ggg ggg ggg

Program antysmogowy „Czyste Powietrze” – ruszyły szkolenia ekspertów

Podpisane 7 czerwca porozumienie w sprawie realizacji priorytetowego Programu „Czyste Powietrze” z każdym tygodniem przybiera coraz bardziej konkretne kształty. W dniu 29 czerwca i 12 lipca odbyły się pierwsze spotkania będące początkiem kampanii edukacyjno-szkoleniowej Programu.

Niespełna dwieście osób uczestniczyło w Warszawie w inauguracyjnym szkoleniu zorganizowanym we współpracy przez Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska S.A. z udziałem Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka. Szefowi resortu towarzyszyli: Anna Król – Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW i Bogusław Białowąs – Prezes Zarządu BOŚ S.A. Obecni byli także przedstawiciele m.in. funduszy wojewódzkich (WFOŚiGW), Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ), inspektoratów wojewódzkich, których zadaniem będzie realizacja cyklu informacyjno-edukacyjnego na temat jakości powietrza i zagrożeń związanych z jego zanieczyszczeniem oraz programu „Czyste Powietrze” w niemal 2500 polskich gmin.
Witając uczestników, Minister Henryk Kowalczyk podkreślił przełomowy wymiar i skalę Programu „Czyste Powietrze”, który w odróżnieniu od niektórych inicjatyw samorządowych, ma charakter kompleksowy.
Zaskoczona licznym uczestnictwem w szkoleniu Anna Król zauważyła, że NFOŚiGW opracowywał i realizował już programy z udziałem banków i funduszy wojewódzkich, ale Program „Czyste Powietrze” przewyższa je wagą, zasięgiem i przeznaczanymi na jego realizację środkami finansowymi. – W grupie siła, więc na pewno uda nam się wspólnie uzyskać stawiane przed projektem cele –stwierdziła.
Minister Henryk Kowalczyk omówił ramowy scenariusz spotkań informacyjno-szkoleniowych w gminach oraz zaprezentował materiały przygotowane w tym celu przez Ministerstwo Środowiska. Projekt kampanii edukacyjno-szkoleniowej programu Czyste Powietrze jest realizowany przez resort. Prelegenci odpowiadają za stronę merytoryczną prezentacji, dyskusję oraz bloki warsztatowe. Jeden prelegent będzie obsługiwał około 20 spotkań. Ministerstwo Środowiska opracuje wkrótce ich harmonogram. Rozpoczną się w połowie sierpnia br., a zakończyć powinny się do końca października. Sam program „Czyste Powietrze” będzie realizowany przez fundusze wojewódzkie, które mają zawierać umowy z beneficjentami. Narodowy fundusz będzie pełnił rolę koordynatora, zawierając z funduszami wojewódzkimi umowy o udostępnieniu środków.
Przewidziane spotkania w gminach składać się będą z trzech bloków:
1. jakość powietrza (definicja niskiej emisji, przyczyny i skutki niskiej emisji, informacje o stanie powietrza w danym regionie),
2. propozycje wsparcia dla zwalczania niskiej emisji (program NFOŚiGW „Czyste Powietrze” oraz programy BOŚ S.A.),
3. warsztaty pisania wniosków do programu „Czyste Powietrze”. W każdym bloku (szczególnie warsztatowym) powinien znaleźć się czas na dyskusję i pytania.
Prelegenci powinni udzielać wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie zadawane pytania i stawiane problemy; na stronie internetowej Programu będzie zakładka z najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami.
Anna Król w swoim zasadniczym wystąpieniu omówiła założenia Programu „Czyste Powietrze”, przygotowaną dokumentację oraz schemat obsługi wniosków (o dofinansowanie oraz o płatność). Wnioski o dofinansowanie będą załatwiane przez fundusze wojewódzkie w ciągu trzech miesięcy. Wnioskodawcy/beneficjenci będą mieli możliwość uzupełniania/poprawy wniosków w okresie 14-dniowym. Podpisanie umów ma być poprzedzone wizją lokalną dokonywaną przez przedstawiciela WFOŚiGW.
W dalszej części szkolenia uczestnicy wysłuchali prezentacji specjalistów NFOŚiGW, poświęconych m.in. wypełnianiu formularzy wniosków o dofinansowanie (preferowana jest forma elektroniczna ich składania), wymaganiom technicznym usług, materiałów i urządzeń stosowanych przy realizacji prac w ramach programu, przepisom prawa budowlanego i ochrony środowiska mającym zastosowanie przy realizacji zadań objętych Programem.
Kolejne, drugie szkolenie ekspertów kampanii edukacyjno- szkoleniowej Programu „Czyste Powietrze” odbyło się 12 lipca br. Uczestniczyło w nim ponad dwieście osób, a także m.in. Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda, Zastępca Prezesa Anna Król oraz prezesi wszystkich 16 zarządów funduszy wojewódzkich.
Minister Środowiska Henryk Kowalczyk przekazał informacje techniczno-organizacyjne przygotowywanej kampanii edukacyjnej, której celem jest wyjaśnienie mieszkańcom, jak można uzyskać środki z Programu „Czyste Powietrze”.
W licznych prezentacjach specjalistów NFOŚiGW, którym towarzyszyło wiele pytań, uczestnicy szkolenia zapoznali się ze schematem obsługi wniosków, formularzem wniosku wraz z jego funkcjonalnością, metodyką liczenia średniego dochodu w gospodarstwie domowym (co jest konieczne dla określenia intensywności wsparcia), formularzami protokołów wizytacji kontrolnych przedsięwzięć, a także zakresem tych wizytacji. Przedstawiono również metodykę szacowania efektu ekologicznego oraz wymagania i zagadnienia techniczne dla urządzeń i prac budowlano-montażowych realizowanych w ramach Programu.
/Anna Król/

1 806 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Magiczny początek wakacji

Trzydniowe zajęcia dla dzieci związane były z magią i czarodziejami.   Pierwszego dnia dzieci wykonywały atrybuty prawdziwego czarodzieja, czyli magiczne...

Zamknij