ggg ggg

Radni 14 głosami za przy 1 przeciwnym przyjęli budżet na 2014 r. (07.01.2013)

Sesja Rady Miejskiej w Łochowie odbyła się 30 grudnia 2013r. i miała charakter uroczysty, co wiązało się z okresem świątecznym i noworocznym.

dscf6393

Radni podejmowali w trakcie tej ostatniej w 2013 roku sesji ważne uchwały i tą najważniejszą dotyczącą przyjęcia budżetu gminy Łochów na rok 2014. Po zapytaniach i wnioskach z Sali wyjaśnień udzielił burmistrz Łochowa Marian Dzięcioł. Sprawy dot. rozbiórki budynku szkoły i prośby o interwencję u wykonawcy podyktowane troską o całość blisko 100-letniego budynku. Kilka kwestii poruszył radny Zbigniew Jarzec i m.in. wymiany lamp oraz malowania wysięgników. Ważną sprawą była sytuacja i stan dróg krajowych 50 i 60, co, do których niestety gmina i burmistrz nie może się ustosunkować, gdyż właścicielski nadzór ma Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W kolejnym punkcie Pani skarbnik Krystyna Wetoszka omówiła proponowane zmiany w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łochów na lata 2013 – 2032. Spowodowane były dotacją ze Starostwa na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej oraz zwiększenie na program Kapitał Ludzki, zwiększyła się również subwencja oświatowa o 66.920 zł. Uchwałę przyjęto jednogłośnie – 15 głosów za. Obszernie o budżecie na 2014 rok wypowiedział się burmistrz Łochowa. Ze szczegółami wyjaśniał zebranym każda pozycję i przyczyny:

Budżet Gminy Łochów na rok 2014 zakłada następujące kwoty:
– dochody 61.516.971 zł, w tym dochody majątkowe 12.393.373 zł,
– wydatki 62.868.695 zł, w tym wydatki majątkowe 17.090.213 zł.

Budżetu na 2014 r. zakłada zaciągnięcie kredytów w kwocie 5.755.898 zł oraz uwzględnia spłatę zobowiązań kredytowych w kwocie 4.404.174 zł, w tym spłata pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań unijnych 2.552.154 zł.
Potrzeba zaciągnięcia kredytów i pożyczek w roku 2014 wynika z konieczności realizacji rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz utrzymania istniejących jednostek budżetowych.
Dotychczasowe zadłużenie Gminy zaplanowane na 31 grudnia 2013 roku wynosi 34.509.310,66 zł, co stanowi 57,02 % zaplanowanych dochodów na 2013 rok, a na koniec 2014 roku 35.656.381,42 zł, tj. 57,92 % dochodów zaplanowanych na 2014 r. Wysoki wskaźnik zadłużenia (57,92 %) znacznie ogranicza zaciąganie kredytów w kolejnych latach.
Zaplanowane w budżecie dochody bieżące stanowią 49.123.598 zł, a dochody majątkowe – 12.393.373 zł, w tym dotacje ze środków unijnych 10.546.971 zł. Sprzedaż składników majątkowych stanowi 1.900.000 zł. Wydatki bieżące stanowią kwotę 45.778.482 zł.
Budżet zakłada kontynuację programu inwestycyjnego rozpoczętego w latach poprzednich.

dscf0146

Do realizacji budżetu w wielkościach projektowanych zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków założono:

a) otrzymanie dotacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 10.280.373 zł, z tego:
– na budowę infrastruktury technicznej zabudowy usługowej w Łochowie w wysokości – 1.261.078zł,
– na informatyzację Łochowa w wysokości – 811.610 zł,
– na uzupełnienie gospodarki wodnościekowej – 1.850.062 zł,
– na budowę targowiska „Mój Rynek” – 413.220 zł,
– na termomodernizację budynków użyteczności publicznej – 2.103.105 zł,
– na modernizację świetlicy wiejskiej w Łazach – 569.592 zł,
– rozbudowę i modernizację systemu odbioru i oczyszczania ścieków- 1.627.303 zł,
– na rewitalizację budynku dworca kolejowego – 1.392.903 zł,
– na Park Dębinka – 50.000 zł,
– dotacje unijne na zadania bieżące – 266.436 zł,

b) otrzymanie dotacji na realizację inwestycji w kwocie – 210.000 zł,
c) otrzymanie dotacji na realizację zadań zleconych – 5.448.139 zł,
d) otrzymanie dotacji na realizację zadań własnych – 768.400 zł.

dscf0153

W roku 2014 będą realizowane inwestycje komunalne oraz drogowe.

W ramach inwestycji komunalnych zakłada się wykonanie następujących zadań:
– dokończenie budowy infrastruktury technicznej zabudowy usługowej w Łochowie (kanalizacja, zwodociągowanie oraz budowa ulic na Osiedlu za CPN – em ) – 4.735.182 zł, przy dofinansowaniu z funduszy unijnych w kwocie 1.261.078 zł,
– kontynuacja uzupełnienia gospodarki wodno-ściekowej (polegająca na zmodernizowaniu Stacji Uzdatniania Wody w Łosiewicach oraz wykonaniu kanalizacji sanitarnej w Budziskach) 4.735.182 zł, przy dofinansowaniu z funduszy unijnych w kwocie 1.850.062 zł,
– dokończenie budowy targowiska „Mój Rynek” – 1.255.991 zł, przy dofinansowaniu z funduszy unijnych w kwocie 413.220 zł,
– budowa przyłączy kanalizacyjnych na Osiedlu Węgrowska BIS – II etap – 81.900 zł,
– budowa przyłaczy kanalizacyjnych w Łochowie, Osiedle Zatorze – 60.000 zł,
– budowa przyłączy kanalizacyjnych w Łochowie i Laskach 28.000 zł,
– budowa przyłączy kanalizacyjnych w Ostrówku, Łojewie i Majdanie 178.000 zł,
– opracowanie projektu technicznego wodociągu Łazy – 50.000 zł.
W ramach inwestycji drogowych zakłada się wykonanie:
– budowy drogi gminnej w Samotrzasku 300.000 zł (przy 60.000 zł dofinansowania od Marszałka Województwa)
– zwiększenia bezpieczeństwa i dostępności północnego Łochowa poprzez przebudowę ulicy Folwarcznej 600.000 zł,
– aktualizacji dokumentacji technicznej ulic na Osiedlu Węgrowska w Łochowie 45.000 zł,
– opracowanie dokumentacji technicznej ulicy Broniewskiego w Ostrówku – 15.000 zł.

Poza zadaniami opisanymi wyżej planuje się jeszcze inne inwestycje m.in:
– e-Społeczeństwo Łochowa 437.378 zł, przy dofinansowaniu z funduszy unijnych w kwocie 371.772 zł,
– Zwiększenie dostępu do Internetu w wysokości 439.838 zł, przy całkowitym dofinansowaniu z funduszy unijnych oraz środków z budżetu państwa,
– termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 3.000.165 zł, przy dofinansowaniu z funduszy unijnych w kwocie 2.103.105zł,
– modernizacja zaplecza wraz z termomodernizacją budynku OSP Łochów Fabryczny – 320.000 zł, przy dofinansowaniu z WFOŚ i GW w kwocie 150.000 zł,
– modernizacja świetlicy wiejskiej w Łazach 941.232 zł, przy dofinansowaniu z funduszy unijnych w kwocie 569.592 zł,
– rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury 1.438.710 zł, przy dofinansowaniu z funduszy unijnych w kwocie 1.392.903 zł,
– modernizacja oświetlenia drogowego 80.000 zł,
– wykup gruntów pod drogi 50.000 zł,
– zagospodarowanie terenu Parku Dębinka celem przygotowania pod budowę Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego 200.000 zł, przy dofinansowaniu z funduszy unijnych w kwocie 50.000 zł,
– kontynuacja modernizacji i zagospodarowania terenu ŁKS Łochów 100.000 zł,
– budowa ogrodzenia przy Gimnazjum w Łochowie 75.000 zł,
– budowa parkingu przy hali sportowej przy Gimnazjum w Łochowie 75.000 zł,
– zakup pieca dla Zespołu Szkół w Ostrówku 50.000 zł,
– zakup kontenerów mieszkalnych 50.000 zł.

Koszt ogólny inwestycji i zakupów inwestycyjnych ujętych w budżecie na rok 2014 szacuje się na kwotę 17.090.213 zł, z czego budżet Gminy pokryje kwotę 6.599.840 zł tj. 38,62 % a pozostałą część stanowią środki Europejskie – 10.280.373 zł tj. 60,15 % oraz dotacje – 210.000 zł (1,23 %). Inwestycje te stanowią 29,76 % wydatków na zadania własne budżetu (57.420.556 zł) i 27,18 % całości wydatków budżetu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 24.110.940 zł tj. 38,37 % ogólnej kwoty wydatków. Wydatki na zadania zlecone z administracji rządowej wynoszą 5.448.139 zł tj. 8,67 %.
W budżecie Gminy Łochów zaplanowano środki na gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 1.800.000 zł po stronie dochodów (opłata za gospodarowanie odpadami) i wydatków (koszty gospodarowania odpadami) dot. 2014 roku oraz dofinansowanie bieżących usług komunalnych świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie dla mieszkańców Gminy tj. wywóz nieczystości płynnych – dofinansowanie wynosi 20.000 zł.
W budżetu po stronie dochodów zaplanowano kwotę 1.900.000 zł wpływów ze sprzedaży składników majątkowych. Wpływy w tym paragrafie przewidziane są ze sprzedaży budynków komunalnych oraz działek rolnych i budowlanych, wystawionych do sprzedaży w 2013 roku, które nie zostały sprzedane ze względu na brak nabywców.
Przy opracowaniu budżetu na rok 2014 przyjęto, że wynagrodzenia pozostaną na poziomie 2013 roku. Wskaźnik % dla składek ZUS oraz na Fundusz Pracy pozostaje na dotychczasowym poziomie. Poszczególne rodzaje dochodów i wydatków zostały sporządzone w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
Dochody z podatków lokalnych zaplanowano przeszacowując przewidywane wykonanie roku 2013, wskaźnikiem wzrostu stawek podatkowych tj. 2,4 %. Przewiduje się niższe wpływy z tytułu podatku rolnego, ze względu na spadek średniej ceny żyta oraz z tytułu podatku leśnego ze względu na spadek ceny drewna tartacznego. Planuje się, że udział w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa będzie stanowił kwotę 8.079.282 zł, która zakłada wzrost o 4 % w stosunku do planowanego przez Ministerstwo Finansów na rok 2013. Są to dane wynikające z projektu budżetu Państwa. Po zatwierdzeniu budżetu Państwa oraz sporządzeniu przez Gminę sprawozdań za 2013 rok, zostanie ustalona ostateczna kwota subwencji.
Ogółem wydatki bieżące dot. Oświaty i Edukacyjnej Opieki Wychowawczej wyniosą (bez dotacji) 24.273.471 zł (spadek o 6 %), a subwencja oświatowa będzie stanowiła 14.107.849 zł (wzrost o 2,2 %). Spadek wydatków bieżących w dziale oświata spowodowany został likwidacją 2 szkół podstawowych, co z kolei spowodowało stworzenie planu dotacji dla nowoutworzonej Szkoły w Ogrodnikach prowadzonej przez Stowarzyszenie w kwocie 383.000 zł (tj.1,17 % ogólnych wydatków oświatowych).
Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 200.000 zł, tj. 0,33 % wydatków własnych. Ponadto zaplanowano rezerwę celową przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe w kwocie 103.000 zł.

dscf6400

Reasumując powyższe stwierdzić należy, że niniejszy budżet odzwierciedla dotychczasowy zakres działania Burmistrza. W budżecie na 2014 r. zapewnia się środki na dokończenie i realizację zadań, na które otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, a nie uwzględnia się innych nowych zadań ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Łochów.
W budżecie planuje się zaciągnięcie pożyczek, które w części zaciągnięte zostały już w 2013 r. na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków unijnych. Ponadto biorąc pod uwagę wysoki wskaźnik zadłużenia w projekcie ujmuje się jedynie kredyt w kwocie 3.000.000 zł na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Jak podsumowywał burmistrz Łochowa gmina powoli kończy inwestycje ze środkami unijnymi i kolejny budżet będzie znacznie mniejszy. Obecny budżet jest prorozwojowy, chociaż mało jest pieniędzy na drogi. Udało się jednak ze zwrotów z VAT-u umieścić w budżecie dwie drogi, ale żadnych nowych nie będzie. „Takie czasy jak poprzednio w 2011 i 2012 się nie powtórzą i musimy nauczyć się oszczędzać skąd się da. Nie będzie podwyżek w oświacie i w urzędzie” – zwracał się do radnych burmistrz Marian Dzięcioł. Uważa, ze projekt budżetu na 2015 rok będzie najważniejszy. Oczekuje również propozycji starosty węgrowskiego. Uważa, ze zgodna współpraca radnych pozwoli na wykonanie tego, co wspólnie zaplanowali. Jego zdaniem w roku wyborczym pomoc dla gmin przez koalicje rządzącą została mocno ograniczona i wygląda to na wielki przechył w stronę mieszkańców dużych aglomeracji. Wracając do budżetu stwierdził, że dotychczas w 80% korzystał budżet Łochowa ze środków zewnętrznych, ale teraz przez 2 lata trzeba odetchną i spłacić kredytu oraz zadłużenia. „Trzeba nam stabilnego rozwoju i spokojnej, mozolnej pracy” – zakończył burmistrz.
Następnie przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Suchenek odczytał projekt budżetu na 2014 r., a następnie radni podjęli dyskusję. Jedynym głosem krytycznym wobec działania burmistrza, ale jak się okazało nie dotyczyło to budżetu, był głos radnego Zbigniewa Jarzca. Miało to efekt w głosowaniu, czyli radny oddał jedyny glos przeciw przyjęciu budżetu na 2014 r. glosowanie zakończyło się przyjęciem budżetu: 14 głosami – za, wstrzymujących się – 0, przeciw – 1 głos.
Po krótkiej dyskusji głos zabrał obecny na sesji starosta węgrowski Krzysztof Fedorczyk. Niestety potwierdził słowa wcześniejsze, że pieniędzy na inwestycje drogowe za wiele nie będzie. O stanie bezpieczeństwa oraz wynikach policji mówił komendant łochowskiej komisariatu – Michał Tontarski. Generalnie zanotowano spadek niektórych przestępstw, który zawdzięczamy aktywności policjantów np. zmniejszyła się ilość włamań do domów.
Na zakończenie życzenia świąteczne złożył radnym i władzom samorządowym przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Suchenek. Podzielono się opłatkiem i zaśpiewano kolędę.

Galeria zdjęć

1 294 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Sylwester 2013/2014

Pałac Łochów gościnnie przyjął sylwestrowych gości Tegoroczny Bal Sylwestrowy w Pałacu Łochów był pierwszym balem z ofertą, która obejmowała dzieci...

Zamknij