ggg ggg
ggg ggg

SESJA Rady Miejskiej

31 stycznia w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. M. Sadzewiczowej po raz pierwszy w tym roku zebrali się łochowscy radni.

Na comiesięczną Sesję, przybyli też sołtysi, zaproszeni goście, mieszkańcy oraz  władze na czele z burmistrzem Robertem Gołaszewskim i starostą węgrowskim Krzysztofem Fedorczykiem. Na 56 Sesji Rady Miejskiej w Łochowie obecni byli także Marek Renik kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach, Maciej Górski radny Powiatu Wegrowskiego, Andrzej Styrczula Komendant Powiatowy Policji w Węgrowie, Małgorzata Łotarska wiceburmistrz, Maria Komuda skarbnik, Katarzyna Kulik sekretarz, Krzysztow Szulim dyrektor Centrum Usług Wspólnych, kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Łochów oraz młodzież trzecich klas gimnazjum w ramach zajęć praktycznych z samorządu terytorialnego.

Po przyjęciu porządku obrad głos zabrał Andrzej Styrczula Komendant Powiatowy Policji w Węgrowie, który poinformował zebranych o stanie zaawansowania prac nad powołaniem w najbliższym czasie w Łochowie całodobowej dyżurki: „Na dyżurce w Łochowie będzie czterech lub pięciu policjantów w zależności od tego, jak uda się to zorganizować. Służba będzie pełniona przez całą dobę. Będzie to profesjonalny zespół dyżurny. Nie zaburzy to w żaden sposób pracy komisariatu, ponieważ zostaliśmy zasileni etatami i podnosimy stan etatów w Łochowie (…) Pragnę podkreślić, że ogromnym wysiłkiem pana burmistrza i bardzo przemyślaną polityką kadrową Komendanta Wojewódzkiego zostało to doprowadzone do szczęśliwego finału.(…) W tej chwili trwa montaż różnych urządzeń i dobór ludzi. Nie będą to przypadkowi ludzie, muszą wykazać się dużym doświadczeniem i empatią. Będą to ludzie umiejący rozmawiać, negocjować i podejmować szybkie decyzje. Jest to bardzo odpowiedzialne stanowisko. Komendant wychodzi z jednostki i de facto dyżurny go zastępuje.”

Następnie burmistrz Łochowa przedstawił relację z podejmowanych decyzji i zarządzeń w okresie pomiędzy Sesjami. Jako kolejny głos zabrał starosta węgrowski Krzysztof Fedorczyk, który mówił o realizowanych i planowanych inwestycjach powiatu na terenie Gminy Łochów.

Radna Krystyna Kielan zabrała głos odnosząc się do uchwały budżetowej w sprawie zmiany wysokości środków przyznanych na bieżące utrzymanie dróg: „Są drogi gruntowe , które są nieprzejezdne. Radni z Komitetu Ziemi Łochowskiej jednym podniesieniem ręki pozbawili nas środków potrzebnych na utrzymanie dróg. Tak nie może być proszę Państwa, żeby ludzie, którzy mieszkają przy takich drogach, 70-cio i 80-cio latkowie, jeżeli coś się stanie, że będzie wezwana karetka pogotowia, to ona tam nie dojedzie. W tej chwili ludzie chcą dojechać na rehabilitację, ale nie mogą, bo tam samochód osobowy się zawiesza. Myślę, że musimy coś z tym zrobić, żeby na bieżące utrzymanie dróg w takiej gminie, jak nasza nie było środków. To tak łatwo zagłosować, ale teraz może znajdziecie pomysł, państwo radni, skąd te środki przesunąć, aby na wsiach ludzie żyli godnie”. W odpowiedzi przewodniczący Andrzej Suchenek zapewnił, że w przyszłości środki na utrzymanie dróg się znajdą.

W dalszej części punktu 5. porządku obrad „Wolne zapytania i wnioski” wystąpił pan Robert Zaliwski. Przeczytał i złożył na ręce burmistrza Łochowa pismo w formie pytań z protestem mieszkańców ul. Wyszkowskiej  przeciwko budowie wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu drogi krajowej 62. Poprosił, aby burmistrz udzielił na te pytania odpowiedzi i odczytał na kolejnej Sesji Rady Miejskiej.

Swoje wnioski dotyczące spraw bieżących zgłaszali również sami sołtysi. Głównie są to potrzeby utwardzenia dróg gruntowych i przywrócenia drożności rowów. Burmistrz Robert Gołaszewski w odpowiedzi przedstawił wszystkim zebranym działania, jakie w tej sprawie podejmuje  Urząd i podkreślił, że zdaje sobie sprawę z tego, że są to działania tylko doraźne. Mówił o tym, że obecne warunki pogodowe nie pozwalają na doprowadzenie tych dróg do zadowalającego stanu. Urząd robi wszystko, żeby wszystkie drogi były przejezdne.

Na pytanie wiceprzewodniczącego RM Jarosława Kokoszy, czy budowa przejścia podziemnego jest zagrożona, burmistrz odpowiedział: „… Sytuacja przejścia podziemnego w osi ulicy Żeromskiego wygląda następująco: Inwestor, czyli PKP PLK, wykonawca i nadzór inwestorski nie mogą się dogadać. Jak zakończą się te tarcia ? Ja nie wiem. Czas biegnie, PKP ma w planie, że to przejście podziemne ma być wybudowane do końca tego roku. Czy uda im się to zrealizować? Nie wiem. O wszystkich ustaleniach odnośnie tego projektu w miarę mojej wiedzy będę Państwa informował na bieżąco.”

 

Po przerwie ogłoszonej przez przewodniczącego RM w Łochowie Andrzeja Suchenka,  radni podjęli jednogłośnie następujące uchwały:

 • Uchwała Nr LVI/376/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów na lata 2018 – 2037.
 • Uchwała Nr LVI/377/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2018 r.
 • Uchwała Nr LVI/378/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
 • Uchwała Nr LVI/379/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu „Dębinka” w mieście Łochów.
 • Uchwała Nr LVI/380/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów dla działek nr ewid. 181/1, 181/2, 181/3, położonych w obrębie wsi Twarogi.
 • Uchwała Nr LVI/381/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 181/1, 181/2, 181/3, położonych w obrębie wsi Twarogi.
 • Uchwała Nr LVI/382/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Łochów do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.
 • Uchwała Nr LVI/383/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/232/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie określenia zasad wspólnej obsługi w ramach samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Łochowie”.
 • Uchwała Nr LVI/384/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
 • Uchwała Nr LVI/385/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą.
 • Uchwała Nr LVI/386/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym gruntem.
 • Uchwała Nr LVI/387/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie usytuowania na terenie gminy Łochów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Pełna relacja z 56 Sesji Rady Miejskiej w Łochowie na kanale YouTube użytkownika NaChłopskiRozum.pl

/Info/

550 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
I Zimowy Rajd Konny w Ostrowi Mazowieckiej

W środę, 7 lutego do Ostrowi Mazowieckiej zawitają uczestnicy I Zimowego Rajdu Konnego Szlakiem Powstań Narodowych. Głównym celem Rajdu jest...

Zamknij