ggg ggg ggg ggg

Sukces burmistrza i całego zespołu (26.06.2012)

Jednym z ważniejszych tematów ostatnich obrad rady miasta Ząbki było przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu miasta i przyznanie absolutorium dla burmistrza Roberta Perkowskiego. Po dogłębnej analizie radni znakomitą większością głosów pozytywnie ocenili pracę włodarza Ząbek w 2011 roku.

Zgodnie z procedurami sprawozdanie finansowe przygotowane przez ząbkowskich urzędników oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa, a następnie poszczególne komisje rady. Wszelkie opinie okazały się przychylne dla zarządu z burmistrzem Robertem Perkowskim na czele. Przed ostatecznym głosowaniem radni jeszcze raz mogli zapoznać się z budżetem na 2011 rok. Przedstawieniu rocznych dochodów i wydatków miasta służyła omówiona szczegółowo przez skarbnik gminy Elżbietę Żmijewską prezentacja, z której wynikało jasno, że ubiegły rok był dla miasta, mówiąc kolokwialnie, całkiem niezły. Wystarczy przyjrzeć się liczbom.

Wpłynęło do miejskiej kasy…
Pod koniec 2010 roku planowano, że do miejskiej skarbonki w 2011 roku wpłynie 98 897 000 zł. Tymczasem dochody Ząbek przekroczyły 101 441 389 zł, co dało 103% planu. Kwota ta jest o ponad 12 162 000zł większa, niż w roku 2010. W 2011 roku znakomitą większość wszystkich dochodów miasta, bo aż 63% stanowiły dochody własne, czyli pieniądze pochodzące z podatków, opłat lokalnych i PIT-ów. Z tego źródła Ząbki zgromadziły 63 976 000zł.Spory zastrzyk gotówki, bo 22% budżetu, to dotacje, m.in. te na świadczenia z opieki społecznej, ale również środki otrzymane z Unii Europejskiej na realizację inwestycji. Z programów unijnych w 2011 r. Ząbki otrzymały 15 818 000 zł. Subwencje na wydatki oświatowe stanowiły 15% rocznych dochodów. Kolejnym, istotnym źródłem dochodów gminy jest podatek od nieruchomości. Z tego tytułu Ząbki zarobiły w 2011 roku 8 813 000zł. Miejską kasę wzbogaca także podatek od czynności cywilnoprawnych. Warto zaznaczyć, że gmina nie ma żadnego wpływu na wysokość tych dochodów, będących odzwierciedleniem sytuacji krajowej gospodarki. Niestety w tym punkcie zanotowano spadek. W 2011 budżet gminy został zasilony kwotą 2 285 837 zł z tytułu tego podatku. Niestety jest to o blisko pół miliona mniej, niż zaledwie rok wcześniej. Ząbki otrzymały też środki na zadania z zakresu administracji rządowej, jak np. świadczenia rodzinne, wybory do sejmu, spis powszechny, na aktualizację rejestrów wyborczych. Analizując dochody Ząbek z lat wcześniejszych nietrudno zauważyć, że w ciągu ostatnich 7 lat wpływy do budżetu rosną średnio o 8 000 000 zł rocznie. A większe wpływy oznaczają także zwiększone wydatki w tym choćby na inwestycje.

…i wydano z budżetu miasta.
W 2011 roku władzom Ząbek udało się jednak też nieco zaoszczędzić, ponieważ plan po stronie wydatków, który wynosił 104 543 000zł został zrealizowany w 96%, co oznacza, że z miejskiego budżetu wydano 100 483 000zł. Mówiąc językiem urzędowym, wydatki dzielą się na majątkowe i bieżące, czyli na inwestycje i środki przeznaczane na codzienne potrzeby. Prawie 37% wszystkich wydatków, czyli kwotę 36 995 000 zł, stanowiły wydatki majątkowe. Z kolei wydatki bieżące oscylowały w granicach 64 000 000 zł. Zawsze dużym zainteresowaniem cieszą się kwoty wydawane na inwestycje. W Ząbkach z roku na rok na ten cel przeznaczane są coraz większe sumy. Zmniejszają się natomiast wydatki bieżące. W 2011 roku na realizację inwestycji przeznaczono łącznie 37 000 000zł. Największą część, bo aż 26 000 000 zł pochłonęły remonty i budowa dróg. Kolejny poważnym wydatkiem okazała się budowa trybuny sportowej i basenu, na co w ubiegłym roku przeznaczono 9 146 000 zł. Pozostałe wydatki inwestycyjne zamknęły się w kwocie około 1 000 000 zł.
Biorąc jednak pod uwagę podział wydatków ze względu na grupy tematyczne, to oprócz budowy dróg, na transport i łączność wydano jeszcze 11 000 000 zł. Najwięcej pieniędzy zwykle przeznacza się w gminach na oświatę i edukację i tak też było w Ząbkach w ubiegłym roku, ponieważ te środki stanowiły 34% wszystkich wydatków i wyniosły około 33 000 000 zł.
Biorąc pod uwagę ogrom realizowanych inwestycji nie dało obejść się bez zadłużenia, które w porównaniu z innymi gminami także wypada całkiem dobrze. Na początku 2011 roku planowano deficyt w kwocie 5 645 000 zł, co miało być pokryte z kredytu i wolnych środków. Okazało się jednak, że 2011 rok zamknął się nadwyżka w kwocie blisko 1 000 000 zł. Zadłużenie miasta Ząbki na koniec 2011 roku wyniosło 26 984 000 zł i to stanowi 26,6%.

Sukces ma wielu ojców!
Podczas sesji rady miasta głosowano także nad udzieleniem absolutorium dla burmistrza miasta z tytułu wykonania budżetu. Komisja rewizyjna, która szczegółowo zapoznała się z tematem pozytywnie zaopiniowała uchwałę, a w głosowaniu nad uchwałą jedynie dwie osoby wstrzymały się od głosu, pozostali zaś opowiedzieli się za wnioskiem. Po raz kolejny burmistrz Ząbek otrzymał od radnych zielone światło do dalszych działań. Podczas swojego wystąpienia nawet nie próbował kryć zadowolenia z wyniku głosowania, lecz nie przypisał sukcesu wyłącznie sobie.
– Dziękuję wszystkim za tak pozytywną ocenę pracy, nie tylko mojej, ale tak naprawdę pracy całego urzędu, moich współpracowników, wszystkich tych osób, które przyczyniły się do realizacji budżetu zarówno po stronie dochodowej, jak i wydatkowej – powiedział burmistrz Robert Perkowski – Szczególne podziękowania chciałbym przekazać swoim najbliższym współpracownikom, mojemu zastępcy Arturowi Murawskiemu, pani skarbnik Elżbiecie Żmijewskiej i pani sekretarz Patrycji Żołnierzak. Samemu tak naprawdę nic by się tak dobrze nie udało, więc i ten sukces jest zasługą całego zespołu – podsumował.
Anna Sajnog

2 160 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Mieszkanki Słupna promowały Gminę Radzymin w spotkaniu z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej… (26.06.2012)

Z przyjemnością informujemy, że gmina Radzymin miała swoją reprezentację na ogólnopolskim XI Spotkaniu Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich, które odbyło...

Zamknij