ggg ggg ggg ggg

Rada Powiatu Ostrowskiego na czele z nowym starostą Jerzym Bauerem

Posiedzenie I Sesji Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej VII kadencji było bardzo sprawne i owocne. Wybrano starostę, wicestarostę, przewodniczącego Rady i dwie wiceprzewodniczące.

7 maja 2024 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się pierwsza sesja VII kadencji Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej. Sala zapełniła się licznie przybyłymi gośćmi, m.in. była ciepło witana Poseł na Sejm RP Maria Koc i były starosta Zbigniew Chrupek, przedstawiciele różnych szczebli władzy, lokalnych instytucji oraz dyrektorzy szkół, które podlegają pod starostwo. Uczestniczyli wójtowie z gmin powiatu ostrowskiego: Rafał Kruszewski (Nur), Waldemar Brzostek (Ostrów Mazowiecka), Jędrzej Drewnowski (Boguty-Pianki), Urszula Wołosiewicz (Zaręby Kościelne), Dariusz Rafalik (Małkinia Górna) oraz Hubert Betlejewski – burmistrz Ostrowi Mazowieckiej. W sesji udział wzięło 18 radnych na 19 mandatów, gdyż mandat Agnieszki Gaś, dyrektor Zespołu Szkół w Małkini Górnej, został wygaszony przez Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I Postanowieniem Nr 336/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 roku.
Tradycyjnie obrady poprowadził najstarszy radny, w tym przypadku Władysław Krzyżanowski. Niestety przydługie przemówienie, w którym zawarł swoje przemyślenia na temat powiatu w dużej części wyglądało na rodzaj manifestu politycznego, a w szczególności na krytyce poprzedniej władzy podszytej zadawnionymi żalami, a to w dniu ważnym dla nowych radnych i nowej władzy było niezbyt trafione.
Pierwszym punktem posiedzenia było wręczenie przez Marcina Brzostka – przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Ostrowi Mazowieckiej zaświadczeń o wyborze radnym Powiatu Ostrowskiego: Elizie Drewnowskiej, Krystynie Gumkowskiej, Danucie Janusz, Karolowi Kamińskiemu, Władysławowi Krzyżanowskiemu, Joannie Kukwie, Romanowi Malickiemu, Ewie Młynarczuk, Kamilowi Narewskiemu, Justynie Pętkowskiej, Bartłomiejowi Tomaszowi Pieńkowskiemu, Stefanowi Kazimierzowi Rostkowskiemu, Michałowi Rutkowskiemu, Dorocie Subdzie, Rafałowi Krzysztofowi Swaczynie, Dariuszowi Wybraniakowi, Marcinowi Zawistowskiemu, Justynie Zawłockiej. Szczególnie podniosłym momentem było złożenie przez radnych Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej ślubowania o następującej treści:
„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej” . Każdy radny potwierdzał ślubowanie słowami „Ślubuję” lub „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”.
Radni przyjęli wniosek dot. porządku obrad, a głosowania rozpoczęto od wyboru komisji skrutacyjnej w składzie: Ewa Młynarczuk, Kamil Narewski, Dariusz Wybraniak.
Pierwszym głosowaniem było wybranie przewodniczącego Rady Powiatu. Jedynym kandydatem była Dorota Subda – przewodnicząca w poprzedniej kadencji. Radni docenili jej pracę oraz kompetencje i 18 głosami – Za (w głosowaniu tajnym) jednogłośnie wybrano nową przewodniczącą, czyli Dorotę Subdę. Bardzo wzruszona przewodnicząca Rady dziękowała radym za zaufanie.
Najważniejszym tego dnia punktem obrad był wybór Starosty. Radna Eliza Drewnowska zgłosiła jedyną kandydaturę- Jerzego Bauera, przedstawiając drogę zawodową i samorządową kandydata oraz jego wiele dokonań i ogrom inwestycji przeprowadzonych w ostatnim etapie, kiedy Jerzy Bauer piastował przez dwie kadencje funkcję burmistrza Ostrowi Mazowieckiej. W latach 2006-2014 zasiadał w Radzie Powiatu Ostrowskiego, przez cztery lata, był wicestarostą ostrowskim. Od 2014 do chwili obecnej 2024 r. przez dwie kadencje był burmistrzem Miasta Ostrów Mazowiecka. W dyskusji głos zabrał radny Władysław Krzyżanowski. Po czym Rada Powiatu w głosowaniu tajnym na Starostę Ostrowskiego wybrała Jerzego Bauera przy uzyskanej bezwzględnej większości głosów. Ważnych głosów oddano 16, a radni oddali 13 głosów – Za oraz 3 głosy – przeciw.
Po ogłoszeniu wyników gratulacje, radnym, przewodniczącej Dorocie Subdzie i nowemu staroście Jerzemu Bauerowi złożyła poseł Maria Koc. Podkreślała, że z Jerzym Bauerem współpracuje od lat, podziwia jego dotychczasowe dokonania i to jak od lat rozwijała się pod jego rządami Ostrów Mazowiecka, i jak wiele inwestycji powstało oraz jest w trakcie budowy. „Teraz Pan będzie pełnił nowe zadania. Gratuluję tak dużego poparcia w Radzie… Kiedy jest dobra współpraca te efekty są widoczne”. Życzyła, aby udało się zrealizować wszelkie plany i wręczyła Staroście, i Pani Przewodniczącej po bukiecie kwiatów. Był to również czas na inne życzenia. W imieniu gmin i samorządów słowa gratulacji złożyła wójt Urszula Wołosiewicz podkreślając, że rozwój powiatu jest ogromnie ważny dla gmin.
Następnie nowy Starosta Jerzy Bauer podziękował za wybór i podkreślił, że jest to dla niego niezwykle ważna chwila w życiu zawodowym i politycznym. Deklarował pełne zaangażowanie we wszystkie sprawy dotyczące mieszkańców powiatu. Pogratulował wszystkim radnym wyboru do Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej, którzy wraz z nim będą tworzyć wspólnotę i poprosił, aby oprócz krytyki te wspólne działania wdrożyć oraz wykazać pewną wyrozumiałość. „Wszyscy tworzymy wraz z mieszkańcami wspólnotę ziemi ostrowskiej” – podkreślał na zakończenie.
Kolejnym głosowaniem było wybranie wicestarosty oraz członków Zarządu Powiatu. Głosowano wspólnie na wszystkich kandydatów. Zgłoszono kandydaturę Bartłomieja Tomasza Pieńkowskiego na wicestarostę (otrzymał 14 głosów – ZA, 1 – Przeciw, nieważnych – 3), a na członków Zarządu: Elizę Drewnowską (otrzymała 14 głosów – ZA, 2 – Przeciw, nieważnych – 2), Stefana Kazimierza Rostkowskiego (otrzymał 16 głosów – ZA, 1 – Przeciw, nieważnych – 1) oraz Romana Malickiego (otrzymał 15 głosów – ZA, 1 – Przeciw, nieważnych – 2). Wszyscy zostali wybrani większością głosów.
Na wiceprzewodniczące Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej zostały wybrane Panie Krystyna Gumkowska i Justyna Pętkowska.

/Janina Czerwińska/

167 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
I Sesja – Ślubowanie

W dniu 6 maja 2024 roku Postanowieniem Nr 327/ 2024 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce została zwołana pierwsza sesja nowo wybranej...

Zamknij