ggg ggg

VII Sesja Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

W dniu 3 czerwca 2019 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się VII sesja Rady Powiatu.

W pierwszym punkcie obrad Radni przyjęli protokół z Sesji Rady Powiatu odbytej w dniu 11 kwietnia 2019 r., a następnie podjęli następujące uchwały:
• w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2018 dla powiatu ostrowskiego,
• w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego powiatu ostrowskiego za 2018 rok,
• w sprawie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu ostrowskiego za 2018 rok,
• w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu ostrowskiego,
• w sprawie informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu ostrowskiego w 2018 roku,
• zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok,
• zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2019-2028,
• w sprawie wezwania do uzupełnienia podania.
Ponadto Radni przyjęli poprzez aklamację:
• informację z realizacji powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego pn. „Razem bezpieczniej – powiat ostrowski”,
• informację o realizacji w roku 2018 Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Ostrowskiego na lata 2016-2022,
• informację z realizacji Powiatowego Programu Działania Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostrowskim w roku 2018,
• informację o realizacji w roku 2018 Programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie ostrowskim na lata 2018 – 2020,
• informację o realizacji w 2018 r. Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Ostrowskim na lata 2016-2022,
• informację z realizacji za rok 2018 Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022,
• sprawozdanie z realizacji „Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2016-2022” w roku 2018,
• sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Jednym z ostatnich punktów obrad sesji było omówienie sytuacji Sceny Kotłownia, która jest prowadzona przez Ostrowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Oświatowych „OTIKO”. Głos w tej sprawie zabrał Radny Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Pan Rafał Swaczyna, który jest jednocześnie członkiem Zarządu Stowarzyszenia, Pan Krzysztof Swaczyna Prezes Stowarzyszenia, rodzice młodzieży działającej w Teatrze „Scena Kotłownia” oraz przedstawiciel aktorów „Sceny Kotłownia”. Wyrazili swój niepokój związany z wypowiedzeniem z przyczyn obiektywnych, umowy użyczenia lokalu w Bursie Szkolnej w Ostrowi Mazowieckiej, gdzie Scena Kotłownia prowadzi swoją działalność. W odpowiedzi Starosta zapewnił zebranych o zdecydowanym poparciu przez Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej działalności Teatru jednak podkreślił, iż z powodu złego stanu technicznego pomieszczeń, konieczny jest remont generalny. W związku z tym Scena Kotłownia musi opuścić lokal w Bursie, aby możliwe było przeprowadzenie prac remontowych.
Biorąc powyższe pod uwagę Rada Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej podjęła stanowisko w sprawie Sceny Kotłownia, w którym zobowiązała Zarząd Powiatu do ochrony dorobku artystycznego Teatru „Scena Kotłownia” działającego przy Ostrowskim Towarzystwie Inicjatyw Kulturalno – Oświatowym w Ostrowi Mazowieckiej.
Podczas sesji radni poruszyli także sprawę powołania na stanowisko nowego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej. Odpowiedzi udzielił Starosta Ostrowski Pan Zbigniew Chrupek.
/Info/

360 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Podziękowanie dla byłych sołtysów

W dniu 29.05.2019 r., na sesji Rady Gminy Andrzejewo nastąpiło podziękowanie sześciu sołtysom, którzy zakończyli w tym roku swoją wieloletnią...

Zamknij