ggg ggg

W poniedziałek, 24 czerwca odbyła się dziewiąta sesja Rady Miejskiej w Wołominie, w trakcie której burmistrz Elżbieta Radwan otrzymała pierwsze w historii wotum zaufania, a także pierwsze od lat absolutorium.

W poniedziałek, 24 czerwca odbyła się dziewiąta sesja Rady Miejskiej w Wołominie, w trakcie której burmistrz Elżbieta Radwan otrzymała pierwsze w historii wotum zaufania, a także pierwsze od lat absolutorium.

Pani Burmistrz Elżbieta Radwan może mieć słuszne powody do satysfakcji. Co prawda, na pierwsze w tej kadencji a zarazem pierwsze od lat absolutorium trzeba było ciężko zapracować, niemniej wyczuwalnie zmienił się klimat w Radzie Miejskiej.
Wołomińscy radni obecnej kadencji starają się skupić na merytorycznej dyskusji i rozważeniu wszelkich argumentów, a nie tworzyć zamieszanie wokół głosowania absolutoryjnego, jak miało to miejsce w poprzednich trzech latach.
Podczas ubiegłotygodniowych obrad, burmistrz Elżbieta Radwan, otrzymała pierwsze wotum zaufania 11 głosami „za”, przy 1 głosie sprzeciwu i 4 głosach „wstrzymujących się”.
W kolejnych głosowaniach, dotyczących zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2018 rok oraz absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu było trudniej, a wątpliwości radnych pogłębiła z pewnością negatywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2018 rok.
Jak wskazano, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w uchwale nr Wa.162.2019 z dn. 25 IV 2019 r. ustalił, iż: „wykonane na dzień 31 grudnia 2018 r. wydatki bieżące były niższe od wykonanych dochodów bieżących powiększonych o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Zatem spełniony został wymóg określony przepisami art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Uchwalony przez Radę Miejską w Wołominie budżet Gminy na 2018 rok, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał plan dochodów w wysokości 226.039.367,00 zł. Dochody Gminy zrealizowano w kwocie 217.045.826,16 zł, co stanowi 96,02% planu, w tym dochody bieżące w 99,87%, zaś majątkowe tylko w 15,06% (plan- 10.255.251,00 zł, wykonanie- 1.544.334,04 zł).
Niska realizacja dochodów majątkowych wynika głównie z wykonania ,,Wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości’’ tylko w 3,45 % – w rozdziale 70005 ,,Gospodarka gruntami i nieruchomościami’’ (plan 4.777.812,00 zł; wykonanie 164.910,94 zł). Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 92.500.00,00 zł, co stanowi 42,62% wykonanych dochodów ogółem. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Należności wymagalne Gminy Wołomin wyniosły 10.439.606,95 zł, co stanowi 4,62% wykonanych dochodów. (W sprawozdaniu opisowym wymieniono poszczególne pozycje zaległości oraz przedstawiono działania zmierzające do ściągnięcia należnych Gminie środków z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych opłat). Uchwalony przez Radę Miejską budżet łącznie z dokonanymi w ciągu roku zmianami przewidywał plan wydatków w wysokości 245.461.137,00 zł. Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 237.960.803,15 zł co stanowi 96,94 % planu, z tego: wydatki bieżące zrealizowane zostały na poziomie 96,67 % planu po zmianach, zaś wydatki majątkowe zrealizowane zostały na poziomie 98,75 % planu po zmianach.
(W sprawozdaniu organ wykonawczy wskazał przyczyny niepełnej realizacji niektórych zadań). Wynik budżetu za 2018 rok zamknął się deficytem w kwocie 20.914.976,99 zł przy planowanym deficycie w kwocie 19.421.770,00 zł.
Wg sprawozdania Rb-NDS za okres od początku roku do 31 grudnia 2018r. wynik budżetu po stronie wykonania stanowi deficyt w kwocie 20.914.976,99 zł. Natomiast wg danych uzupełniających do tego sprawozdania, finansowanie deficytu po stronie wykonania stanowi kwotę 19.007.307,10 zł; w tym finansowanie kredytami i pożyczkami wynosi 18.500.000,00 zł oraz wolnymi środkami 507.307,10 zł. W wyjaśnieniach do sprawozdania Rb-NDS wskazano, że: „Finansowanie, czyli przychody minus rozchody jest kwotą niższą od kwoty deficytu, ponieważ część wydatków została pokryta ze środków subwencji oświatowej, która wpłynęła na rachunek Gminy Wołomin w grudniu 2018 roku na styczeń 2019 roku’’.
Z powyższego wynika, że deficyt budżetu nie został sfinansowany tylko źródłami zaplanowanymi w budżecie, czyli kredytami i pożyczkami oraz wolnymi środkami, lecz również innymi źródłami, tj. subwencją oświatową przeznaczoną na styczeń roku następnego, co stanowi naruszenie art. 217 ust. 2 pkt. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Ponadto wydatkowanie w grudniu części subwencji oświatowej przeznaczonej na styczeń roku następnego narusza również art. 211 ust.1 w związku z art. 44 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
Z istoty budżetu, który jest rocznym planem finansowym, wynikają uprawnienia do dysponowania środkami w roku, którego dotyczą. Część subwencji oświatowej dotycząca stycznia, mimo że wpływa na konto jednostki samorządowej w grudniu roku poprzedniego jest zaplanowanym dochodem roku przyszłego i powinna pokrywać wydatki roku następnego. Do momentu rozpoczęcia roku, którego dotyczy, powinna być zaewidencjonowana na koncie rozliczeń międzyokresowych, a gospodarowanie przekazanymi środkami następuje na podstawie uchwały budżetowej. Wcześniejsze wydatkowanie środków stanowi nie tylko naruszenie w/w przepisów ustawy o finansach publicznych, ale także wypełnia znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.z 2018r. poz.1458 z późn. zm.).
W ocenie Składu Orzekającego zrealizowanie Budżetu Miasta za 2018 z wynikiem będącym deficytem wyższym od zaplanowanego o prawie 1,5 mln zł nie może uzyskać pozytywnej opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Ponadto Skład Orzekający zauważa, że po stronie wydatków plan w rozdziale 75011,,Urzędy Wojewódzkie’’ wynosi 512.603,00 zł, zaś wykonanie – 748.205,46 zł, tj.- 145,96%. Podobna sytuacja miała miejsce w roku 2016 oraz 2017. W sprawozdaniu rocznym wskazano, że cyt.: ,,Suma wydatków wykonanych w rozdziale 75011 przekracza kwotę transz dotacji w tym rozdziale, ponieważ faktyczne wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 745.193,46 zł, a kwota otrzymanych środków wynosi 509.589,48 zł i jest mniejsza o kwotę 235.603,98 zł. Otrzymane środki finansowe z dotacji nie pokryły w pełni zrealizowanych wydatków, pozostała wydatkowana kwota musiała zostać pokryta tymczasowo ze środków finansowych gminy Wołomin’’. Mając na względzie powyższe, Skład Orzekający wskazuje na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 września 2015 roku (sygn. akt II GSK 2218/14), zgodnie z którym cyt. ,,Niewywiązanie się przez wojewodę z obowiązku zapewnienia jednostce samorządu terytorialnego środków finansowych (dotacji) w wysokości umożliwiającej pełne i terminowe wykonanie przez nią zleconych zadań stanowi podstawę do ubiegania się o te środki na drodze postępowania sądowego (art.49 ust.6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego). Tym samym nie ma podstaw, aby omawiane zadania jednostka samorządu terytorialnego finansowała z własnego budżetu, choćby tymczasowo. Wymagana jest tutaj przejrzystość w zakresie wydatkowania środków publicznych. Z własnego budżetu jednostka samorządu terytorialnego finansuje tylko zadania wchodzące w zakres ustawowo określonych jej zadań własnych (…)”.
Wskazać należy, że wydając niniejszą opinię Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dokonał oceny sprawozdania pod względem kryterium jego zgodności z prawem, natomiast ocena działań organu wykonawczego w zakresie stopnia realizacji budżetu Gminy Wołomin za 2018 oraz gospodarności i celowości przy wykonywaniu budżetu należy do Rady Miejskiej.
Warto podkreślić, że pomimo negatywnej opinii RIO, burmistrz Elżbieta Radwan otrzymała pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, która wydała wniosek o udzielenie absolutorium, a ten z kolei, otrzymał pozytywną opinię RIO w Warszawie. Tym samym, podczas ubiegłotygodniowej sesji, wołomińscy radni po dyskusji, 11 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw”, podjęli uchwałę ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2018 rok.
Następnie, również 11 głosami „za” przy 8 głosach „sprzeciwu” przyjęto uchwałę ws. udzielenia burmistrz Elżbiecie Radwan absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2018 rok.
– Bronią się działania i efekty, nie obietnice i plany. Wykonaliśmy plan budżetowy, który miał u swoich fundamentów jeden cel – poprawę jakości życia mieszkańców. Wszystko, co robimy w Gminie Wołomin, robimy dla Was – to istota i sens naszej pracy. Udzielone absolutorium jest potwierdzeniem skuteczności naszych działań. Dziękuję za okazane zaufanie. Ta decyzja jest dla mnie z jednej strony potwierdzeniem słuszności obranej drogi, a z drugiej – wielkim zobowiązaniem. Dziękuję za merytoryczne, oparte na argumentach podejście do głosowania. Przed nami dużo pracy, ale wierzę, że dialog, zaangażowanie i wypracowywanie kompromisów pozwolą cieszyć się kolejnymi, dobrymi rezultatami – napisała tuż po głosowaniu na swoim profilu na fb burmistrz Elżbieta Radwan, jednocześnie dziękując swoim współpracownikom za dotychczasową współpracę.
W imieniu redakcji, gratulujemy Pani Burmistrz otrzymanego wotum zaufania i absolutorium.

/opr. KW/

517 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Upragnione wakacje po wyjątkowym roku szkolnym

W środę, 19 czerwca br. w Szkole Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. M. Pisarka w Radzyminie, miała miejsce uroczystość...

Zamknij