ggg ggg
ggg ggg

Program NFOŚiGW „Czyste Powietrze” sposobem na odrobienie wieloletnich opóźnień w batalii o jego jakość

7 czerwca 2018 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się uroczyste spotkanie z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego, ministrów, wojewodów, członków Zarządu NFOŚiGW oraz zaproszonych gości, którego głównym punktem było podpisanie porozumienia w sprawie realizacji priorytetowego programu „Czyste Powietrze”.

Uroczystego aktu podpisania Programu z ramienia instytucji wdrażającej – Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dokonał Prezes Zarządu Kazimierz Kujda z prezesami zarządów wojewódzkich funduszu oraz prezesem Zarządu Banku Ochrony Środowiska S. A.
Program „Czyste Powietrze” został przygotowany w NFOŚiGW pod moim kierunkiem przez zespół ekspertów różnych specjalności. Jego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłowo – gazowej do atmosfery przez jednorodzinne budynki mieszkalne.
W ramach Programu przewidziano szereg dofinansowań udzielanych przez wojewódzkie fundusze, których odbiorcami będą właściciele lub współwłaściciele mieszkalnych budynków jednorodzinnych. Dofinansowania nie uzyskają budynki letniskowe oraz obiekty (bądź ich części) przeznaczone na działalność gospodarczą. NFOŚiGW będzie udostępniał środki w oparciu o umowy z poszczególnymi funduszami wojewódzkimi.
Właściwym naszemu regionowi operatorem Programu, gdzie zainteresowani pomocą będą mogli składać wnioski, jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Audyt energetyczny budynku lub analiza przedkładana we wniosku o dofinansowanie może wskazać zasadność realizacji następujących przedsięwzięć:
Wymiany źródeł ciepła starej generacji opalanych paliwem stałym na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej: na kotły na paliwo stałe (w tym z biomasy) nowej generacji, węzły cieplne, pompy ciepła, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne. Pragnę tu podkreślić, że dofinansowanie zabudowy nowych kotłów na paliwo stałe będzie możliwe jedynie w przypadku braku możliwości podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej.
Montaż instalacji wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.
Montaż lub modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z montażem zaworów hydrostatycznych.
Montaż kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych, z zastrzeżeniem finansowania z części pożyczkowej dofinansowania.
Do 2029 roku planujemy dofinansowanie do ponad 4 mln domów jednorodzinnych.
Działania inwestycyjne realizowane w programie pozwolą na odrobienie wieloletnich zaniedbań z poprzednich lat i dokonają aktywizacji lokalnych przedsiębiorców w realizacji tych zadań. Lepsza jakość powietrza to lepsza jakość życia mieszkańców regionów i całego kraju.

Równocześnie z inicjatywy Ministra Środowiska p. Henryka Kowalczyka jednostki resortu, w tym NFOŚIGW, przystąpią do realizacji kampanii informacyjno-szkoleniowej; spotkania zostaną przeprowadzone we wszystkich polskich gminach, a skierowane będą bezpośrednio do mieszkańców oraz pracowników urzędów gmin. Na spotkaniach tych przybliżone zostaną główne założenia i zasady funkcjonowania Programu „Czyste Powietrze”, a także zagadnienia związane z jakością powietrza, smogiem oraz zdrowotnymi skutkami palenia nieekologicznymi nośnikami energii (muły, gumy, przerosty), przekraczaniem norm poziomu stężeń pyłu i gazów na obszarach, na których jest prowadzone szkolenie.
Nasi eksperci wykażą także zasadność konieczności uzupełnienia wniosków o audyty energetyczne oraz omówią zasady prawidłowego wypełnienia formularzy wniosków o dofinansowanie.
Jako koordynator prac związanych z powstaniem Programu „Czyste Powietrze” oraz harmonogramem związanych z tym szkoleń, gorąco Państwa zapraszam do udziału w spotkaniach, gdzie razem przedyskutujemy zasadność Państwa uczestnictwa w Programie.
/Anna Ewa Król Z-ca Prezesa Zarządu NFOŚiGW/

Podstawowe fakty o Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”
(termomodernizacja domów jednorodzinnych):

Na realizację Programu związanego z ochroną powietrza i poprawą jego jakości w domach jednorodzinnych tj. termomodernizację, przewidziano wydatki w wysokości 103,0 mld zł, a łączny koszt inwestycji wyniesie 132,8 mld zł (suma budżetu programu i wkładu własnego beneficjentów).
Finansowanie programu w formie dotacji wyniesie 63,3 mld zł, a w formie pożyczek 39,7 mld zł.
Okres finansowania Programu obejmie lata 2018-2029.
Finansowanie Programu będzie pochodziło ze środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz z środków europejskich nowej perspektywy finansowej.
Minimalny koszt realizowanego projektu to 7.000 zł.
Zakłada się, że termomodernizacji zostanie poddanych ponad nawet 4 mln domów.
Właściciele domów, których dochody są najniższe otrzymają do 90 proc. dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Programu.
Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł.
Dotacje nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu.
Pożyczki mogą być udzielane na okres do 15 lat z preferencyjnym oprocentowaniem, które na dzień dzisiejszy wynosi 2,4 proc.
Przykładowe maksymalne stawki jednostkowe dla głównych pozycji termomodernizacji w programie wynoszą:
– ocieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace towarzyszące do 150 zł za m2.
– wymiana stolarki zewnętrznej w tym: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych do 700 zł za m2.
– instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do 10.000 zł za zestaw.
– pompy ciepła na cele centralnego ogrzewania oraz centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej do 30.000 zł za zestaw.
– kotły gazowe kondensacyjne wraz z systemem odprowadzania spalin do 20.000 zł za zestaw.

656 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Radni w Ostrowi Mazowieckiej chcą 16 mln wyrzucić w błoto

Sztandarowy w Ostrowi Mazowieckiej i jedyny na Mazowszu, tak duży projekt budowy infrastruktury, na którą składa 17 km ścieżek rowerowych...

Zamknij