ggg ggg ggg

Strażacy Ochotnicy z powiatu wołomińskiego: Zdecydowani w działaniu, Jednomyślni w głosowaniu… (13.12.2011)

W pierwszą niedzielę grudnia Radzymin stał się strażacką stolicą powiatu wołomińskiego. Tego dnia do Miasta Cudu nad Wisłą zjechali delegaci reprezentujący wszystkie zarządy gminne Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w naszym powiecie.


Głównym celem obrad odbywających się w sali posiedzeń gościnnej strażnicy OSP Radzymin było wyłonienie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP na nową kadencję.
Spotkanie rozpoczęło się od hymnu strażackiego „Rycerze Świętego Floriana”. Następnie, otwarcia zjazdu, przywitania zaproszonych gości oraz delegatów dokonał dotychczasowy prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wołominie dh Wiesław Gręda.
W pierwszym głosowaniu, niejako na rozgrzewkę, delegaci jednomyślnie opowiedzieli się za wyborem przewodniczącego obrad, którym mianowano dh Tomasza Żmijewskiego – prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Radzyminie. Wyrażono również zgodę na udział w pracach prezydium zjazdu: dh Antoniego Tarczyńskiego – prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP oraz Komendanta Powiatowego PSP w Wołominie st. bryg. Cezarego Pietrucha.


Po dopełnieniu pierwszych formalności przyszedł czas na najbardziej uroczysty akcent spotkania. Rangę zjazdu uświetniła ceremonia wręczenia odznaczeń dla najbardziej zasłużonych druhów. Złoty Znak Związku OSP RP otrzymał dh Grzegorz Mianowski z OSP Kuligów, zaś Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza dh Jacek Szymański z OSP Tłuszcz. Kolejnymi odznaczonymi, tym razem srebrnymi medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa” okazali się: dh Krzysztof Białek (OSP Tłuszcz) i dh Michał Walaśkiewicz (OSP Kozły). Prezes Wiesław Gręda wręczył również stosowną statuetką za wieloletnią pomoc ochotniczemu pożarnictwu. Otrzymał ją odznaczony wcześniej były burmistrz Tłuszcza Krzysztof Białek. Gratulujemy!


Kolejny punkt zjazdu stanowił wybór poszczególnych komisji, w skład których weszli następujący druhowie: Mandatowej – Stanisław Berliński, Dariusz Rawa i Wojciech Rakowski, Wyborczej – Artur Kacperczak, Krzysztof Matusiak i Apolinary Sadowski, oraz Uchwał i Wniosków – Franciszek Jankowski, Daniel Książek i Piotr Bereda. (Rzecz jasna składy wszystkich Komisji zostały zatwierdzone jednomyślnie).
W dalszej części zjazdu zebrani zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP za lata 2006-2011, które przedstawili: prezes Wiesław Gręda i Komendant Powiatowy Cezary Pietruch. Odczytano również sprawozdania Komisji Rewizyjnej, a następnie Mandatowej potwierdzające prawomocność zjazdu (warto nadmienić, że w obradach uczestniczyło 93 procent delegatów, co daje drugi wynik frekwencyjny wśród przeprowadzonych dotąd zjazdów powiatowych. Wyższa frekwencja była jedynie w pow. ostrowskim).


Szczegółowość zaprezentowanych danych najwyraźniej utwierdziła delegatów w przekonaniu, że Zarząd Powiatowy doskonale wywiązał się ze spoczywających na nim obowiązków. Z przedstawionymi liczbami i faktami nikt nie zamierzał dyskutować, a skoro dyskusja nie została podjęta Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił Uchwałę Nr 1 Zjazdu, w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi. Została przyjęta jednomyślnie, wobec czego Przewodniczący Komisji Wyborczej przystąpił do przedstawienia Uchwał w sprawie określenia nowego składu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Komisji Rewizyjnej oraz kandydatów na delegatów na Zjazd Wojewódzki. Również i one przyjęte zostały jednomyślnie!

Po zakończeniu przerwy niezbędnej dla ukonstytuowania się nowego Zarządu Powiatowego głos zabrał prezes Zarządu Wojewódzkiego dh Antoni Tarczyński, jednocześnie otwierając i przewodnicząc pierwszemu posiedzeniu naszego Zarządu Powiatowego. Jednomyślnie przyjęto porządek obrad w dwóch punktach: wybór Prezesa ZOP ZOSP RP w Wołominie, wybór prezydium Zarządu. Przyjęto sposób głosowania jako jawny oraz otwarta została lista na kandydatów na funkcję prezesa. (Jak można było się spodziewać, wpłynęła tylko jedna kandydatura, dotychczasowego prezesa dh Wiesława Grędy, który zgodził się kandydować). Został wybrany jednomyślnie.


Prezes Gręda podziękował delegatom za reelekcję, po czym zaproponował skład Prezydium nowego Zarządu: Wiceprezesi – Grzegorz Mianowski i Jacek Szymański, sekretarz – Edward Szymankiewicz, skarbnik – Tomasz Żmijewski, członkowie – Czesław Śmietański i Rafał Rozpara. Innych kandydatur nie zgłoszono. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę i zostali zaakceptowani (oczywiście jednomyślnie). Również jednomyślnie wybrano kandydata do składu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w osobie dh Wiesława Grędy.


A zatem w wyniku dokonanego wyboru, nowy Zarząd Oddziału Powiatowego na lata 2012-16 tworzą druhowie: Gręda Wiesław i Wimmer Zbigniew (Wołomin), Bereda Piotr i Mianowski Grzegorz (Dąbrówka), Szymankiewicz Edward i Żmijewski Tomasz (Radzymin), Szymański Jacek i Dąbrowski Eugeniusz (Tłuszcz), Betlejewski Edward (Ząbki), Łukijańczuk Zbigniew (Kobyłka), Rozpara Rafał (Jadów), Śmietański Czesław (Klembów), Winiarek Sławomir (Zielonka), Wronka Piotr (Strachówka), oraz dodatkowi członkowie: Komendant Powiatowy PSP w Wołominie st. bryg. Cezary Pietruch, wójt Strachówki Piotr Orzechowski, wójt Jadowa Dariusz Kokoszka. Komisję Rewizyjną tworzą druhowie: Franciszek Jankowski (Radzymin), Daniel Książek (Ząbki), Wojciech Rakowski (Klembów), Sylwester Sokołowski (Tłuszcz), Waldemar Gnaś (Jadów).


Natomiast delegatami na przyszłoroczny Zjazd Wojewódzki wybrano druhów: Grzegorza Mianowskiego (OSP Kuligów) i Tomasza Żmijewskiego (OSP Radzymin).
Oficjalną część zjazdu zakończyło przedstawienie Uchwały programowej na lata 2012-16. Następnie przyszedł czas na gratulacje i okolicznościowe przemówienia.
Jak z humorem zauważył przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego pan Paweł Solis, strażacka jednomyślność na obradach w Radzyminie każe nam się zastanowić, czy nie należałoby również do tego miasta przenieść sesji Rady Powiatu Wołomińskiego. – Wówczas udałoby się nam podejmować decyzje w ekspresowym tempie. Dwie godziny i po sesji – żartował przewodniczący.


W rzeczy samej, trudno przejść obojętnie nad ową strażacką jednomyślnością. Niewątpliwie bowiem stanowi ona najlepszy wyraz aprobaty dla pracy Zarządu Oddziału Powiatowego pod prezesurą druha Wiesława Grędy. Pracy w okresie trudnym kiedy powiat nawiedzały powodzie i wichury, a w samym tylko 2011 roku doszło już do ponad 2600 zdarzeń. Zaangażowani w ich likwidację strażacy uratowali mienie o wartości ponad 40 mln złotych.
Wydaje się, że te liczby dostatecznie przekonują o tym, iż nasz Oddział Powiatowy ZOSP RP w sile 44 jednostek OSP i 1475 czynnych strażaków ochotników, to odpowiednio zarządzana i prężnie działająca formacja. I choć jak przyznał sam dh Wiesław Gręda pracy jest jeszcze wiele, to jednak wszystko wydaje się zmierzać we właściwym kierunku.
Uznając słowa druha prezesa za dobrą wróżbę, dodajmy na zakończenie, iż ostatni punkt w programie Zjazdu, stanowiło spotkanie opłatkowe, w którym obok strażaków udział wzięli także zaproszeni goście. (Do już wymienionych dołączyli m.in. wójt Klembowa Kazimierz Rakowski, burmistrz Radzymina Zbigniew Piotrowski wraz z zastępcą Andrzejem Siarną oraz były burmistrz Ząbek Jerzy Boksznajder). Okolicznościową modlitwę odmówił dziekan radzymiński, ks. prałat Stanisław Kuć, po której wszyscy strażacy odśpiewali kolędę i podzielili się opłatkiem.
/opr. Edward Szymankiewicz,
Rafał S. Lewandowski/

4 840 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Mikołajki 2011 w Broku (13.12.2011)

W niedzielne popołudnie 11 grudnia, najmłodsi mieszkańcy gminy Brok mieli okazję spotkać się z Mikołajem. Przed miejski ratusz przybyło kilkaset...

Zamknij