ggg ggg ggg

Niekorzystny wyrok WSA dla Gminy Radzymin w sporze z działkowiczami!

Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał niekorzystny dla Gminy Radzymin wyrok po rozpatrzeniu trzech kolejnych skarg właścicieli działek rekreacyjnych na zapisy wynikające z Uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 11.03.2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Przypomnijmy, że Uchwała Rady Miejskiej nr 67/V/2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wprowadziła następujące regulacje:
W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. Roczna ryczałtowa stawka opłaty stanowi iloczyn średniej ilości odpadów powstających na tych nieruchomościach na obszarze Gminy Radzymin, wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za pojemnik.
Średnią roczną ilość odpadów powstających na nieruchomościach, o których mowa w ust. 1 ustala się na 8 pojemników o pojemności 120 litrów. Stawka opłaty za pojemnik, o którym mowa w ust. 2 wynosi: 1) 75,00 zł jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny; 2) 150,00 zł jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty, o której mowa w ust. 1, w wysokości 600,00 zł za rok, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Ustala się wyższą ryczałtową stawkę opłaty, o której mowa w ust. 1, w wysokości 1200,00 zł za rok, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Niektórzy właściciele działek rekreacyjnych nie zaakceptowali wprowadzonych zmian i wystosowali skargi do sądu na w/w uchwałę Rady Miejskiej w Radzyminie.
Wojewódzki Sąd Administracyjny, który rozpatrywał dotychczas pięć takich skarg, dwie pierwsze sprawy, rozpatrywane we wrześniu i grudniu 2019 r., rozstrzygnął na korzyść gminy. Jednakże w dn. 19 lutego br. WSA rozpatrując trzy kolejne skargi wydał niekorzystną decyzję dla Gminy Radzymin. W związku z zaistniałą sytuacją, władze Radzymina wydały oficjalne stanowisko, w którym informują o dalszych krokach, jakie zamierzają podjąć w tej sprawie. Poniżej publikujemy jego pełną treść:

Stanowisko Gminy Radzymin
w sprawie wyroku WSA
z dn. 19.02.2020

„W 2019 r. w Gminie Radzymin wzrosły opłaty za odbiór odpadów komunalnych, co było spowodowane wzrostem kosztów usług odbioru odpadów i całego gminnego systemu gospodarki odpadami. Stawki dla poszczególnych rodzajów nieruchomości – zabudowy jedno- i wielorodzinnej, działek rekreacyjnych, nieruchomości niezabudowanych, itd. – zostały ustalone w stosownych uchwałach Rady Miejskiej w Radzyminie.
Część właścicieli działek rekreacyjnych nie zaakceptowała zmian i wystosowała skargi do sądu na uchwałę Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 11.03.2019 r.
nr 67/V/2019 w przedmiocie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrywał do tej pory pięć takich skarg od właścicieli działek rekreacyjnych. Dwie pierwsze sprawy, rozpatrywane we wrześniu i grudniu 2019 r., zostały rozstrzygnięte na korzyść gminy. Sąd nie zakwestionował wówczas wysokości stawki, ani nie dopatrzył się nieprawidłowości w kalkulacji.
W dn. 19 lutego 2020 r. sąd rozpatrywał trzy kolejne skargi i tym razem podjął decyzję niekorzystną dla gminy. Wyrok nie jest prawomocny, a gmina będzie czekać na pisemne uzasadnienie decyzji WSA i analizować je od strony prawnej. Sytuacja jest szczególna, gdyż wcześniej inny skład orzekający wydał korzystne dla gminy rozstrzygnięcie.
Gmina Radzymin stoi na stanowisku, że dołożono wszelkich możliwych starań, aby rzetelnie skalkulować nowe stawki za odbiór odpadów w 2019 r. i zapobiec ich dalszym podwyżkom na początku roku 2020. Podwyżki dotknęły nie tylko właścicieli działek rekreacyjnych, ale także stałych mieszkańców i wszystkich uczestników gminnego systemu gospodarki odpadami. Roczna stawka w wysokości 600 zł za odbiór odpadów z działek rekreacyjnych odpowiadała faktycznym kosztom, jakie gmina poniosła na ten cel. Dla mieszkańców domów jednorodzinnych z dniem 01.06.2019 r. stawka wzrosła do 32 zł miesięcznie za osobę w gospodarstwie domowym
(14 zł w okresie do końca I. kwartału 2019 r.), zaś w zabudowie wielorodzinnej od 01.04.2019 gmina przyjęła system naliczania opłat na podstawie zużycia wody, przyjmując nowe, wyższe stawki, które odpowiadały wzrostowi kosztów gospodarki odpadami. (Wymienione tu stawki dotyczą opłat w przypadku segregacji odpadów.)
Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach gminny system gospodarki odpadami musi być systemem samofinansującym się, czyli wysokość opłat musi odpowiadać ponoszonym przez gminę kosztom. Gmina oblicza stawki w taki sposób, aby spełnić ten warunek. Koszty odbioru odpadów stale rosną, i to z powodów niezależnych od samorządu lokalnego. Podwyżki dotknęły większość samorządów, a wśród ich przyczyn są: nieefektywna branża przetwarzania surowców wtórnych (w tym spadki cen surowców wtórnych na rynku globalnym), coraz bardziej wyśrubowane normy segregacji odpadów i związana z tym złożoność przepisów, wzrosty kosztów wynagrodzeń, energii i paliw, ale również stale rosnąca konsumpcja i związany z tym ciągły wzrost ilości produkowanych odpadów. Dodatkowo w aglomeracji warszawskiej do czynników makroekonomicznych dołożyły się długofalowe problemy z uzgodnieniami wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz ograniczenie mocy przerobowych RIPOK-ów, które było szczególnie dotkliwe dla podmiotów działających na rynku gospodarki odpadami w pierwszej połowie 2019 r.”

(Powyższe stanowisko opublikowane zostało na stronie internetowej UMiG Radzymin w dn. 20 lutego br.).

/opr. RL/

 

435 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Burmistrz Edyta Zbieć bezkonkurencyjna w powiecie wołomińskim!

Miło nam poinformować, że burmistrz Kobyłki Edyta Zbieć zdobyła najwięcej głosów w powiecie wołomińskim w plebiscycie „Osobowość Roku 2019” w...

Zamknij