ggg ggg

Radni uchwalili budżet powiatu ostrowskiego na 2019 r.

Budżet powiatu ostrowskiego na 2019 r. został uchwalony 15 głosami ZA przy 3 wstrzymujących się podczas ostatniej sesji, która odbyła się 31 stycznia 2019 r.

Otwarcia sesji dokonała Przewodnicząca Rady Powiatu Dorota Subda. W sesji uczestniczyło 18 radnych.
Przywitano również przybyłych gości, gdyż na początku sesji odbyła się miła uroczystość wręczenia Stanisławowi Szabłowskiemu z Wąsewa, Medalu 100-lecia Odzyskania Niepodległości przyznanego przez Prezesa Rady Ministrów RP. Medal wręczał dyrektor Delegatury w Ostrołęce Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Marcin Grabowski. Starosta Ostrowski Zbigniew Chrupek wraz z Dorotą Subdą Przewodniczącą Rady Powiatu przekazali na ręce Pana Stanisława list gratulacyjny (relacja w artykule obok).
W sesji uczestniczyli również: przedstawiciele z gminy Wąsewo, burmistrz Ostrowi Mazowieckiej Jerzy Bauer, przedstawiciele służb mundurowych, pracownicy starostwa oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek powiatu.
Po uroczystym wręczeniu odznaczenia przystąpiono do procedowania obrad. Głównym punktem było przyjęcie budżetu na 2019 rok. Projekt budżetu na rok 2019 omówiła Skarbnik Powiatu Małgorzata Konrad na podstawie przygotowanej prezentacji multimedialnej. W budżecie zaplanowano dochody w łącznej kwocie 72.294.683,03 zł, zaś wydatki na poziomie 74.947.550,75 zł.

Starosta Ostrowski Zbigniew Chrupek omówił inwestycje będące w trakcie realizacji przez Powiat oraz zaplanowane do realizacji w roku 2019 i na lata następne w zakresie infrastruktury drogowej i oświatowej. Poniżej najważniejsze dane.
INWESTYCJE DO REALIZACJI:
1.Przebudowa drogi powiatowej nr 2612W granica województwa- Szulborze Wielkie – Zaręby Kościelne- Chmielewo– 7.200.000 zł. dofinansowanie z programu „Program Rozbudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej„ oraz z udziałem finansowym Gminy Szulborze Wielkie.
2.Przebudowa drogi powiatowej nr 2614 Zaręby Kościelne – Kępiste-Borowe wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2657 W – 4.850.000 zł z dofinansowaniem z programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu” oraz z udziałem finansowym z Gminy Zaręby Kościelne.
3.Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2646W na odcinku Brudki Nowe – Przedświt – 1.425.000 zł z udziałem finansowym Gminy Wąsewo
4.Odbudowa drogi powiatowej nr 2601W w miejscowości Ołdaki-Polonia na odcinku od km 12+923 do km 14+554 o długości 1,631 km – 750.000 zł.
5. Budowa garaży w Powiatowym Zarządzie Dróg – 350.000 zł.
INWESTYCJE DO REALIZACJI W OŚWIACIE:
1.Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zuzeli, zaplanowane są środki własne w wysokości 1.100.000 zł. Złożony został już wniosek o dofinansowanie w wysokości 978.211,91 zł do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.
2.Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół w Małkini Górnej – 300.000 zł.
3. Termomodernizacja budynku w Starym Lubiejewie w Zespole Szkół Specjalnych – 20.000 zł.
4.Przebudowa boiska szkolnego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej – 20.000 zł.

Przygotowanie inwestycji drogowych – 1.015.000 zł , w tym:
1) Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w m. Wąsewo w ciągu drogi powiatowej nr 4401W – 100.000 zł
2) Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w m. Wąsewo-Kolonia w ciągu drogi powiatowej nr 2644W – 60.000 zł.
3) Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w m. Gostkowo w ciągu drogi powiatowej nr 2611W – 40.000 zł.
4) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2645W Wąsewo – Bagatele – Rząśnik Szlachecki – 50.000 zł.
5) Przebudowa drogi powiatowej nr 2615W Zaręby Kościelne – Uścianek Wielki -Gąsiorowo – 40.000 zł.
6) Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej na 2646W z drogą gminną relacji Rynek – Modlinek – 40.000 zł.
7) Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2607W i 2604W Jasienica – Kowalówka – Stara Ruskołęka – Andrzejewo wraz z obiektami inżynierskimi – 10.000 zł.
8) Droga nr 2602W granica województwa – Przeździecko-Lenarty – Przeździecko-Grzymki – 10.000 zł.
9) Przebudowa drogi powiatowej nr 2610W granica województwa – Pieńki Wielkie – JabłonowoKlacze –70.000 zł.
10) Most z dojazdami w miejscowości Nienałty-Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W – 150.000 zł.
11)Droga nr 2639W Brok – Nagoszewo – Fidury – Koziki – do drogi krajowej nr 60 – 50.000 zł.
12) Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W na odcinku Brok – Stare Kaczkowo – 70.000 zł.
13) Przebudowa drogi powiatowej nr 2630W Koskowo-Stary Turobin – Stary Lubotyń – 80.000 zł.
14) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2653W Daniłowo-Kańkowo – 40.000 zł.
15) Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2653W Kańkowo – Zawisty Podleśne – Małkinia Górna – 75.000 zł.
16) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2612W w m. Zaręby Kościelne – 70.000 zł.
17) Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W Morzyczyn Włościański – Kiełczew – Prostyń – Treblinka – 10.000 zł.
18) Przebudowa drogi powiatowej nr 2617W Uścianek Wielki – Zakrzewo-Kopijki – 50.000 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI:
1) Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka – Orło – 200.000 zł.
2) Dotacja dla SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej na kontynuację projektu z roku 2018 remont SOR – 610.000 zł.
3) Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji – 58.373 zł.
Jak podkreślał starosta Zbigniew Chrupek wiele z tych inwestycji nie może być planowanych bez wstępnego przygotowania, dlatego też w budżecie trzeba zabezpieczyć środki na dokumentację, czy wstępne roboty. Bez przygotowanej dokumentacji i wkładu własnego, powiat nie może zabiegać o środki zewnętrze. Obecnie starosta wraz z pracownikami chcą korzystać szeroko z różnych możliwości i ogłaszanych projektów. Priorytetem są środki zewnętrzne, ale jak zapewniał starosta Chrupek, jeżeli gminy nie chcą inwestycji, to ich nie będą wykonywać.
W dyskusji poruszano wiele tematów, m.in. inwestycji drogowych na terenie gminy Małkinia Górna (ścieżka rowerowa) oraz Andrzejewo w kwestii wprowadzenia do budżetu Powiatu na rok bieżący, regulacji stanu prawnego drogi powiatowej na terenie gminy Boguty – Pianki oraz remontów dróg. Pytano o inwestycje oświatowe: budowę boiska sportowego przy ZS Nr 1, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w Bursie Szkolnej. Poruszono również temat upamiętnienia 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Radni zajmowali się też problemami szpitala, np. braku lekarzy do pełnienia dyżurów w ramach nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej w szpitalu. Padły pytania o działania podjęte przez Zarząd Powiatu w sprawie trudnej sytuacji w SPZZOZ oraz o ilość posiedzeń Rady Społecznej Szpitala w nowej kadencji Rady Powiatu.
Odpowiadając, starosta poinformował o złożonej w dniu sesji rezygnacji przez Elżbietę Malec z funkcji Dyrektora SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej.
Radni Powiatu uchwalili budżet 15 głosami za, 3 głosy były wstrzymujące na 18 radnych obecnych na sali. Uchwałę ws. Wieloletniej Prognozy finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2018 – 2023 głosowano – 16 ZA przy 2 wstrzymujących się. Kolejne głosowania, tj. uchwałę w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, która jest instrumentem partycypacji społecznej, dzięki której mieszkańcy powiatu będą mogli czynnie brać udział w stanowieniu obowiązującego ich prawa miejscowego, głosowano 17 – ZA, przy 1 wstrzymującym się. W sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu dotyczącego złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji opracowania powiatowej strategii rozwoju elektromobilności w ramach programu priorytetowego GEPARD II transport niskoemisyjny, Część 2) Strategia Rozwoju Elektromobilności do złożenia w NFOŚiGW w Warszawie, głosowano podobnie.
Ponadto Rada Powiatu podjęła uchwały: zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Ostrowskiego do Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO” z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (reprezentować powiat będzie Starosta Zbigniew Chrupek) oraz zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Ostrowskiego do Stowarzyszenia pod nazwą Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna (upoważnia się Józefa Rostkowskiego – wicestarostę do reprezentowania Powiatu Ostrowskiego w pracach Stowarzyszenia).

/Janina Czerwińska/

1 261 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Stanisław Szabłowski uhonorowany „Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości” za działalność społeczną i samorządową

31 stycznia 2019 r. podczas IV Sesji Rady Powiatu Ostrowskiego Stanisław Szabłowski z Wąsewa otrzymał Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości przyznany...

Zamknij