sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium, została poprzedzona przedstawieniem Raportu o Stanie Gminy Brańszczyk oraz dyskusją przeprowadzoną przez radnych i z udziałem mieszkańców. Do dyskusji zgłosiła się 1 mieszkanka gminy Brańszczyk – Jolanta Rosińska, która spełniła warunki zgłoszenia i w związku z tym wypowiedziała się na tematy jej zdaniem do poprawy. Ustawodawca wprowadził nowe narzędzie ustanawiające dodatkowy nadzór na działalnością samorządów i uzyskaniem przez to większej kontroli społeczności lokalnej. Efektem tego (po publicznej debacie), stała się konieczność uzyskania przez władze samorządu, w tym przypadku przez wójta – wotum zaufania. W Radzie Gminy Brańszczyk bezwzględna większość wynosi 8 głosów ,,za”. Wójt Wiesław Przybylski otrzymał głosów – 7. Po dyskusji poświęconej przedstawionemu raportowi oraz innym działaniom, jak się okazuje nieakceptowanym przez część radnych, wynik głosowania: 7 – za, 7 – przeciw, 1 wstrzymujący się, zdecydował, że wójt Przybylski nie otrzymał wotum zaufania. Za wotum zaufania zagłosowali: Bogdan Czarnecki, Tomasz Kruszewski, Andrzej Kukwa, Jadwiga Stoszewska, Jadwiga Uchal, Ewa Wielgolaska, Hanna Zagożdżon. Przeciw zagłosowali: Adam Błoński, Tomasz Bralewski, Piotr Deptuła, Sławomir Gałązka, Anna Nasiadka, Andrzej Skłucki i Paweł Szydlik. Od głosu wstrzymał się Jan Domalewski.
Dyskusja po zaprezentowaniu Raportu o Stanie Gminy podczas sesji w dniu 5 sierpnia, była długa i dotykała wielu spraw niepodanych lub niedokładnie przedstawionych w dokumencie przygotowanym przez jednostki gminy i zatwierdzonym przez wójta. Wójt Wiesław Przybylski tłumaczył to brakiem możliwości zweryfikowania danych przekazanych do raportu przez pracowników. Zapewnił, że sprawy wyjaśni i błędy zostaną skorygowane, a kolejny raport będzie lepszy.
Jednak raport poruszył wiele kwestii i był niewątpliwie prezentacją tego, co działo się w gminie Brańszczyk. O pozytywnej pracy wójta Wiesława Przybylskiego i urzędu mogły świadczyć przedstawione w raporcie dane i wizualizacje.
Gmina w 2019 r. uzyskała dochody w wysokości 41 mln 402 tys. 806 zł 28 gr., a jej wydatki wyniosły – 42 mln 900 tys. 434 zł 96 gr. Z tej sumy na inwestycje przeznaczono – 7 mln 126 tys. zł.
Budżet Gminy za 2019 r. zamknął się deficytem w kwocie 1.497.628,68 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 2.768.038,72 zł, co jest spowodowane niższą realizacją wydatków. W 2019 roku Gmina Brańszczyk nie zaciągała pożyczek i kredytów. Dochody zrealizowano w wysokości 41.402.806,28 zł (tj. 99,2 % planu), były one wyższe w stosunku do roku 2018 o 12,4 %, w tym dochody podatkowe wykonano w kwocie 10.429.173,86 zł – 98,4 % planu, wzrost wykonania w stosunku do roku 2018 o 7,4 %. W 2019 r. Gmina spłaciła 1.849.819,49 zł rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami.
Jak podkreślał wójt plan inwestycyjny w 2019 r. był dosyć duży i został wykonany w 99,09%. W sumie zrealizowano 27 inwestycji takich jak: plac do rekreacji w pobliżu kościoła w m. Poręba (całkowite koszty obejmujące roboty budowlane, pełnienie nadzoru inwestorskiego i obsługa geodezyjna wyniosły 589 323 70 zł), wykonanie remontu i adaptacja pomieszczeń na pierwszym piętrze w budynku komunalnego przy ulica Jana Pawła II 50 (ośrodek zdrowia) z przeznaczeniem dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za kwotę 87 441 66 zł, utylizacja azbestu na terenie Gminy Brańszczyk (za kwotę całkowitą 34 832 70 w tym dotacja z WFOŚiGW 17 415 00 zł), remont ogrodzenia przy placu zabaw w Dalekim –Tartak, remont dachu na budynku komunalnym w Brańszczyku (koszt remontu 38 517 81 zł), budowa kanału tłocznego kanalizacji w m. Białebłoto Stara Wieś, instalacja fotowoltaiczna na ZPO Brańszczyk, wykonanie trzech projektów rozbudowy sieci w Brańszczyku o długości blisko 3 km w ulicach Nakieł, Ciepła, Retmańska, Pogodna, Rumiankowa, Grzybowa itd. (kwota wydatków – 118 816 70 zł), wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Trzciance za kwotę 38 499 00 zł, wykonanie instalacji klimatyzacji w Urzędzie Gminy w Brańszczyku (koszt 70 171 50 zł), po przejęciu lokalu od Poczty Polskiej w Brańszczyku przeprowadzenie remontu na potrzeby nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji (koszt 40 278 96 zł), wykonanie utwardzenia i ustawienie wiaty przystankowej przy drodze wojewódzkiej w Dudowiźnie (za kwotę 16327,67 zł), wykonanie przydomowych przepompowni ścieków w Brańszczyku, Porębie i Turzynie (kwota 132864,70 zł), wybudowanie nowego odcinka oświetlenia ulicznego w Brańszczyku na ul. Nakieł (kwota 110 135,04 zł), przebudowanie drogi powiatowej nr 4403 W na odcinku od wiaduktu Turzyn Zakręzie do skrzyżowania z ul. Chopina w Brańszczyku ETAP I, itd.
Spore wrażenie robiły zakupy poczynione celem lepszego i skuteczniejszego działania Zakładu Gospodarki Komunalnej pod kierownictwem Waldemara Zioła powołanego na to stanowisko w roku 2019, a były to: samochód ciężarowy wraz z osprzętem do zimowego utrzymania dróg, pług + piaskarka, samochód dostawczy 7-osobowy, skrzyniowy z plandeką, mini ciągnik ARBOS z pługiem, posypywarką i zamiatarką do zimowego i letniego utrzymania chodników, parkingów i placów gminnych – nowy, posypywarka SAHARA do ciągnika ZETOR – nowa, dwie kosy spalinowe i rębak do gałęzi HECHT.
Omawiano również: stan i finansowanie oświaty (mniejsza liczba dzieci powoduje mniejszą subwencję), kwestię gospodarki odpadami, sprawę przeznaczenia lokalu na posterunek policji, który jednak w tej lokalizacji nie spełnia warunków i wielu innych spraw, które spotkały się krytyką radnych, ale też na bieżąco były wyjaśniane przez wójta.
Jak wyjaśniał niektóre z wątpliwości radnych wójt Wiesław Przybylski gmina się rozwija i pozyskują coraz więcej środków z zewnątrz np. przygotowują kolejne wnioski na termomodernizację szkół, aby obniżyć koszty działania placówek. Można odnieść wrażenie, że nieudzielenie wotum zaufania było jednak krzywdzące dla wójta Brańszczyka
„Nie szczędzę sił w dbaniu o wspólne dobro.” – zaznaczył Wiesław Przybylski podczas jednej ze swoich wypowiedzi. Wykazywał wielką pokorę i wolę naprawienia wielu rzeczy.
Co prawda, budżet roku 2019 był pierwszym w całości prowadzonym przez nowego wójta, ale też wiążącym się z wieloma zmianami w gminie. Właśnie sprawy zmian i jak to nazywali radni – karuzele kadrowe, sprawiały wiele kłopotów w pracy gminy, ale zdaniem wójta były konieczne i spowodowały wiele z krytykowanych przez niektórych radnych, błędów.
Zmiany kadrowe rzeczywiście stały się wyzwaniem i jak wyliczał Wójt: 9 osób odeszło na emeryturę, 1 osoba złożyła wypowiedzenie, 1 osoba otrzymała wypowiedzenie, 1 osobę odwołano z pełnionej funkcji, 2 osoby na własną prośbę zostały przeniesione do innych jednostek, 1 osobie zakończyła się umowa na czas określony. Funkcję zastępców wójta pełnili: Marek Zdziarstek i Elżbieta Paziewska, która przed objęciem stanowiska była sekretarzem gminy, a stanowisko skarbnika po Pani Ewie Mróz, objęła Małgorzata Zielonka. Zmienili się również dyrektorzy w Centrum Kultury i Zakładzie Gospodarki Komunalnej. Niestety, jak wynikało z wypowiedzi radnych i samego wójta negatywnie odbił się konflikt związany ze zmianą: skarbnika i sekretarza. Nieporozumienia i sprawy sądowe nie sprzyjają współpracy i zgodzie, ale też nie wszyscy potrafili pogodzić się ze zmianą szefa.
– ,,Nie da się wszystkiego zrobić dobrze, człowiek popełnia błędy, ale sporo się już nauczyłem, myślę, że będzie już tylko lepiej.” – podsumował swą wypowiedź wójt Wiesław Przybylski. Stanął również na wysokości zadania i publicznie przeprosił obie Panie: byłą skarbnik Ewę Mróz i byłą sekretarz Danutę Chmielewską .
Przewodnicząca Ewa Wielgolaska tonowała atmosferę: – ,,Oczywiście, nie wszystko było dobre. Ale nasze spotkanie znów oscyluje wokół spraw osobowych i personalnych. Może nie wszystko wyglądało, jak powinno, jeśli chodzi o żegnanie się z pracownikami, ale nie możemy do tego ciągle wracać”.
Już wcześniej zwracała uwagę radnym, że należałoby się skupić na pracy, a nie na poszczególnych kwestiach… Jeśli radni chcą zabrać głos, to merytorycznie!
Pani przewodnicząca i wójt Brańszczyka podziękowali byłym pracownicom za pracę na rzecz samorządu. Wójt w ramach przeprosin wręczył kwiaty Paniom: Ewie Mróz i Danucie Chmielewskiej.
W trakcie sesji część radnych wystąpiła z podziękowaniami. Radna Jadwiga Stoszewska postulowała, że powinni wspierać wójta i podziękować za tak wiele nowych projektów i planów. Hanna Zagożdżon – radna z Trzcianki podziękowała za inwestycje, które są w tej chwili wykonywane w tej miejscowości i zwracała uwagę, że bardzo dużo miejscowości w gminie się rozwija.
Narracja radnych szczególnie zaangażowanych w przedstawianie błędów i krytykę wójta Wiesława Przybylskiego pod koniec Rady i w wyniku udzielenia absolutorium znacznie złagodniała i jak apelował radny Andrzej Skłucki należy wyciągnąć wnioski po tej sesji, a współpraca wójta z radnymi będzie się układała dobrze i będą z tego owoce.
Należy odnotować, że wójt Wiesław Przybylski po głosowaniu podkreślił: „Bardzo dziękuję za udzielenie absolutorium, kredyt zaufania na kolejny rok. Dołożę starań, żeby było lepiej, także, jeśli chodzi o wotum zaufania. Trudna to była chwila dla mnie, ale przyjmuję ją z pokorą”.
/J.Cz./

848 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
,,Lato w Parku”

W niedzielę 9.08.2020 miało miejsce oficjalne podsumowanie plenerów rzeźbiarskich organizowanych przez Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie. Ostatnie prace...

Zamknij