ggg ggg ggg ggg

Radni udzielili Wójtowi Gminy Zabrodzie absolutorium jednogłośnie!

22 czerwca 2017 r. podczas XXXV sesji Rady Gminy Zabrodzie radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz jednogłośnie udzielili wójtowi Tadeuszowi Michalikowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2016.

fot1W ustawowym terminie (do dnia 30 czerwca) zostały przedłożone Radzie Gminy: sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy przez Wójta gminy wraz z informacją o stanie mienia gminy. Były one przedmiotem analizy Komisji Rewizyjnej i zostały zaopiniowanie pozytywnie. Na tej podstawie po jednomyślnym podjęciu uchwały przez Radę w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok, został postawiony wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. Radni w głosowaniu również byli jednomyślni – 15 głosów ZA. Przed głosowaniem Skarbnik Gminy Wiesława Dąbrowska omówiła wyniki i przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Wójta Gminy Zabrodzie sprawozdaniu. Opinia była pozytywna. Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił opinię komisji – pozytywną i złożył wniosek o udzielenie absolutorium. Głos zabrał także Wójt Tadeusz Michalik, który skoncentrował się przede wszystkim na inwestycjach. „Ubiegły rok był dobrym rokiem dla gminy” – stwierdził i życzył sobie, i radnym, aby ten 2017 nie był gorszy. Omówił najważniejsze wydatki inwestycyjne, podjęte działania dotyczące wykupu gruntów i tworzenia dokumentacji na kolejne drogi i konieczne inwestycje w sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Robią też starania, aby powstała nowa Stacja Uzdatniania Wody. Wszystkie wydatki majątkowe tj. na drogi, chodniki, inwestycje, dokumentacje, przebudowy, modernizacje, zakupy gruntów pod drogi i wiele innych, wyniosły w 2016 r. 2.434.803,92 zł.
Budżet gminy za 2016 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 1.156.920,33 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 355 tys. zł. Jednocześnie Gmina spłaciła kredyty i pożyczki długoterminowe wraz z odsetkami w kwocie 1.356.721,83 zł. Dochody ogółem zrealizowano w kwocie 24.365.000 zł (tj. 102% planu), w tym majątkowe w wysokości 648.865,75 zł (100% planu). W stosunku do roku 2015 dochody ogółem były wyższe o 31,5%, a dochody majątkowe uległy zwiększeniu 277,4%. Dochody podatkowe wykonano w kwocie 5.169.957,42 zł i w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 12,3%. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych wyniosły 636.580,16 zł (12,3% dochodów podatkowych), a skutki udzielonych przez Wójta umorzeń, ulg, rat i odroczeń – 478.181,79 zł (9,2%). Zaległości w podatkach zmniejszyły się o 24% w stosunku do roku 2015 i wyniosły 341,580,92 zł.
Wydatki ogółem wykonano w kwocie 23.208,04 zł tj. 95,7% planu) w tym majątkowe w kwocie 2.434.803,92 zł (93,4% planu). W stosunku do 2015r. wydatki były wyższe o 34,7%, a majątkowe o 17,6%. Wydatki majątkowe stanowiły 10,5% ogólnych wydatków budżetowych.
Dług Gminy na koniec 2016 r. wyniósł 4.520.188 zł.
Wykonane dochody bieżące przewyższą wydatki bieżące. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zamknął się po stronie dochodów i po stronie wydatków kwotą 6.876.367,45 zł. Ze sprzedaży napojów alkoholowych uzyskano kwotę 76.896,41 zł, a wydatkowano na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii kwotę 83.946,25 zł (103,9%). Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano – 431,139,28 zł, a na koszty wydatkowano 432.497,49 zł.
Po zakończonym głosowaniu Wójt Tadeusz Michalik otrzymał wiązankę kwiatów oraz mnóstwo gratulacji od pracowników. Kwiaty w dowód uznania za rzetelną pracę i wysiłek otrzymała także Pani Skarbnik Gminy Wiesława Dąbrowska.

/Janina Czerwińska/

3 636 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Termomodernizacja „Jedynki”

19 czerwca 2017 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łochowie w niecodziennych okolicznościach, bo w towarzystwie dzieci szkolnych, wiceburmistrz...

Zamknij