ggg ggg ggg

SESJA GMINY ZABRODZIE

26 kwietnia 2018 r. odbyła się sesja Rady Gminy Zabrodzie.

Po otwarciu sesji, przedstawiono porządek obrad.
Następnie przyjęto protokóły z XLIV sesji i XLV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
Wysłuchano prawozdania przewodniczącego Rady i sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym, Radni wysłuchali informacji o stanach bezpieczeństwa pożarowego, weterynaryjnego, urbanistycznego na terenie Gminy Zabrodzie.
Podjęto uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie. A na koniec wysłuchano interpelacje radnych oraz odpowiedzi władz samorządowych na interpelacje.

Radni wyrazili zgodę na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na część powierzchni dachu
budynku urzędu gminy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy tj. IT4 Polska.

W sprawie: wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2018.
1. Zwiększa się wydatki bieżące: –
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 10 000 złotych na wkład własny na odbiór eternitu.
2. Zwiększa się wydatki inwestycyjne
w kwocie 30 000 złotych na Zadanie
Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Młynarze.
3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
w celu prawidłowej klasyfikacji.
GŁOSOWANIE 10-za, 0- przeciw,
0- wstrzymało się.
W sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2018-2023 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000 złotych, plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 24 037 384 złote. Zwiększa sie plan wydatków majątkowych o kwotę 30 000 złotych, plan wydatków majątkowych wynosi 2 903 500 złotych. Plan wydatków ogółem wynosi 26 940 884 złote.
Deficyt budżetu wynosi 2 035 000 złotych, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągnietych kredytów w kwocie 1 800 000 złotych oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 235 000 złotych.

Przychody:
– kredyt w kwocie 1 800 000 złotych,
– wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikajaca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 500 000 złotych.

Rozchody budżetu w kwocie 1 265 000 złotych.

GŁOSOWANIE 10-za, 0- przeciw, 0- wstrzymało się.

2 925 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
„Witaj Majowa jutrzenko…”

Modlitwa za Ojczyznę podczas Mszy Św. w Kościele pw. Niepokalanego Serca NMP w Łochowie pod przewodnictwem proboszcza parafii Łochów, Romana...

Zamknij