ggg ggg ggg

POŁĄCZENIE CZY LIKWIDACJA?

O tworzonym przez wyszkowski powiat Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „KOPERNIK”  rozmawiamy z wicestarostą powiatu wyszkowskiego Adamem Mrozem

Adam Mróz

Kurier W… –
Panie Starosto czy funkcjonujące dzisiaj Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie zostanie zlikwidowane i część pracowników rzeczywiście może stracić pracę?

Wicestarosta powiatu wyszkowskiego Adam Mróz:
Nigdy nie używaliśmy i nie używamy słowa likwidacja, gdyż zmiana struktury organizacyjnej CKP nie oznacza likwidacji tej placówki, a jedynie jej połączenie z innym zespołem szkół funkcjonującym zresztą obok albo niemal na tym samym terenie. Ja osobiście uważam, że jest to sposób na optymalne wykorzystanie potencjału obu instytucji i Centrum Kształcenia Praktycznego, i Zespołu Szkół nr 2 – Kopernik. Instytucji z dość dużym dorobkiem, tradycją i wypracowaną marką na rynku wyszkowskich szkół ponadgimnazjalnych. Wyjaśnijmy, że Centrum Kształcenia Praktycznego nie jest klasyczną szkołą w rozumieniu prawa oświatowego. Jest natomiast niezbędnym „zapleczem” dla innych szkół ponadgimnazjalnych kształcących w kierunkach zawodowych takich jak: ZS Nr 1, ZS nr 2 czy SOSW. Pełni ono funkcję „poligonu doświadczalnego” dla uczniów odbywających zajęcia praktyczne, które z różnych przyczyn nie mogą odbywać się w szkołach macierzystych. I właśnie ta funkcja Centrum będzie dalej i nieprzerwanie kontynuowana również po połączeniu. Zarówno ta jak i szereg innych chociażby prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Kurier W… –
Po co więc to połączenie skoro dalej ma być tak samo? Czy to Pana pomysł?

Wicestarosta Adam Mróz:
Będzie lepiej, a nie tak samo! Pomysł konsolidacji zasobów edukacyjnych, w tym finansowych nie jest w naszym powiecie nowy. Pojawił się już w poprzedniej kadencji i był reakcją na pogarszającą się wraz z niżem demograficznym sytuację finansową ponadgimnazjalnej oświaty. Coraz mniejsza liczba uczniów trafiająca do naszych szkół spowodowała, że otrzymujemy coraz mniejszą subwencję, od jakiegoś już czasu niewystarczającą na potrzeby szkolnictwa. Koszty stałe natomiast wciąż rosną. Mam tu na myśli koszty wynagrodzeń nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje, ale także koszty mediów i innych usług, bez których placówki nie mogą funkcjonować, jako obiekty użyteczności publicznej. Podejmując decyzję o połączeniu Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół nr 2 w Wyszkowie kierowaliśmy się wieloma przesłankami takimi jak:

1. Sprawniejsza organizacja i zarządzanie: w obu jednostkach zatrudnionych jest dzisiaj 89 nauczycieli i 28 pracowników administracji i obsługi, 2 dyrektorów, 2 wicedyrektorów i kierownik warsztatów. Połączenie w jedną jednostkę zapewni więc oszczędności na stanowiskach kierowniczych i administracyjnych, ale da także większe możliwości przesunięć kadrowych oraz uzupełnienia etatów przez nauczycieli.
2. Lepsze wykorzystanie bazy technicznej i dydaktycznej: dzisiaj obie placówki rozwijają się równolegle, ale trochę jakby obok siebie. Możliwość bezpośredniego naliczania subwencji na uczniów ZS Nr 2 faworyzuje tę szkołę w ubieganiu się o środki finansowe z budżetu powiatu i środków zewnętrznych. CKP zostało zaś pozbawione przez Ministerstwo Finansów w 2010 roku możliwości „zarabiania na siebie” jako gospodarstwo pomocnicze i tym samym zostało skazane na finansowanie pozasubwencyjne, czyli bezpośrednio z niewystarczającego na wszelkie potrzeby budżetu powiatu. Niewidoczne z zewnątrz dysproporcje w wyposażeniu i standardzie pomieszczeń i pracowni obu instytucji są nie do przyjęcia w dalszym funkcjonowaniu na runku szkolnictwa zawodowego.
3. Lepsze wykorzystanie bazy lokalowej: konieczność uregulowania i wyregulowania różnych funkcjonujących form użytkowania, najmu, dzierżawy, które powstawały historycznie na przestrzeni lat i na dzień dzisiejszy nie przynoszą oczekiwanych dochodów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania tej bazy (konieczność remontów i modernizacji).
4. Lepsze otwarcie się na zmiany w otoczeniu społeczno-gospodarczym: współpraca z pracodawcami i organizacjami pracodawców, doskonalenie nauczycieli, kształcenie dorosłych na odległość, usługi z zakresu poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, doskonalenie nauczycieli.

Kurier W… –
To rzeczywiście racjonalne argumenty, ale nie boicie się Państwo tzw. kosztów społecznych?

Wicestarosta Adam Mróz:
Od kadry kierowniczej wymaga się zdecydowanie więcej niż od zwykłych pracowników. Tak też traktuję swoją pracę w Zarządzie Powiatu Wyszkowskiego. Niestety, doczekaliśmy się czasów, w których nie możemy dalej patrzeć przez palce na problemy finansowe, które dotykają samorządy powiatowe. „Niedokończona reforma”, jak nazywają ją twórcy polskiej samorządności powiatowej spowodowała, że nasz powiat jest niemal pozbawiony środków własnych. Niepozbawiony jest natomiast szeregu zadań własnych (chociażby utrzymanie dróg powiatowych), których realizacja jest w dzisiejszych czasach wyjątkowo kosztowna. Konsekwentnie ograniczane są też subwencje na realizacj zadań zleconych, do których nie mamy już z czego dokładać. Stąd też ta próba reformy oświatowej, która niestety niesie za sobą również tzw. koszty społeczne. Zakładamy jednak, że ewentualne „zwolnienia” dotkną niemal wyłącznie osób w wieku emerytalnym, które dziś pracują na umowach terminowych lub też takich, które wiek emerytalny osiągnęły i mogą odejść na zasłużoną emeryturę. Liczymy, że dla osób w tzw. „wieku produkcyjnym” pracy nie zabraknie lub będą to sytuacje jednostkowe.

Kurier W… –
Jakie więc będą Państwa dalsze kroki?

Wicestarosta Adam Mróz:
Domykamy formalnie, księgowo i organizacyjnie sprawy związane z połączeniem jednostek oraz ogłaszamy właśnie konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie. Liczymy, że w wyniku tego konkursu wyłonimy dyrektora, który podzieli naszą wizję funkcjonowania nowej placówki, ale zakładamy też, że zwycięzca konkursu przedstawi własne, śmiałe, lecz merytoryczne, propozycje rozwoju instytucji, którą będzie kierował. Wiem, że znajdziemy taką osobę.
Dziękuję za rozmowę.

2 838 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Łochów w budowie

Zamknij