ggg ggg

O Rycerzach Jana Pawła II z Miasta Papieskiego – Radzymina…

Niewiele osób wie, że w Mieście Papieskim i Mieście Cudu nad Wisłą – Radzyminie, aktywną działalność prowadzi Zakon Rycerzy Jana Pawła II (łac. Ordo Militiae Ioannis Pauli II). Radzymińska, 37 chorągiew Zakonu Rycerzy Jana Pawła II erygowana została w ubiegłym roku przy Parafii p.w. Św. Jana Pawła II. Obecnie liczy kilkunastu Zacnych Braci, do grona których dołączyć mogą mężczyźni, spełniający określone wymagania.

Czym właściwie jest Zakon Rycerzy Jana Pawła II?
Idea powołania Zakonu Rycerzy Jana Pawła II (łac. Ordo Militiae Ioannis Pauli II), pojawiła się w środowisku polskich katolików świeckich i w swej intencji jest swoistym wotum wdzięczności za dar beatyfikacji umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła II.
Pierwsza chorągiew Zakonu powstała 1 kwietnia 2011 r. Z kolei, 2 kwietnia 2012 r. w 7. rocznicę odejścia do domu Ojca św. Jana Pawła II, Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej – JE ks. abp Henryk Hoser SAC – wydał dekret erygujący Zakon w Diecezji Warszawsko-Praskiej.
Zgromadzenie stawia sobie za wzór osobę patrona – Świętego Jana Pawła II (Karola Wojtyły), który swoim świadectwem pokazywał, jak harmonijnie męskość i świętość, te dwie wartości można połączyć na większą chwałę Bożą! Swoje powołanie Rycerze Jana Pawła II chcą realizować poprzez zaangażowanie w takie rodzaje aktywności jak: dążenie do świętości swoich członków, obrona wartości chrześcijańskich, w tym rodziny, życia (od poczęcia do naturalnej śmierci), dbanie o rozwój patriotyzmu i miłości ojczyzny, promocja nauczania Jana Pawła II, promowanie katolickiej duchowości świeckich, wzajemna pomoc bratnia, wspieranie duchowieństwa (w każdej dziedzinie życia), promocja duchowości mężczyzny oraz wspieranie chrześcijan. Formacja duchowa w Zakonie oparta jest na czterech charyzmatach: Wierze, Miłosierdziu, Solidarności i Patriotyzmie.
Podstawowym dokumentem regulującym prawo i zasady postępowania w Zakonie jest Reguła Zakonu Rycerzy Jana Pawła II. Dokumentem, który doprecyzowuje ogólne określenia zawarte w Regule i szczegółowo omawia wszystkie elementy działalności Zakonu jest natomiast Ceremoniał Zakonu Rycerzy Jana Pawła II.
Ustrój Zakonu Rycerzy Jana Pawła II powinien możliwie najwierniej odpowiadać ustrojowi danego kościoła partykularnego, gdzie podstawową jednostką ustrojową jest parafia. Struktura Zakonu jest hierarchiczna i opiera się na czterech szczeblach zarządzania: generalnym (światowym), prowincjalnym (krajowym), komandoryjnym (diecezjalnym), podstawowym (parafialnym) – Chorągiew.

ERYGOWANIE CHORĄGWI
W RADZYMINIE

37. chorągiew Zakonu Rycerzy Jana Pawła II p.w. Św. Jana Pawła II w Radzyminie, została erygowana (powołana) w niedzielę, 6 maja 2018 r., podczas Mszy Św., odbywającej się o godz. 11:30 w Sanktuarium Św. Jana Pawła II w Radzyminie.
Uroczyste nałożenie mantulli, pektorału oraz ślubowanie przed księdzem proboszczem Krzysztofem Ziółkowskim i Zacnym Bratem Prowincjałem Polski Krzysztofem Pawłem Gralikiem, złożyło 14 Zacnych Braci. W uroczystości udział wzięli oficerowie z Generalatu oraz Bracia Zakonni z i innych chorągwi (ok. 40 osób). Po zakończeniu uroczystości, zgodnie z Regułą Zakonną, nastąpił wybór władz chorągwi (Ceremoniał Zakonny nakazuje dokonanie wyboru w głosowaniu tajnym oficerów Chorągwi). Na roczną kadencję zostali wybrani: Wielki Rycerz Chorągwi Brat Marek Robert Fabiszewski, Kanclerz Brat Paweł Barański oraz Skarbnik Brat Józef Cyrych. Po wyborze oficerów Chorągwi odbył się Piknik Rycerski, w którym uczestniczyli zaproszeni Rycerze i nowo obłóczeni Rycerze (w pikniku pomagały dzielnie żony Zacnych Braci – Bratowe. Opiekunem 37 Chorągwi Zakonu Rycerzy Jana Pawła II w Sanktuarium p.w. Św. Jana Pawła II w Radzyminie jest ks. proboszcz Krzysztof Ziółkowski.
Obecnie nasza chorągiew liczy 15 Zacnych Braci. Spotkania chorągwi odbywają się 13-go dnia każdego miesiąca, po mszy św. i procesji z figurą Matki Bożej Fatimskiej. Na spotkaniach omawiane są zadania, jakie stawia nam ks. Proboszcz i Zakon, a także podejmujemy zadania na następny miesiąc. Pierwszym zadaniem, które postawił ks. proboszcz naszej chorągwi (w pierwszym miesiącu działalności) było opracowanie i przygotowanie dwóch ołtarzy na Boże Ciało. Zadanie zostało zrealizowane. Zacni Bracia z wielkim zaangażowaniem budowali konstrukcje ołtarzy, jeden z Braci i Bratowa sfinansowali banery, zaś panie pomagające w Caritasie zadbały o wystrój ołtarzy. Bracia biorą czynny udział w uroczystościach kościelnych, państwowych i rocznicowych, posługują podczas Mszy Świętych w niedziele i święta.

DOTYCHCZASOWA DZIAŁALNOŚĆ RYCERZY JANA PAWŁA II
W RADZYMINE

Jako Rycerze Jana Pawła II postawiliśmy sobie za cel promowanie wszystkiego co jest związane z Jego Osobą, promowanie naszego sanktuarium, pomoc w rozprowadzaniu cegiełek i zbieraniu funduszy na budowę sanktuarium, promowanie miasta Radzymin, promowanie roku 1920 i przekazywanie prawdy historycznej o tym wielkim wydarzeniu w dziejach Europy. W 19. rocznicę wizyty Jana Pawła II na cmentarzu w Radzyminie wraz z grupą modlitewną Gloriosa Trynita oraz Towarzystwem Przyjaciół Radzymina, które wydało album z tej okazji, podjęliśmy współpracę, która zaowocowała zorganizowaniem w dniu 17 czerwca 2018 r. kiermaszu książek patriotycznych, na którym zaprezentowano także wspomniany album. Nasza chorągiew została zauważona i doceniona w staraniach o zachowanie i przekazywanie prawdy historycznej także poza granicami miasta. Zostaliśmy zaproszeni przez władze Radomia do uczestniczenia w obchodach rocznicowych strajku, który miał tam miejsce w czerwcu 1976 r.
Innym naszym promocyjnym działaniem, a zarazem działaniem na rzecz budowy Sanktuarium Św. Jana Pawła II, było rozprowadzanie cegiełek, podczas uroczystych obchodów rocznicy Bitwy Warszawskiej w Ossowie – 12 sierpnia 2018 r. Mieliśmy własne stanowisko, które cieszyło się ogromnym powodzeniem! Udało nam się rozprowadzić 300 próśb o pomoc w budowie sanktuarium w Radzyminie. (Nieoceniony wkład w to dzieło mieli Bracia Józef i Kazimierz, którzy musieli mocno napracować się nad odpowiedziami na liczne pytania, które dotyczyły Zakonu, sanktuarium oraz miasta Radzymin). W dniu 15 sierpnia 2018 r. Bracia Paweł i Henryk wyruszyli o godzinie 2:00 w nocy w pieszą pielgrzymkę z Sanktuarium Św. Jana Pawła II do Ossowa. Brat Marek wraz z dwiema siostrami, przy asyście wojskowej dokonał złożenia kwiatów pod krzyżem wyznaczającym miejsce śmierci ks. Skorupki. Po Mszy Św. w kaplicy w Ossowie, na którą mieliśmy zaproszenia, nasza chorągiew wraz z Prowincjałem Polski Zakonu Rycerzy Jana Pawła II – Zacnym Bratem Krzysztofem Pawłem Gralikiem, złożyła wiązankę przed pomnikiem poległych w 1920 r.
Tego samego dnia wzięliśmy również udział w uroczystej Mszy Św. o godz. 17:00 na cmentarzu w Radzyminie. Mogliśmy tylko towarzyszyć przez pełnienie honorowej warty przy kopii obrazu Matki Boskiej Łaskawej, który został poświęcony przez biskupa Marka Solarczyka. (Kopia obraz Matki Boskiej Łaskawej została podarowana naszemu sanktuarium). Niestety, nie udało nam się w tym ważnym dniu, pełnić warty przy pomniku Św. Jana Pawła II. (Szkoda, zważywszy, że w obchodach Cudu nad Wisłą brał udział Generalny Szafarz Zakonu Jana Pawła II Zacny Brat Marek Celiński).

OBECNE DZIAŁANIA BRACI Z RADZYMINA

Każdego 18-go dnia miesiąca uczestniczymy w nabożeństwie o uzdrowienia duchowe i cielesne w naszym sanktuarium. Widzimy coraz większą potrzebę pomocy księżom, w utrzymaniu porządku, a wiernym w niesieniu pomocy podczas tych bardzo podniosłych i wzruszających nabożeństw.
Ponadto, zakupiliśmy popiersie Ojca Św., aby po wykonaniu formy z żywicy, dokonywać dalszych odlewów. Tego zadania podjęły się artystki, które na co dzień wykonują prace na potrzeby telewizji, teatru, filmu – temat pilotuje Brat Jarek. Z kolei, Brat Marek poszukuje firmy, która wykona model sanktuarium w technologii 3D, do wykonania formy z żywicy.
Brat Przemysław ma przedstawić projekt placu zabaw na placu kościelnym, aby małe dzieci w czasie Mszy Św. mogły na nim przebywać, podczas gdy ich rodzice w spokoju będą uczestniczyć we Mszy Św. (Propozycję wykonania placu zabaw zgłosił Brat Marek, który będąc w Korei widział, że takie rozwiązanie z powodzeniem funkcjonuje w tamtejszych kościołach).
Ponadto, nawiązaliśmy współpracę z parafią pw. Św. Wojciecha w Zambskach Kościelnych i Caritasem, w ramach której przekazujemy do parafii w Zambskach zebraną odzież dla potrzebujących.
We współpracy z grupą modlitewną Gloriosa Trinita organizujemy pielgrzymki do miejsc związanych z kultem Maryjnym oraz osobą św. Jana Pawła II.
Nasi Bracia uczestniczą w cyklicznej, pieszej pielgrzymce z sanktuarium JPII w Radzyminie do Kapliczki w Ossowie, która odbywa się w każdą trzecią sobotę miesiąca. (Postawiliśmy sobie za cel rozpowszechnienie tej pielgrzymki wśród Braci Zakonnych z pobliskich chorągwi).
Bardzo chcielibyśmy w 100. rocznicę „Cudu Nad Wisłą” w Radzyminie, dokonać poświęcenia proporca naszej Chorągwi, który będzie nas wyróżniać podczas uroczystości zakonnych i kościelnych.
Poza tym, największym marzeniem naszej Chorągwi, a myślę że również naszego opiekuna ks. proboszcza Krzysztofa Ziółkowskiego, jest zwiększenie stanu liczebnego Braci Zakonnych w Radzyminie.

KTO MOŻE ZOSTAĆ RYCERZEM JANA PAWŁA II?

Warto przypomnieć, że Rycerzem może zostać mężczyzna, katolik – żyjący w pełnej łączności ze Stolicą Apostolską, który złoży ślubowanie przed Bogiem, Ojczyzną, Kościołem i Zakonem.
Istnieją tylko trzy główne przeszkody uniemożliwiające mężczyźnie kandydowanie do rycerstwa: po pierwsze jeżeli publicznie odstąpił od wiary katolickiej, zerwał wspólnotę kościelną, zaciągnął karę ekskomuniki; po drugie jeżeli utracił możliwość pełnego uczestnictwa w Eucharystii (np. z powodu trwania w związku niesakramentalnym); po trzecie jeśli jest członkiem zabronionej i/lub tajnej organizacji (np. lewicowej, proaborcyjnej, antyklerykalnej albo loży masońskiej czy sekty) nieuznawanej przez Kościół Katolicki.
Mam nadzieję, że ten artykuł wyjaśnił Państwu okoliczności pojawienia się panów w czarnych, nietypowych ubraniach podczas uroczystości kościelnych w Radzyminie, jak również przybliżył zasady funkcjonowania naszego Zakonu.
Korzystając z okazji, pragnę serdecznie zachęcić Wszystkich Panów z Radzymina i okolic do wstąpienia w poczet Zacnych Braci Zakonnych. Zapraszamy w nasze szeregi!

/Zacny Brat Marek Fabiszewski OMIPII
– Rycerz Wiary, Wielki Rycerz
Chorągwi p.w. Św. Jana Pawła II
w Radzyminie/

1 322 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
50 lat pożycia małżeńskiego – Młodzi dziennikarze z wizytą u Pani Burmistrz

W dniu 17.01.2019 r. Pani Burmistrz Miasta Kobyłka Edyta Zbieć uhonorowała medalami pary małżeńskie, które są ze sobą 50 lat....

Zamknij