ggg

Radni jednomyślni. Nie ma podstaw do wygaszenia mandatu Janusza Tomasza Czarnogórskiego

W ubiegły czwartek, 16 marca odbyła się trzydziesta trzecia Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego, podczas której uczestniczący w obradach radni, nie wyrazili zgody na wygaszenie mandatu Janusza Tomasza Czarnogórskiego.

501

Głównym punktem ubiegłoczwartkowej Sesji, którą sprawnie poprowadziła wiceprzewodnicząca Halina Bonecka, było przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z postępowania wyjaśniającego, dotyczącego pisma wojewody z dnia 13 lutego br. w związku z zarzutami dot. możliwości naruszenia przez radnego Powiatu Wołomińskiego, pana Janusza Tomasza Czarnogórskiego, artykułu 25b ustawy o samorządzie powiatowym. (Przypomnijmy, iż przedmiotowa sprawa dotyczy radnego powiatowego, pełniącego funkcję prezesa gminnej spółki komunalnej tj. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ząbkach, świadczącej usługi na rzecz powiatu).
Jak poinformowano, Komisja Rewizyjna dwukrotnie obradowała w tej sprawie, analizowała pismo wojewody i zapoznała się z wyjaśnieniami złożonymi przez radnego Czarnogórskiego. Radni z komisji zapoznali się także z opinią prawną w sprawie domniemanego naruszenia przez radnego powiatowego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia powiatu oraz z kopiami umów z ostatnich pięciu lat, zawartych pomiędzy Powiatem Wołomińskim, a PWiK w Ząbkach. W treści wspomnianej opinii prawnej wskazano m.in., iż w przedmiotowej sprawie należy wziąć pod uwagę charakter i rodzaj świadczonych na rzecz powiatu usług. „Z przedstawionych informacji wynika, że PWiK w Ząbkach świadczy usługę polegającą na odprowadzaniu wód deszczowych i roztopowych z dróg powiatowych na terenie Ząbek do sieci kanalizacyjnej, której jest właścicielem. Tym samym PWiK w Ząbkach jest jedynym podmiotem, który może świadczyć powyższą usługę. Dodatkowo należy podkreślić fakt, że wysokość opłaty za usługę wynika nie z porozumienia stron, a z wysokości taryf zatwierdzonych przez Radę Miejską w Ząbkach w drodze uchwały”. (Oznacza to, że takie same opłaty dotyczą wszystkich podmiotów korzystających z opisanych powyżej usług na terenie gminy Ząbki). Wobec powyższego, „mając na uwadze szczególny charakter świadczonych usług, a także brak możliwości negocjowania ceny, można kwestionować tezę, że korzystanie z mienia powiatu w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez PWiK w Ząbkach, daje radnemu, będącemu prezesem Zarządu rzeczonej spółki uprzywilejowaną pozycję. Może to oznaczać, że mimo prowadzenia przez radnego powiatowego działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia powiatu nie zachodzą przesłanki skutkujące wygaśnięciem mandatu”.
Mając powyższe na uwadze, po przeanalizowaniu zebranego materiału oraz wysłuchaniu wyjaśnień radnego Janusza Tomasza Czarnogórskiego, członkowie Komisji Rewizyjnej jednomyślnie przyjęli stanowisko, że zgromadzone dokumenty wskazują, iż brak jest podstaw do wygaszenia mandatu radnego.
Co istotne, stanowisko Komisji Rewizyjnej podzieliła również większość Rady Powiatu. Podczas ubiegłoczwartkowej Sesji 21 uczestniczących w obradach radnych, jednomyślnie opowiedziało się za jego przyjęciem, uznając tym samym, że nie ma podstaw do wygaszenia mandatu radnego Czarnogórskiego.
/opr. R.L./

359 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
13. spotkania z poezją K.K.Baczyńskiego w Zespole Szkół w Tłuszczu

„13” to liczba, która budzi jednoznaczne skojarzenia – „13” to pech. Nie bez powodu zatem do organizacji XIII Powiatowego Konkursu...

Zamknij