ggg ggg ggg

Różnorodna i owocna sesja, czyli jak w zgodzie oraz przyjaźni obradowali ostrowscy radni

22 kwietnia kolejna już ósma sesja przebiegła merytorycznie i bez zgrzytów. Tematy sesji były różnorodne od spraw związanych bezrobociem i opieką społeczną, poprzez działania promocyjne miasta, nowe inwestycje, ulice i ścieżkę rowerową na Podborzu.

Podczas tej sesji znalazł się czas na szczegółowe wysłuchanie sprawozdań z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy za 2014 r., na wyważoną dyskusję o bezrobociu w Ostrowi Mazowieckiej i podjętych nowych działaniach Ratusza dotyczących promocji miasta, przyciągnięcia inwestorów oraz gospodarczego rozwoju, czy zaproponowanej i przyjętej przez radnych autopoprawce burmistrza związanej z nowymi inwestycjami. Nieco złośliwie można by stwierdzić, że brak jednego z radnych przyczynił się do dobrej i mało konfliktowej atmosfery VIII sesji Rady Miasta. Radni mogli bez problemów wypytać się o różne sprawy, doprecyzować interesujący ich temat, a nawet podzielić się informacjami z burmistrzem Jerzym Bauerem lub innymi radnymi. Należy również pochwalić dobrze przygotowane sprawozdania poparte prezentacjami multimedialnymi.

 

dscf9731
Barbara Kędziora – kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprezentowała szczegółowe dane dot. działalności ośrodka za 2014 r. m.in. przedstawiła strukturę budżetu, który wyniósł 11 255 308 zł, z którego 20% to świadczenia społeczne (skorzystało 876 rodzin), 70% to świadczenia rodzinne (otrzymało 1795 rodzin), z funduszu alimentacyjnego skorzystała 334 osób. Wspieranych było 16 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, a miasto dofinansowało kwotą 70.522 zł). Dzięki III edycji prac społeczno – użytecznych stworzono miejsca pracy dla 16 osób (projekt w 60% finansowany przez Urząd Pracy). Wydano 263 Karty Rodziny dla 52 rodzin oraz 202 Karty dużej Rodziny dla 37 rodzin.
W trakcie dyskusji na sprawozdaniem radni dopytywali o największe problemy i co należy zrobić. Zdaniem Pani Kierownik bardzo dotkliwym problemem jest bezrobocie. Pozytywnym jest zmiana sposobu pracy Urzędu Pracy, ale też przydałoby się mieć środki, stworzyć bazę lokalową. Niepokojące jest to, że zasiłki celowe z 22 tys. zł w 2010 r. obecnie spadły do 5 tys. zł. Ubyło również podopiecznych bezrobotnych. Sytuacja etatowych pracowników w OPS to 1 etat pedagoga, nikt nie zgłosił się na etat logopedy i rehabilitanta. Wspomniano o tworzącym się w Komorowie Domu Pomocy Społecznej dla 60 osób oraz o niezbyt dobrych wynikach programu aktywizacji dla bezrobotnych. Skorzystało 62 osoby, ale pracę podjęło 26.

dscf9732
W kolejnym sprawozdaniu o działaniach Środowiskowego Domu Samopomocy mówiła kierownik Anna Katarzyna Kolasińska. Jest to placówka pobytu dziennego dla osób dorosłych z dysfunkcją fizyczną i psychiczną. W działaniach domu udział brało 47 osób, korzystając z wszelkich form integracji, przystosowywania do życia w społeczeństwie poprzez udział w spotkaniach, wyjazdach, turniejach, spektaklach, itp. Radni byli pełni podziwu dla wyników działalności placówki i wyrażali swoje uznanie Pani Kierownik za efekty. Burmistrz Jerzy Bauer podziękował obu Paniom podkreślając, że odpowiedzialność władzy i społeczeństwa cywilizowanego polega na tym, aby tym, którzy sobie nie radzą pomóc.
Wysłuchane informacje skierowały rozważania radnych na obszar działań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu w Ostrowi Mazowieckiej. W ubiegłym roku zarejestrowanych było 4969 osób, były też działania aktywizujące zawodowo: staże, szkolenia, roboty publiczne, prace interwencyjne. Z danych wynika, że 2359 osób wyrejestrowano, bo podjęły pracę. Jak stwierdził burmistrz gmina powinna stwarzać takie warunki gospodarcze, aby to przedsiębiorcy oferowali pracę. Rozwój lokalny możliwy jest tylko poprzez zdrową gospodarkę, dopływ kapitału. Przyznał, że realnie w Ostrowi Mazowieckiej jest ogromny problem bezrobocia. Ma też nadzieję, że niebawem organizowane Forum Gospodarcze da dobre efekty, wnioski wyciągnięte w trakcie rozmów i debaty być może pomogą poprawić koniunkturę gospodarczą.
Dyskutowano również sprawę zadłużenia mieszkańców TBS-u. Burmistrz wraz z zastępcą podjęli pewien projekt, aby sprawę rozwiązać. Burmistrz wydał zarządzenie na temat odpracowania tych długów, regulacji, sposobu rozliczania i kwalifikowania osób. Jak zapewniał wszystko przygotowują pod względem prawnym. Pani skarbnik potwierdziła możliwość rozliczania pracy zadłużonego. Radni zaś byli nieco sceptyczni, jeśli chodzi o podjęcie się jakiejkolwiek pracy przez większość osób zadłużonych. O niedobrej sytuacji wielu firm transportowych z Ostrowi w związku z wymogami o płacy minimalnej wprowadzonej przez Niemców mówił radny Wilczyński. Apelował o włączenie się samorządów, gdyż jego zdaniem Ostrowi grozi ubytek ok. 400 miejsc pracy, a już teraz część firm zawiesza działalność.
Nieco później na temat zainteresowania terenami w Ostrowi Mazowieckiej inwestorów wypowiadał się zastępca burmistrza Zbigniew Chrupek. Zapewnił, że możliwościami i terenem pod inwestycje interesują się inwestorzy zewnętrzni. Paradoksalnie dyskusja o budowie trasy S8 i S61 oraz węzła Podborze zwiększyła ilość pytających o tereny inwestycyjne. Miasto jednak nie dysponuje zbyt duża ilością takich terenów, ale deklaruje pomoc w pozyskiwaniu i kontaktach od właścicieli prywatnych. Jest możliwość po określeniu stanu terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych (problem ewentualnego skażenia gruntu) oraz negocjacjach z PKP stworzenia miejskiej strefy ekonomicznej. Wymaga to jednak środków zewnętrznych oraz wielu ustaleń.

dscf9729
Ciekawą prezentację przygotował naczelnik Wydziału Promocji Rafał Zęgota. Działania mają koncentrować się na trzech priorytetach: Komunikacja, Wizerunek, Rozwój. Promocja miasta obejmuje wiele działań, których głównym kierunkiem i celem jest tworzenie dobrej marki miasta Ostrów Mazowiecka. Działania kierowane zarówno do mieszkańców jak i na zewnątrz, polegać będą na przekazywaniu informacji o zaletach miasta, promocji gospodarczej, działaniach w sferze społeczno – kulturalnej, współpracy międzynarodowej. Omówił, co kryje się pod każdym z założeń. W komunikacji kluczowym narzędziem jest strona internetowa miasta www.ostrowmaz.pl oraz biuletyn Urzędu Miasta o nazwie „ostrowmaz.pl” oraz nowy kanał komunikacji, jakim jest profil miasta na Facebooku. Zamierzają współpracować z mediami lokalnymi i regionalnymi. Jest też możliwość kontaktowania się w formule „Napisz do burmistrza”, co służy także konsultacjom z mieszkańcami. Należy podkreślić, że radni zwracali się z gratulacjami za nowy numer biuletynu. Burmistrz Jerzy Bauer dziękował za dobre słowo, ale wspólnie uznali w Urzędzie, że należy skorygować formułę dotychczasową, która pod koniec kadencji była wyjątkowo wyborcza, deprecjonująca różne osoby. Zdaniem burmistrza należy zachować pewien umiar w autoprezentacji. Radni usłyszeli również propozycję zaistnienia w biuletynie i prezentacji po kolei wg alfabetu każdego z radnych obecnej kadencji. Naczelnik przedstawił szereg działań podjętych z powiatem ostrowskim np. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Szeroko też wspierane są inicjatywy lokalnych organizacji pozarządowych i niezrzeszonych grup lokalnych. Współpracują z kierownikami miejskich jednostek organizacyjnych, opracowanymi artykułami promując ich działania i organizując oprawę medialna przygotowanych przez nich imprez. Dobremu wizerunkowi służy nagłaśnianie działań i osiąganych sukcesów przez kluby sportowe i szkoły. Przygotowywane są materiały promocyjne z symboliką miasta m.in. plakaty imprez i wydarzeń, dyplomy, listy gratulacyjne i intencyjne, podziękowania, zaproszenia, itp.

dscf9740
Działania promocyjne sprzyjają również rozwojowi poprzez obsługę medialną zainicjowanego przez burmistrza Jerzego Bauera Ostrowskiego Forum Rozwoju, a także publikacji artykułów promocyjnych w mediach o zasięgu ogólnopolskim, gdzie wskazywane są walory miasta oraz współpraca z przedstawicielami mediów od szczebla lokalnego do ogólnopolskiego w zakresie przekazywania bieżących informacji z życia miasta, zmianami w prawie lokalnym, czy działalności poszczególnych jednostek. Promocja odpowiada za aktywne uczestnictwo przedstawicieli miasta w prestiżowej organizacji Związku Miast Polskich. W nowej kadencji podjęto też decyzję o wspólnych imprezach dla mieszkańców np. Sylwester, czy Spotkanie Noworoczne z udziałem burmistrza. Przygotowywane są dni Ostrowi Mazowieckiej zaplanowanych na 19 – 21 czerwca. Budżet Promocji Miasta na 2015 r. wynosi 234 669 zł i jak na przedstawione radnym zadania w sprawozdaniu wydaje się to niezbyt dużo. Najmniej było to 2014 r. – 180 045 zł, ale pamiętamy, że spowodowane to było obawą radnych, że budżet na promocję zostanie zużyty na cele wyborcze, a nie promocjię miasta. Dla porównania np. w 2013 r. było to 312 697 zł, a w 2008 r. – 505 750 zł.
Podczas sesji radni przyjęli autopoprawkę burmistrza dot. nowych inwestycji w mieście. Jak się okazało po rozstrzygnięciu przetargów na ulice zostały oszczędności, więc zaproponowano radnym nowe inwestycje. Dotyczy to wykonanie dokumentacji na następujące ulice: Artyleryjska, Kameralna, Leśna, Łączna, II etap Rodziewiczówny, Saperska, Serwisowa, Targowa, Wiśniowa (parkingi), Wołodyjowskiego, Zachodnia, Wiatraczna, Spacerowa, Bursztynowa-Bielska-Szpitalna. Ponadto zaplanowano środki na opracowanie koncepcji łącznika komunikacyjnego Broniewskiego-Małkińska, przebudowę skrzyżowań Kościuszki-Sobotki oraz Pocztowa-Prusa, a także koncepcję przebudowy ulicy Partyzantów oraz wykonanie dokumentacji i przebudowę ul. Zagłoby. Burmistrz zaproponował wprowadzenie do budżetu opracowania koncepcji rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w mieście. Dla rozwoju miasta konieczne jest przygotowanie terenów pod budownictwo jednorodzinne, dlatego trzeba rozbudowywać sieć kanalizacyjną. Opracowywana koncepcja rozbudowy sieci wskaże kierunki inwestycyjne w poszczególnych rejonach miasta. Trzeba też myśleć o rozbudowie sieci kanalizacji deszczowej i zagospodarowaniu wód opadowych. Odbiornikiem wód opadowych z miasta jest rzeczka Grzybówka, ale wymaga ona pogłębienia, regulacji i czyszczenia. Aby zmniejszyć ilość wód opadowych odprowadzanych do Grzybówki, trzeba wybudować zbiornik retencyjny.
Do Rady wpłynęło również pismo z informacją Urzędu Miasta, że zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców miasta oraz radnych w 2015 r. w pierwszej kolejności będą remontowane chodniki w centrum miasta przy głównych ciągach komunikacyjnych. Ulice, na których zostanie wymieniona nawierzchnia chodników to ul. 3 Maja, ul. Armii Krajowej oraz ul. Kościuszki.

dscf9726
Podczas sesji radni przyjęli również uchwały dotyczące nadania nazw ulicom. Nasze miasto wzbogaci się o ulicę Alladyna, Cedrową oraz Irysową. Dyskutowano także na temat wybudowania na ulicy Wileńskiej w stronę Podborza ścieżki rowerowej. Propozycję przedstawiła radna Anna Krajewska w imieniu radnych Klubu KWW Zbigniewa Kamińskiego oraz mieszkańców. Do wykonania projektu chcieliby włączyć Starostę Ostrowskiego, który już wyraża chęć poparcia takiego projektu oraz Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka i Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka. Radny Stanisław Dylewski złożył pisemny wniosek, aby podczas najbliższych Dni Ostrowi – w czerwcu – nadać tytuł Honorowych Obywateli Miasta Zofii i Andrzejowi Pileckim, dzieciom rotmistrza Witolda Pileckiego. Jak stwierdził w uzasadnieniu: „Byli oni związani z naszym miastem. Żona rotmistrza Witolda Pileckiego Maria i matka Zofii i Andrzeja była rodowitą mieszkanką Ostrowi, o czym często wspominali i w ten sposób oddalibyśmy pokłon dzieciom i żonie, którzy tyle wycierpieli i uhonorowany byłby nasz narodowy bohater rotmistrz Witold Pilecki”
Sesja była bogata w informacje, ale również przebiegała w przyjacielskiej atmosferze. I to warto zauważyć!
/Janina Czerwińska/

1 790 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Z rozmachem i w pełnej gali zakończyli szkołę tegoroczni maturzyści I TPU

Zakończenie szkoły, pożegnanie dotychczasowego życia i start do nowych zmagań w I TPU w Wyszkowie ma niezwykle uroczysty charakter. Podczas...

Zamknij