ggg ggg

Plan przetrwania dla jednostek samorządu gminy Wyszków

Plan przetrwania – oszczędności czynione i planowane w administracji samorządowej Gminy Wyszków w związku ze skutkami gospodarczymi i społecznymi pandemii
COVID-19 – etap pierwszy

Pandemia COVID-19 stanowi ogromne wyzwanie dla budżetów JST. Rosną wydatki, a wpływy drastycznie maleją. Zasadniczym elementem dochodów bieżących JST są wpływy z podatków. A te będą coraz niższe. Niestety, nie możemy zakładać, że już w przyszłym roku dochody własne samorządów wrócą do wcześniejszego poziomu. Oznacza to, że samorządy przez kilka najbliższych lat będą zmagały się z konsekwencjami dzisiejszego załamania gospodarki.
Aby uporać się z deficytem bieżącym, trzeba działać już dziś, bo za trzy – cztery miesiące, gdy kryzys w samorządowych finansach będzie w pełni widoczny, będzie już za późno. Ze względów ekonomicznych i organizacyjnych musimy przygotować plan daleko idących cięć i ograniczeń przy jednoczesnym zachowaniu podstawowych funkcji gminy.
Sprawą oczywistą jest zatem, że ustalone cele na ten rok muszą być określone na nowo, ponieważ to co się wydarzyło, zrewidowało większość naszych planów. Każdy, kto zarządza jakąś strukturą, odpowiada za nią, za ludzi w niej zatrudnionych – dla jej dobra i przetrwania trudnego czasu, musi zmienić dotychczasowy sposób działania. Pracujemy nad tym w Urzędzie Miejskim i gminnych jednostkach już od kilku tygodni.

Urząd Miejski w Wyszkowie

Oszczędności zaczęliśmy od siebie. Działania już wdrożone i planowane obejmują między innymi:
– do odwołania nie prowadzimy naborów na wolne stanowiska ( 7 etatów) – w ciągu roku oszczędzimy w ten sposób ponad 400 tysięcy złotych
– do odwołania nie zatrudniamy na zastępstwo, zadania rozdzielamy na pozostałych pracowników komórki
– do odwołania znacząco ograniczamy zatrudnienie na stanowiska zwalniane przez pracowników, którzy zdecydują się przejść na emeryturę – zadania rozdzielamy na pozostałych pracowników komórki
– obowiązkowe zatrudnienie po stażach obejmować będzie tylko ½ etatu na trzy miesiące ( to niezbędne minimum wynikające z umowy z PUP)
– nie przyjmujemy na kolejne staże i prace interwencyjne w tym roku
dokonujemy przeglądu zakresów obowiązków i maksymalnie je optymalizujemy, np. poprzez dokonanie zmniejszenia wymiaru danego etatu czy likwidację etatu – jeśli zachodzić będzie taka konieczność – w tym obszarze wydziały i komórki przygotowują na polecenie burmistrza stosowne analizy
przygotowujemy zmianę struktury organizacyjnej Urzędu, m.in. w oparciu o wspomniane analizy

Edukacja

W wyniku działań dotyczących optymalizacji funkcjonowania oświaty, podjęto szereg działań, które w efekcie mają skutkować m.in. ograniczeniem zatrudnienia w roku szkolnym 2020/21 o około 30 etatów nauczycielskich oraz pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych. Jest to kwota oszczędności około 2,5 mln zł rocznie.
W/w optymalizacja dotyczy m.in. :
łączenia w 4 szkołach oddziałów np. z 7 oddziałów utworzenie 6,
zmniejszenia w centrum Wyszkowa ilości nowych pierwszych klas z 9 do 6, odpowiednio do wielkości rekrutacji,
– optymalizacji godzin dyrektorskich,
– optymalizacji godzin nauczycieli wspomagających,
– ograniczenia godzin w oddziałach sportowych do wielkości wynikających z rozporządzenia,
– wprowadzenia standardu zatrudnienia (analiza przeprowadzona przez firmę Vulcan autora bonu oświatowego w szkołach podstawowych) dla nauczycieli i obsługi w przedszkolach
– ograniczenia ilości miejsc „kupowanych” dla 3 latków w przedszkolach niepublicznych
– optymalizacji w zakresie administrowania i gospodarki remontowej placówek oświatowych,
– zawieszenia funkcjonowania Uniwersytetu Dziecięcego w Wyszkowie.
Analizujemy wpływy i wydatki w zakresie działań profilaktycznych. Zamierzamy ograniczyć wydatki na działanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, rezygnujemy z zaplanowanych na ten rok przedsięwzięć, szukamy alternatywnych, tańszych form realizowania działań profilaktycznych.

Jednostki Gminy Wyszków: WOK Hutnik, WOSiR, Biblioteka Miejska

Skutki pandemii koronawirusa będą odczuwalne szczególnie w jednostkach organizacyjnych wyszkowskiego samorządu: zmiany przepisów niepozwalające na wykonywanie dotychczasowej działalności, a co za tym idzie: utrzymujący się brak przychodu, zmniejszenie zapotrzebowania na pracę, poza tym zmniejszone dotacje z budżetu Gminy. Dodatkowym wyzwaniem będzie poniesienie kosztów wdrażania reżimów sanitarnych.
Każda z jednostek ma inną specyfikę, więc szukanie oszczędności w każdym przypadku będzie wyglądać inaczej i może być zastosowane w różnym czasie.
W najgorszej sytuacji są: Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy – częściowo dotowany przez Gminę Wyszków, a częściowo utrzymujący się z własnych przychodów, co przy zamkniętej pływalni oraz hali sportowej, a w bardzo ograniczonym zakresie otwartym stadionie jest niemożliwe) oraz Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik” (samorządowa instytucja kultury, która w normalnych warunkach również wypracowywała przychód na poziomie dotacji – nieczynny od 16 marca).
W nieco lepszym położeniu jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, częściowo otwarta od 4 maja, której dotychczas na funkcjonowanie wystarczały dotacje przekazywane przez Gminę Wyszków oraz Powiat Wyszkowski.
W przypadku wszystkich jednostek dyrektorzy jako pracodawcy wdrożyli – krok 1. – POSTOJOWE (ok. 20% oszczędności)

WOK Hutnik

W związku z trudną sytuacją finansową wymagana jest racjonalizacja zatrudnienia zmierzająca do obniżenia kosztów działalności.
W Wyszkowskim Ośrodku Kultury „Hutnik” pracuje w sumie 20 osób zatrudnionych na umowy o pracę (17,75 etatów). Zmiany objęły:
12 pracowników otrzymało wypowiedzenia warunków umowy o pracę w części dotyczącej wynagrodzenia i wymiaru czasu pracy,
5,25 etatu pozostaje bez zmian
zredukowano zastępstwo pracownika na dłuższej nieobecności (1 etat)
Przewidywane oszczędności to ok. 20 000.00 zł miesięcznie. Do tego dochodzą oszczędności z wprowadzenia postojowego – ok. 7.000 zł miesięcznie.

Biblioteka Miejska

Redukcja zatrudnienia o 1,5 etatu. Ponadto oszczędności wynikające z pracy ochrony, redukcji etatu pracownika obsługi oraz wysłania pracowników na postojowe – oszczędności z okresu marzec – maj wyniosły około 20 tysięcy złotych.
We wszystkich przypadkach:
Brak perspektywy na szybką poprawę sytuacji finansowo – ekonomicznej przy jednoczesnym powstaniu nowych obowiązków związanych z reżimem sanitarnym.

Kalendarz wydarzeń

Ten rok jest wyjątkowy i trudny dla wszystkich. Z przykrością musimy poinformować Państwa o odwołaniu kolejnych, zaplanowanych wydarzeń, a także wszystkich imprez masowych, które miały odbyć się do końca 2020 roku. Do takich decyzji zmusza nas sytuacja epidemiologiczna i troska o zdrowie oraz bezpieczeństwo mieszkańców, a także zbliżający się nieuchronnie kryzys finansowy.
W związku z powyższym, nie odbędą się wydarzenia zaplanowane w naszej gminie do końca wakacji. Wszystkie uroczystości państwowe będą uczczone w symboliczny sposób. Na wyjątkową w tym roku, bo 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r. zamierzamy przygotować specjalny koncert patriotyczny transmitowany on-line, zamiast planowanej rekonstrukcji. Z wstępnych szacunków do końca wakacji zaoszczędzimy ponad 700.000 zł.

Musimy przejść na tryb działania kryzysowego

Trudna sytuacja od wszystkich wymaga oszczędności i wyrzeczeń, a także społecznej solidarności. To moment, w którym każdy musi być przygotowany na to, że trzeba będzie z czegoś zrezygnować. Musimy na pewien czas przejść w tryb działania kryzysowego z nadzieją, że stopniowo sytuacja będzie wracać do normy zarówno w aspekcie społecznym (zdejmowania obostrzeń ) jak i gospodarczym (nasze możliwości finansowe ). Być może przez pewien czas zmuszeni będziemy do realizowania wyłącznie niezbędnych zadań i potrzeb mieszkańców. Pracujemy nad kolejnymi etapami wprowadzania oszczędności, w kolejnych dziedzinach, będziemy o nich informować na bieżąco.

Żaden gminny pracodawca nie jest winny tej sytuacji, nawet nie mógł jej przewidzieć.

Podjęte działania mają na celu ograniczenie strat, dostosowanie działalności jednostek do zaistniałej sytuacji kryzysowej. Generowanie przychodów na dotychczasowym poziomie będzie możliwe dopiero po całkowitym powrocie do normalności i zniesieniu obostrzeń, a także pełnym powrocie klientów do ośrodków.
Należy pamiętać, że częściowe zwalnianie jednostek z nałożonych ograniczeń i wprowadzenie rygorów sanitarnych nie będzie przynosić zysków. Jednostki będą musiały ponosić większe koszty np. przy prowadzeniu zajęć, co pogłębi ich trudną sytuację finansową.

/opr. KW, foto. wosir, Ł.O ,Biblioteka Miejska/

287 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Powiat Wyszkowski pamięta

100 lat temu, 18 maja 1920 r. w Wadowicach na świat przyszedł Karol Wojtyła, późniejszy kapłan, metropolita krakowski, kardynał i...

Zamknij