ggg ggg ggg

Sesja z niespodzianką

5 lutego 2020 r. odbyła się XIII sesja Rady Miasta w Ostrowi Mazowieckiej i jak we wszystkich samorządach były ustawy podejmowane jednomyślnie lub też nie. Tak było również podczas tej sesji.

Jednym z punktów porządku obrad XIII sesji Rady Miasta, która odbyła się 5 lutego były zmiany w uchwale budżetowej na rok 2020. Dotyczą one zmian w planie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym: „Kościuszki – przebudowa”, „Łączna – budowa drogi”, „Budowa ciągów pieszo-rowerowych”, „Ciepła strona miasta” oraz „Modernizacja stadionu”. Była też zmiana w uchwale budżetowej zwiększająca plan dochodów i wydatków bieżących związanych z obsługą systemu gospodarowania odpadami (zwiększenie o kwotę: 2.015.000,00 zł) lub konieczność wniesienia należnych opłat – utworzenie spółdzielni socjalnej (zwiększenie o kwotę: 11.000,00 zł). Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie wysokości planowanego kredytu o kwotę 320.000 zł oraz zwiększenie planowanego deficytu budżetu do wysokości 29.009.396,00 zł. Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy radni obecni na sesji.
Kontrowersji nie wzbudziła też uchwała dotycząca współpracy Miasta z Powiatem. 20 głosami „za” (jeden radny był nieobecny) radni podjęli uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Ostrowskim na wspólne finansowanie zadania pod nazwą „Modernizacja stadionu miejskiego”. Pomoc finansowa zostanie przyjęta przez Miasto Ostrów Mazowiecka w wysokości 750 000 zł przez trzy kolejne lata tzn. 250 000 zł w każdym roku, począwszy od roku budżetowego 2021 r. Szczegółowe warunki przyjęcia i zasady rozliczenia przez Miasto Ostrów Mazowiecka pomocy finansowej zostaną określone w stosownym porozumieniu. Rada Miasta jednogłośnie wyraziła zgodę na przystąpienie Miasta Ostrów Mazowiecka do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020. Projekt jest finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W ubiegłym roku w edycji Budżetu Obywatelskiego zwyciężył m. in. projekt „Asystent osoby niepełnosprawnej”. Konkretną opieką zostało objęte kilka osób niepełnosprawnych. Projekt okazał się bardzo potrzebny. Dostaliśmy propozycję kontynuacji realizacji tego projektu w oparciu o środki rządowe. Postanowiliśmy skorzystać z tej propozycji, złożyliśmy wniosek i w tym roku cztery osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z pomocy osobistego asystenta – powiedziała podczas sesji dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej Dorota Ambroziak. Kolejna sprawa dotyczyła ławników i ich powołania. Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce wystąpił do Rady Miasta Ostrów Mazowiecka o przeprowadzenie wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2020-2023. Rada Miasta wybierać będzie jednego ławnika dla potrzeb Sądu Okręgowego w Ostrołęce. Termin zgłaszania kandydatów upłynął 31 stycznia 2020 roku. Zgłosił się tylko jeden kandydat. Wybory należy przeprowadzić do końca maja 2020 r. Rada Miasta jednogłośnie powołała zespół, który przedstawi opinię dotyczącą kandydata, w szczególności, czy spełnia on wymogi zawarte w ustawie. Skład zespołu: sędzia Iwona Długoborska (zgłoszona do pracy w zespole przez Prezesa Sądu Okręgowego w Ostrołęce), sekretarz Miasta Bożena Szostak oraz Izabela Rejniak kierownik Biura Rady (zgłoszone przez burmistrza Jerzego Bauera), radni Anna Krajewska i Waldemar Pałys (wytypowani przez Radę Miasta).
Kontrowersyjnym zaś punktem okazała się sprawa opłat za śmieci w 2020 r. a ściślej metoda naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W mieście z dniem 7 lutego br. kończy się po dwóch latach okres umowy na odbiór śmieci od mieszkańców. Państwo obserwując nieprawidłowości i przybywanie śmiecie wprowadziło nowe regulacje, które skutkują zmianą na wyższą stawkę opłat. System został urynkowiony, za odpady płacą wszyscy a ceny uzależnia się od segregowania odpadów. Zebrana kwota musi pokrywać koszty odbioru. Podlegamy też wcześniejszym ustaleniom dotyczące recyklingu, co też zmienia koszty, a brak dostosowania się powoduje naliczanie kar. Miasto pod koniec 2019 roku ogłosiło przetarg i wygrała go miejska spółka ZGK z ceną w wysokości -4 mln 860 tys. zł za rok. Jest jednak problem, bo koszty zagospodarowania śmieci w Ostrowi Mazowieckiej to około 5,4 mln zł. Trzeba tą kwotę zbilansować, bo brakować będzie ok. 2 mln zł, więc konieczne było ustalenie nowych opłat. Jako wyjście z sytuacji najbardziej uczciwe było powiązanie opłaty za śmieci z ilością pobieranej wody na mieszkańca. Wszyscy korzystają z wody, a opłatę nalicza się na podstawie deklaracji. Przy okazji ustalono, że w Ostrowi jest tylko 18,5 tysiąca ludzie, a nie 22 tysiące jak się liczy. Problem znikania ludzi jest obserwowany we wszystkich samorządach. Jednak każdy ma licznik wody i łatwo zweryfikować, jakie jest jej zużycie. Z wyliczeń wyszło, że zbilansuje się koszt odbioru śmiecie, jeśli zostanie naliczona mieszkańcom stawka 7 zł 50 gr za metr sześc. wody. Jeśli właściciel nieruchomości nie zbiera odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka wynosiłaby 15,00 zł za 1 m sześc. Zużytej wody.
Aby podpisać nową umowę na odbiór odpadów radni powinni uchwalić nowe stawki opłat. Niestety stawka ta oznacza wzrost opłat za śmieci. Po burzliwej debacie i zdecydowanej krytyce nowego rozwiązania niestety uchwały nie podjęto. 10 radnych było przeciw, 9 się wstrzymało, a tylko 1 radny był za. /J.Cz./

431 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
XIII Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek

Dnia 30 stycznia 2020 r. w Szkole Podstawowej im. 18 Dywizji Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie odbył się XIII Powiatowy...

Zamknij