ggg ggg

Podsumowanie roku pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego

Podczas specjalnie zwołanej konferencji 20 listopada 2019 r. starosta Ewa Besztak stojąca na czele Zarządu Powiatu Węgrowskiego podsumowała pierwszy rok pracy, podjęte działania ZARZĄDU POWIATU WĘGROWSKIEGO W KADENCJI 2018-2023 na rzecz mieszkańców powiatu oraz zaprezentowała plany na kolejne lata.

Konferencja prasowa odbyła się 20 listopada w sali konferencyjnej Starostwa Węgrowskiego i udział wzięli m.in. Senator RP Maria Koc, media oraz naczelnicy wydziałów i instytucji podległych Starostwu Powiatowemu w Węgrowie. W 2019 roku Powiat Węgrowski na inwestycje wydatkował ponad 23 mln zł, z czego 15,6 mln zł pochodziło z dotacji zewnętrznych. Szczegółowych informacji na temat zrealizowanych inwestycji i innych działań udzieliła zebranym starosta Ewa Besztak, jednocześnie ilustrując swoją wypowiedź prezentacją multimedialną. W trakcie prezentacji, która została przygotowana bardzo merytorycznie i z dużą ilością informacji Pani Starosta dopowiadała lub wyjaśniała niektóre z punktów oraz rozszerzała o wiadomości nieuwzględnione. Dużą część zajmowały ważne dla mieszkańców powiatu sprawy związane z zadaniami inwestycyjnymi.
I tak na przykład:
w ramach FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH wykonano:
– przebudowę drogi powiatowej nr 4248W Cierpięta – Grębków – Wyszków – długość odcinka 730m, km 8+920 – 9+650. Wartość inwestycji – 212 223,28 zł, w tym: środki z budżetu państwa – 150 856,30 zł, środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 30 683,49 zł, środki z budżetu Gminy Grębków – 30 683,49 zł.
– przebudowę drogi powiatowej nr 4205W Sadowne – Morzyczyn wraz z rozbudową mostu na rzece Wielącz. Wartość inwestycji – 4 305 980,83 zł, w tym: środki z budżetu państwa – 3 444 784,67 zł , środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 430 598,08 zł, środki z budżetu Gminy Sadowne – 430 598,08 zł. – poprawę bezpieczeństwa ruchu i zwiększenie dostępności transportowej na terenie powiatu poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4230W Klimowizna – Ruchna – Szaruty o łącznej długości odcinka 1,957 km. Wartość inwestycji – 3 202 928,02 zł, w tym: środki z budżetu państwa – 1 499 499,00 zł , środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 851 714,51 zł, środki z budżetu Gminy Liw – 851 714,51 zł.
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: – przebudowę drogi powiatowej nr 2249W Wyględówek (granica powiatu) od km 10+897 do km 11+627 o długości odcinka 0,73km. Wartość inwestycji – 606 716,55 zł, w tym: środki z budżetu państwa – 405 851,00, środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 100 432,78zł, środki z budżetu Gminy Wierzbno – 100 432,78 zł.
– przebudowę drogi powiatowej nr 4210W Kamionna – Baczki – Stoczek na odcinku Baczki – Wieliczna, od km 3+800 do km 4+000, od km 4+000 do km 5+565, od km 5+565 do km 5+580, długość odcinka 1,780km. Wartość inwestycji – 1 488 192,19 zł w tym: środki z budżetu państwa – 867 265,00 zł, środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 450 197,56 zł, środki z budżetu Gminy Łochów – 170 729,63 zł i inne.
Kolejne pozyskane środki i inwestycje dot. Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (Przebudowa drogi powiatowej nr 4229W Węgrów – Ruchna – Rozbity Kamień (granica powiatu) oraz ul. Zwycięstwa i Al. Siedleckiej w Węgrowie), z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych (Przebudowa drogi powiatowej nr4201W Pogorzelec – Barchów od drogi krajowej nr 50 w km od km 0+000 do 5+600), Otwarte Strefy Aktywności (Węgrów, Kaliska) oraz przebudowa: drogi powiatowej nr 4220W Kosów Lacki (granica powiatu) – Miedzna w m. Miedzna (ul. Przechodnia) i przebudowa drogi powiatowej nr 2252W Milew (granica powiatu) – Trzebucza – Kózki w m. Trzebucza. Wsparcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, czyli Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Węgrowie, zakup samochodów dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Węgrowie, budowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Węgrowie oraz doposażenie Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie.
Kolejnym dużym działem była POWIATOWA EDUKACJA, gdzie w 21 szkołach i placówkach nauczanych jest 2769 uczniów, w tym 142 słuchaczy szkół dorosłych i 39 dzieci w przedszkolu. Realizowanych jest wiele projektów, m.in.: Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego, Szkoły z Duchem Czasu – wsparcie rozwoju edukacji szkół powiatu węgrowskiego, Klucze do przyszłości uczniów Sadzewiczowej, Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów ZSP w Łochowie za granicą, itd.
Priorytetem starostwa były też inwestycje w szkołach, modernizacje i remonty, doposażenie, rozbudowa. Szczególnie ambitnym i ciekawym zadaniem w zakresie rozbudowy szkół i placówek jest utworzenie w przyszłości Regionalnego Centrum Wsparcia osób z niepełnosprawnościami i zagrożonych wykluczeniem. Temu celowi służył zakup części dydaktycznej byłego gimnazjum Gminy Liw na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie za kwotę 4.214.318 zł, w tym dotacja z budżetu państwa na kwotę 2.500.000 zł. W planie na kolejny rok budżetowy i następne jest zakup pozostałej części tego obiektu oraz jego dostosowanie do potrzeb SOSW w Węgrowie i osób z niepełnosprawnością. Z zadaniem tym wiąże się m.in. przeniesienie z Jaworka Warsztatów Terapii Zajęciowej, przeniesienie instytucji wspierających osoby z niepełnosprawnością, utworzenie ośrodka opiekuńczo-wytchnieniowego o zasięgu regionalnym.
Inicjatywa rzeczywiście wspaniała i godna pochwały.
Innym takim ciekawym przedsięwzięciem Starostwa są stypendia dla młodzieży wspierające osoby utalentowane i z osiągnięciami, sportowymi, kulturalnym, w nauce. Zainicjowano też wprowadzenie stypendiów dla studentów uczelni medycznych na kierunku lekarskim. Mając na uwadze potrzebę poprawy sytuacji związanej z brakiem lekarzy, Zarząd Powiatu Węgrowskiego zaproponował ustanowienie stypendiów o charakterze motywacyjnym dla studentów uczelni medycznych o kierunku lekarskim. Motywacyjny charakter stypendiów polega na zachęcie i zobowiązaniu studentów, którzy je otrzymają, do odbycia stażu podyplomowego i podjęcia zatrudnienia w SP ZOZ w Węgrowie. Obecnie ogłoszony jest nabór wniosków – termin składania wniosków 10 grudnia 2019 r.
Działania Starostwa zmierzają również do jak największej liczby wykonywanej dokumentacji technicznej budowy i przebudowy dróg i innych inwestycji, aby posiadać je na potrzeby ogłaszanych wniosków i pozyskiwać jak największe ilości środków zewnętrznych dla powiatu.
Więcej informacji znajduje się w prezentacji na stronie starostwa.
W ostatniej części konferencji głos zabrali goście oraz zaproszono media do zadawania pytań.
/Janina Czerwińska/

2 090 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Wielki sukces VII Mazowieckiego Festiwalu Harmonistów w Kobyłce!

W ubiegłą niedzielę, 24 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury w Kobyłce odbył się VII Mazowiecki Festiwal Harmonistów. Wydarzenie, które po raz...

Zamknij